Pelabuhan Poros

Olih: Henry Miller

Potrekan Manik Sudra

Tiang ring Athena. Masan dinginé lakar teka. Jadmané pada matakon ragané suba ka Delphi, ragané suba ka Santorini, ragané suba ka Lesbos wiadin Samos wiadin Poros? Sujatinné tiang kondén maan kija-kija, lénan tekén bolak-balik ka Corfu. Dina anu taén johné tiang nganteg ka Mandra, ngaliwatin Eleusis dugasné ka Megara. Aget gati rurung kapalé malayar matutup ento karananné tiang ajak penumpang kapalé ané lénan musti malipetan. Tiang ngomong aget, duaning dugas dinané totonan tiang suba nyalanin makudang-kudang mil johné yén terus malayar méh-méhan bisa kélangan tatujon. Nganggon rurung lénan tiang bisa masih malaluasan; jadmané maakin tiang di café-café, makejang pada nyaritayang undukné luas; kapten kapalé totonan nuturang setata ngalih tongos ané malén-lénan; Seferis setata nulis sajak baru ané ngadkad mundur ka dugasé ané malu nglantas karep ka malu ka genahé ané lakar teka malapis papitu; lakar nulungin ia ngruruh mamuat ka puncak gunung Athos, ka Pelion kalawan Ossa, ka Leonidion Ian Menemvasia; Durre! lakar nglinder-linderang kitané ka tongos sakancan ané kenianga olih Pythagoras; jadma Wales mapawakan geles, mara gati malipetan uli di Persia, lakar mragédég tiang ka tongos palemahan pagunungan tur ngrempuyukang tiang di Samarkand sagétan tiang lakar matepuk ajak anak sing matendas negakin jaran ento ané madan Mretyu. Jadma Inggris ané pepes katepuk, mara gati teka uli palemahan pulau ané suba lumrah, uli di biara utawi uli di wawangunan purbakala ané suba runtuh, uli sig genahé ané kaucap misteri. Tiang sanget kagejerang olih tadah-tadah melah ané ada di arepan tiangé, tiang sekadi marasa cara rumpuh. 
Dina anu Seferis lan Katsimbalis ngenalang tiang ring pelukis Ghika. Tiang cara manggihin anak Yunani ané baru, anak Yunani ané murni abstraksi ané marupa buk, maliha cekak salah sang kala dauh, maibukan sing suudan, ring genah lan sejarah. Mangkin tiang teked ring genahé ngruruh pangrupa, di sapunapiné adan, sané mawasta tarikh Ian legende cara nyelapang ngengsapang. Ghika ngenahang ragana ngejang déwékné di tengah sakancan sang kala dauh, di papusuhan jagat Yunani ané mapiteh padidina tusing ada batesa, tan payusa. Kanvas Ghika sujati waluya seger lan bresih tulén jati-jati turmaning tan pabusana sakancan sané magoba, cara pasih lan sunaran ané nglebkeb nusanusané. Ghika sing ja lén mamuru sunaran makamiwah kasujatian: gambar-gambarné doh kaliwat sukil yén bandingang tekén jagaté di Yunani. Gambaran Ghika ané nundun tiang ri kalaning engsek ulangun. 
Buin aminggunné tiang Ian sawitra numpang kapal di Peiracus Iakar ka Hydra, sig genah niang kompiangné Ghika. Seferis lan Katsimbalis masuriak girang: makadadua sing taén prai abadabadan makelonné. Masan don kayuné aas ngangsan-ngangsan suba liwat. 
Artinné anginé ngangsan lemuh tur asri. Ngujuang lakar beneng kali tepet tiang Ian sawitra lakar nepukin nusa Poros. Tiang raris bareng-bareng madaar di geladak ada dadaaran impromptu atanding olih Katsimbalis bakat lén-lénanga peteng wiadin lemah, utaminné yéning ia sedekan masukan-sukan. Asana tiang sing taén, sing taén buin ngrasaang jamahan ané ngrubungin tiang Ian sawitra semengané ento dugas pelayarané totonan. Sabilang ané ada ditu anaké makejang matutur-tuturan, angguré ngecor uli di botolé ka Iumuré, dadaarané buin sediaanga, matanainé ané i tunian kaselimutin gulem buin ngenah magiet masunaran, perahuné mombakan lemuh ngengsapang perang, pasihé mapasang ditu, nanging ngenah masi pasisiné, domba-dombané ngenah menék ngrékot dini ditu, kumpulan sabatek punyan juuké ngenah ditu, bonné nyangluh ané ngranaang i raga kapingon turmaning nglébuang i raga ngangsan-ngangsan ngawénang i raga marasa uyun nglantur nyerahang raga. 
Tiang sing nawang encén séh daleman ané ngawénang tiang ulangun -sabatek kumpulan punyan juuké ané mapasang di arep utawi Poros di malun i ragané, ané mara asén baan di marané tawang perahuné malayar nuluh selat. Yén ada ipian ané paling demena ngrasaang yén malayar di tanahé. Yén suba maakin Poros ragané lakar kenain rasa nyakitang nrawang mangipi pinih dalema. Sagétan tanahé baur dadi abesik uling dija kadén Ian perahuné nglongsor ngliwatin selat ané rupek, ané cara tusing nyidaang pesu buin. Muani-muaniné masarengan luh-luhé bajang-bajang di Poros pada ngenah di gendéla-géndélan umahé sedeng benenga di duur sirahé. Ragané beneng gati di betén bolongan cunguhné cara sedekan makuris turmaning terus ngunting bok. Apaké ané ada di pelabuhan pada majalan becatné pada tekén perahuné ané tumpangin: anak-anaké bisa becatan tekén perahuné yén nyak madawanin tindakanné. Puloné ento yén angdéang cara rarupaan kubus-kubus, dinding-dinding, gendéla-gendéla, kaang-kaang lan domba-domba, punyan-punyan kayu, alas malit lan minakadinné. Joh di kadituan palemahané mélogan cara pecut, linggah makebat abian juuk alasé ditu di masan bungané anaké bajang tua pada nglangunin ragana déning nyangluh gagandan alas-alas malit punyan juuké. Ragané ngranjing ka pelabuhan Poros, cara manyunan mumbul, cara anaké kawéan di tengah-tengah jaring tekeén tampul kapalé, di guminé tuah jangkan tukang gambar ané bisa nguripang buin, krananné yén ragané mara panyumu gati ningalin guminé ené, ia lakar langu linyun buina tusing lakar rungu. 
Malayar adéng-adéng ngliwatin selat-selat cupek Poros cara ngadab-ngadabin buin rasa legané ané suba liwat. Rasa legané ané sanget dalem, méhméhan kaliwat dalem yén buin ingetang. Cara malegan-legan anaké kawéan ané suba lesu ngiwasin embas puloné uling di kapalé ané lakar keleb. Kapalé cenik ento, penumpang-penumpang, dinding-dinding ané cara mogahan makiter, gagetoran ané lemuh, lékak-lékok pasisiné ané gadang cara lalipi, jenggot-jénggot ané magantung di duur sirah ragané, ené makejang ané madan angkihan pasawitran, karep rungu tresnané, tuntunan, mangrubungin nyusupin ragané ngawénang ragané makeplug cara bintangé ulung kaludan wirasan ragané milu remuk joh masambehan ring dija-dija salantang jalan.
Né jani, yén tiang nulisang ténénan, cara dinané makudang bulan makelonné ané lakar teka buin. Kéto munyin loncéngé lan kalénderé, buina jet kénkén ja. Ambul sujatinné, suba panyiuan tiban makelonné sasukat tiang ngliwatin selat ané cupek totonan.
Unduké ento tusing taén buin majumu. Biasanné tiang sedih ngenehang unduké ento, sakéwala jani tusing. Sai-sai ko ada karana makada sedih, lakona ané jani: apa ané sanget karasaang makelonné sawetara adasa tiban sampé kayang jani né jani suba dadi kenyataan. Né suba madan paling-nistana uli di sejarah wirasan panadian jadmané. Sing ada tanda-tanda lakar mapikolih utawi matemu ring lengkungan garis panepin jagaté. Sahanan jagaté makejang ring dija-dija nyihnayang panyagalan tur ngecorang getih. Jumunin buin--tiang tusing lakar sedih, depinin ja jagaté makejang uyak getih--tiang lakar ka Poros. 
Makudang-kudang yuta tahun ngliwat nganti ping kuda-kuda tiang numitis mawali ring planité ténénan utawi planité lianan, dadi manusa, jin setan, utawi malaikat (tiang sing ngrunguang nah dadi ané encén ja, yadin kénkén, buin pidan utawi apa), nanging batis tiangé sing taén lakar makalah uli di perahuné ento, matan tiangé sing taén paak tekén pemandangané ento, timpal-timpal tiangé sing lakar ilang. Ento suba ané madan napkala dauh ané masuk hitungan, ané bisa nambakin perang-perang di jagaté, ané ngisep panadian idupé di planit Guminé ené. Yéning tiang mrasidayang macepuk sig genah ring sang bakti ring Sang Hyang Budha, yén tiang mrasidayang mapanggih ring sané kabaos Nirwana yadin negak di uri sarwi ngantosang turmaning pitulung ngembanang sang rauh, jani tiang ngaturang depinin ja tiang nongos di uri, depinin tiang nongos di raab-raab umahé di Poros tur matulihan tuun ngiwasin anaké majalan ané makenyem damai manah liang. 
Tiang ngidaang ngiwasin wirasan panadian jadmané ané mesu uli di baong botolé né, ngalih rurungan pesu, ka tengah jagat sunarané miwah kaasrian. Depinin ia teka, ia malabuh, depinin ia jenek magenah mararian ring sajeroning kasantosan manah.


NB: Saking majalah SIASAT BARU. No. 630, 8 Juli 1959. Bahasa Indonésia olih H. Winarta. Bahasa Bali olih I Ketut Suwidja. 1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete