Lastri Ratri

Olih: I Komang Alit Juliartha

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Semengan sajan Méménné Kardi makesiah nepukin bajun panakné telah maurab getih. Patitakon nglaut ngalih i Kardi ané sedeng jaen pules.
“Ning, bangun Ning!”
Kardi mendep tuah mauadan buin ngengkis.
“Ning!” Méménné nengkik. Kardi tengkejut.
“Kénkén, Mé? Semengan gati suba kraik-kraik.”
Peliat Méménné suba cara méng ngintip bé pindang ané matekep di duur méjanè. 
“Né tolih. Getih apané? Cai nyemak gaé tawah-tawah ae?” 
Kardi paling. Kamemegan ningehang patakon Méménné. Nanging ipun mautsaha tenang. 
“Dibi nulungin sik timpalé, Mé. To nak getih céléng. Ngorok céléng ada acara nelubulanin. Eda Mémé jejeh,” alus munyinné Kardi nyelasang tekén Méménné. Méménné magedi mirib puas ningehang pasaut pianakné. 
Kardi kenyem-kenyem kéwala di atinné suba cara grudugan ombak di pasisi. Inguh, jejeh mimbuh takut. Kénkénang tusing takut, ipun suba malaksana ané sing patut. Marikosa kalih ngamatiang anak tanpa dosa.
Masa déwék pelih, pelih suba bareng marikosa Luh Lastri. Apa kadén kenehanga dugasé ento ngajak timpal- timpalné. Luh Lastri teka uli nglembur di jalanné magaé, peteng mulih adéng-adéng ngaba sepéda montor. Wayan Sunter makeneh nguber Luh Lastri lakar kencanina. Nyoman Raka masi milu. Kardi tusing nyidang nulak saha bareng nagih ngencanin itung-itung anggon ngwales sakit atinné ulian Luh Lastri sing ngenyakin tresnané. 
Ajaka telu nguber. Disubané bakat, prajani kedenga Luh Lastri ka tongosé sepi. Luh Lastri sing nyidang makraik wiréh dibaongné suba misi tiuk. Di bangunan ané mangkrak ulian pipisné suba korupsianga tekén pajabat ané ngisi guminé pidan, Luh Lastri lalungina. Kardi jak timpal-timpalné kadi raksasa mamurti, sing inget tekén madan dosa, tekén madan agama. Sakabesik neteh Luh Lastri, peluhé nyrékcék macampuh ngajak yéh paningalané Luh Lastri. Luh Lastri pingsan. Kardi mabahan di sampingné Luh Lastri naenang kenjelné.
“Kénkénang jani né? Yén iraga malaib pasti iraga laporanga ka polisi,” Nyoman Raka jejeh. 
“Matahan iraga? Mabui?” Kardi nyekenang.
“Ae,” Wayan Sunter masaut bawak.
Ajaka telu maitungan. Sedeng iteh ngaé rencana, Nyoman Raka nepukin Luh Lastri suba enten. Prajani ajaka telu jejeh, takut Luh Lastri makraik ngidih tulung laut malaib. Sing makeneh lantang, Wayan Sunter nyemak batu laad anggona dasar bangunané, kapluganga ka sirahné Luh Lastri. Luh Lastri mautsaha bangun, Kardi nusuk. Getih muncrat ka muanné lan bajunné Kardi. Luh Lastri ngidem sing maangkian. 
Kardi bengong ngenehang apa ané suba laksananga. Sing madaya ipun nyidang ngamatiang jelema. Nyangetang ipun marasa pelih. Ipun nagih malaib, timpalné ngisiang. 
Bangkéné Luh Lastri jak telu ané ngurusang. Laut mawali ka umah soang-soang. 
Kulawargané Luh Lastri patitakon nakonang Luh Lastri sing maan mulih uling telun. Ka kantor, sik timpalné, kéto masi demenané takonanga, sing guan-guan maan jawaban. 
Petengé kuluké ngentanang nyalung dogénan. Ngaung-ngaung ngresresin ati. Di margané sepi jampi. Gumatat-gumitité sahasa nawang kénkén kahanan guminé, serbi. Kardi éncol-éncol majalan teka uli minum. Srayang-sruyung peliatné saru gremeng. Di mukakné cara ada dedari ngantosang, ngaukin ipun. Ipun demen pesan ada nak luh jegég ngaukin. 
“Mimihhh... jegég pesan anak istriné niki. Yén né téh juang anggo kurenan jeg sing makita pesu, makeem dogénan, majangkut salemah sapeteng.”
Kardi maekin, nyansan paek nyansan pedas tepukina muan anak luhé ento. 
“Luh.. Luh..,” Anak luh jegég ento muanné nadak serem, sirahné telah uyak getih. Kéto masi bajunné putih macampuh getih barak masawang selem. 
“Mai Bli,” anak luh ento ngaukin I Kardi. 
Kardi malaib patikaplug, paningalané ané lemper kadi balon limang watt, sing pedas nepukin jalan. Anak Luh ento nguber, Kardi ngenjangang palaibné ka tegal-tegalé pamuput ipun labuh basangné nanceb di tuedé, sirahné makaplug di batuné. Kardi sing maangkian.
Mani semengné Nyoman Raka jak Wayan Sunter juk polisi ulian Méménné Luh Lastri ngipi Luh Lastri nujuin dija tanema bangkénné. Méménné laut nglapor ka perbekel muah polisi. Sajan, Luh Lastri tanema di bangunané mangkrak ento tabuga laut aji batu pang saru ngenah ada gumukan baru. 

Kacang Apit,2018


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete