Puisi-puisi Erkaja Pamungsu; Bembengan Agung Warisan Gumi

Potrekan Widhi Setianingsih

Bembengan Agung Warisan Gumi

Maséhi…
Asta bumi manggeseng sembah
Bembengan agung batu selem kabiséka
Ring pada sekala niskala
Kadegang olih Sang Cakrawartin
Pinaka warisan gumi aor
Saking wétan, kidul, kulon, lor

Bagia…
Wong Banua ngantung alaksa cita
Manunas ica mayasa kérti
Mabakti ngelarang aci
Moga sayan masambeh arta amrta
Nambakin roga sanghara
Ngampihan sarwa lara

Raris…
Siu keti jadma mangalih rauh
Mongkod munggah ka muncuk ngetuh
Masambilan ngalih sundih Hyang Surya Candra
Mabalih bintang masaput kabut
Kaluhur meluk angin
Nguberin langu, saling adu manyiku
Nyeksekang luu di selagan-selagan batu
Nyuksuk bantang bagasé tuh
Nyandingin bias selem nyampuh

Gunung Batur, April 2018Bembengan Agung Warisan Gumi (2)

Nem tiban majalan
I Krama wingkang tan manggihin sané kapti
Nyén salah?
Nyén né ngelah?
Kija pajalan Sang Rupiah?
Bembengan agung lanyah, krama wingkang kantun layah!

Ring wingkang kramané nunas pica
Ring geger matanduran mangda seger
Ring tepi siring bembengan urip kramané kamaling
Ring uluning agra kramané saling palu nyambung bayu

Nyén né ngelah?
Nyén né layah?
Nyén né benyah?
Nyén né punyah?
Nyén né salah?

Ané ngelah!
Ané nyangkah!
Ané pangkah!
Ané campah!

Gunung Batur, April 2018


Puun

Panes ngabérbér
Nemu sasih Kapat-Kalima
Nandusin ancang cemara-cemara ligir
Nyilapin padang bagas lan bantang prupuk tuh
Manusdus batu bias
Lantas mangilab manadi api
Andus makupuk menék
Nyujuh langit katimpalin angin baret makuus
Sampil nadah sarwa tumuwuh
Puun...
Puun...
Punn...
(Apiné mangeseng ri kala bunga manedeng
Andusé malaib matur ring Bapa Akasa
Ibu Pratiwi rindu nyantosang ulung Hyang Labuh)

Denpasar, Oktober 2018 Wukir Samirana

Di gegering Wukir Samirana
Kramané maniti jan-jan tiing cenik di mel
Matimpal kaluné mategul di bangkiang
Batis lalungan menék nuju muncuk matetimbal
Ngémpok bungan-bungan cengkéh né miik mangalub

Di duur
Osehan anginé sing dadi tenungin
Kincang-kincung limané inceg pada mikpik
Makadua ibuk ngampad bungan-bungan cengkéhé miik
Kagandong aba mulih anggo nimuh urip

Di betén
Buin kapikpik sibakin
Padasaan nak cenik milu ibuk mangémpok
Pada anteng macanda ngajak timpalné saling sogok
Ngelésang bungan cengkéh uling bantang cenik
Kapilpilang lan kampihang
Kajemuh menék tuun di langgatan tukub
Kanti layu, kanti tuh
Di betén panes matan ainé manyorcor
Di gumi landuh Wukir Samirana

Sembiran, Agustus 2016


Patitip

Telagané ening maka saksi
Paiketan luwih para lelangit duk riin
Sané ngiket angkihan krama makadua
Maka bala wadu Gebog Kunané

Duk riin, 
Lelangit sang rwa pada manunas wariga
Nerawang panyumu Saka Warsa
Anggén ngamargiang bakti muah aci ring Ida Bhatara
Ring panguluning Giri Danu

Mawinan tan dados kapalasang
Maka gegaduhan krama Banua Kuna
Paiketan getih bala wadu Banua Aga
Panjak Hyang Mahaguru Haji Dalem
Sané sampun moksah ring suwung

Né ada lontar Palelindon
Patitip Hyang Lelangit
Né pidan anggén mameték langit
Jelé melah gumi yéning wénten lindu
Hredaya para lelangit ring kuna
Aba, katitipang ring cening

Sembiran, Agustus 2016Erkaja Pamungsu
alumni FIB Unud, lan magenah ring Bangli. Mangkin makarya dados wartawan Pos Bali.

1 comment: