Lawat-lawat; Agama Kéné Kéto

Oleh: IGA Darma Putra


Potrekan I Putu Supartika

Yén suba ngomongang agama, liu anaké saling paduegin ngungkulin anak lénan. Yén dadi baan, apang tegehan tekén langit, apang daleman tekén pasih. Kéto masih apang ngidang ngalangang gumi luihan tekén surya. Apang ngidang ngalangang gumi, prajani maca buku liu-liu, prajani maca lontar makropak-kropak. Disubané liu mamaca, gama ané suba majalan kudang tiban kadén orahanga kéné orahanga kéto.
Dugasé iteh mamaca, tusing tawanga di banjarané ada anak cenik kilangan rerama ulian kena sakit ané tusing tawanga baan ngundukang. Tungkul iteh mamaca, tusing tawanga pisagané suud masuk ulian tusing ngelah prabéa. Sedeng seleg mamaca, kulkulé maklentung tusing dingeh ulian song kupingé sengseng munyin awak padidi.
Apa buin yén suba ngomongang sorohan tegeh éndép. Orahanga manut lontar anu anak kéné, manut lontar anu anak kéto. Yén alih di buku anu anak kéné, yén alih di buku anu anak kéto. Makejang sarwa kéné sarwa kéto. Mirib engsap dugasé mamaca, ada tulisan ngorahang “mara bisa mamaca suba ia mangaku ririh”.
Yén sasimbing ané kéto engsapang, tulisan ané éngkén ingetang? Mirib ané ingetanga tuah tulisan ané misi pitutur nuturin anak. Ané engsapanga, tulisan ané misi pitutur nuturin awak. Mirib ané seleg kenehanga tuah éngkén carané apanga anaké ané kapetengan dadi kagalangan. Tusing tawanga yén bes galang paningalané ulap, tusing nepukin apa-apa.
Koné yén dot ningalin aji melah, apanga beneh koné tongosé. Tusing dadi bes paek, tusing masih dadi bes joh. Tusing masih dadi bes peteng, tusing dadi bes galang. Makejang sarwa tusing dadi. Mirib ada buin besik, tusing dadi bes ngidem, tusing masih dadi bes kedat. Bes ngidem mameteng, bes kedat dadi lédat. Suba kadung mameteng makejang kadén beneh, makejang kadén pelih, makejang bakat puuk. Suba kadung lédat makejang bakat iwasin, makejang bakat cacadin. Kéwala sig duri, engsap nyacadin ukudané padidi.
Apa madan suluh yén tusing anggon nyuluhin pajalané padidi? Apa madan Shastra yén tusing anggon ningalin ka jaba lan ka jero? Apa pelih yén magama nganggon kabelogan? Kadén ada satua ané nyatuang I Belog dadi bhatara ané malinggih di rong telu dugasé enu idup. Prajani anaké matur ‘Tiang Ratu’ marep I Belog ané sawai-wai cadcadina ulian kabelogané.
Apa ciri-ciri anaké magama belog? Mirib cirin anaké magama belog, tuah ngugu mula kéto. Sawiréh ento koné cirin anaké magama belog, liu anaké jejeh ngorahang mula kéto. Apang tusing orahanga belog, ideh-ideh aliha katattwan upacara kanti susilan agamané. Sawiréh liu anaké ngalih katattwan agama, prajani liu mabrarakan anaké dadi Pendharma Wacana. Susila koné kéné, upacara koné kéto. Makejang sarwa nattwa. Makejang dot dueg, suud magama belog.
Koné ané madan tattwa tegesné tuah ‘ento’. Krunané madasar antuk kruna ‘tat’. Ada anak nguber kruna ‘tat’ kanti ka lontar tattwa ané paling tuana. Ditu lantas paling, sawiréh ané madan ‘tat’ tusing kena baana ngundukang. Lontar tua ané ubera maosang ‘tat’ ento yén suba rasa, rupa, warna, sabda ilang. Ilangné tusing masih tawanga dija, tusing tawanga kija. Jeg ilang!
Disubané tusing ngidang baana ngundukang, makejang krunané kaon anggon nuturang tattwané ané cara kéto. Prajani layahé lemuh maélogan ngorahang ‘nak mula kéto’. Sasubané kadung élogan layahé buka kéto, mara inget tekén unduké ané suba-suba liwat. Bakat makejang cacadin anaké ané magama belog. Bakat makejang boyanin anaké ngaturang kabelogané. Jani tegarang takonang buin cepok, apa madan agama? (*)


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

1 comment: