Sang Lelana: Lunga Sajeroning Angen

Olih: Nyoman Tusthi Éddy 

Cover Sang Lelana

Manut kadi papineh Profésor Dr.A.Teeuw sané munggah ring Pangater buku Terkenang Topéng Cirebon pakaryan Ajip Rosidi, sang kawi ritatkala ngaripta puisi silih tunggil tatikas dané dados juru perenung (mangen-angen). Semertin ipun sang kawi nyawangang ragan dané maparilaksana manut pakayunan lan angen-angen dané. Sawireh sesawangan mula silih tunggil cihna puisi sané pinaka gula juruh, ngawanang puisiné marasa manis lenggut. 
Sapunika ugi kawéntenan pupulan puisi pakaryan IDK Raka Kusuma sané mamurda Sang Lelana. Pupulan puisi punika madaging puisi 9 (sia) wiji. Puisi puniki makasami nyatuaang pangumbaran Sang Lelana saking wau nginkin mamargi jantos mawali ka jero Karang Palekadan. Murdan puisiné masiosan, nanging dagingné masambung dados asulur. 
Mungguing sané dados bantang satua (téma), manahang titiang wéten kalih soroh. 
(1). Panglalanan angen sang kawi sinambi mahbahang tatwa kauripan ring jagaté. Yén ambilang saking uriki puisi Sang Lelana marep-marep kadi puisi lelana pakaryan Danta Alighieri, Divina Commedia. Binan ipun, yén ring Sang Lelana pangumbaran sang kawi among ring angen Ian tatwa kauripan mercapadané. Yén ring Divina Commedia sang kawi nyawangang raganné ngumbara nungkap suarga ngawit saking nerakané (inférno) raris ka genah pangalukatané (purgatorio), pamuput ka genah suargané (paradiso). Pangumbaran Dante ring sajeroning Divina Commedia madasar antuk tatwa agama (Kristen). 
Ri jeroning Sang Lelana sang kawi ngatepang kawéntenan buana agung lan buana alité pinaka cihna kagilikan kauripan jagaté. Silih tunggil cihnan ipun wénten lengkara sapuniki:  "marawat awakné entikan alas cemara" (h.88). Alasé ring buana agung kasawangang mentik ring buana alit. 
(2). Pangumbaran dané Sang Lelana tan sios pamargin urip i mausa ring mercapada, kadampeh antuk gagodan tur panes tis, jantos mawali ka Karang Wayah. Yén ambilang saking iriki Sang Lelana ngaranjing puisi pralambang (simbolik). Sang Lelana dados pralambang i manusa. Genah sané simpangina sajeroning pamarginé ngumbara pinaka pralambang gagodan tur kawétenan panes tis kauripané ring mercapada. 
"Kota Api" tan sios pralambang nerakané ring sekala, marupa kasengsaran lan daridra sané ngiket i manusa. Tungkalikan ipun "Kota Bunga" pinaka pralambang suka wiryané ring kalemah. Nanging pangrabdan ipun sami dados banda (panegul) urip i manusa ring mercapada. 
Yén i manusa mapakayunan mantuk tulus ayu ka Karang Wayah i manusa patut eling ring Umah Palekadan (kadi baos sang kawi); sasampuné rauh ring "Pesisi Sepi" (panepi siring uripé). Majalaran antuk manah "eling" i raga sida mawali ("Mawali"). 
I manusa sareng sami dados sang Ielana, mentas ajebos ka mercapada. Pamuput sareng sami jaga mawali ka Karang Wayah. 
Ambilang ring wangun (bentuk) puisi sané wénten ring Sang Lelana makasami ngangge wangun lawas, kadi puisi Pujangga Baru ring wewidangan sastra Indonésia. 
Wangun puisiné wénten eka-pada catur-léngkara (kuatrén), éka-pada tri-lengkara (térzina), éka pada dwi lengkara (distikon). Sané pinih akéha éka-pada catur-lengkara wangun puniki kaiket dados pada paripurna (bait utuh). 
Sané marupa ragragan anyar yén sandingang sareng puisi Pujangga Baru, among ring wangun-rupa (tipografi). Pada sané nganggé lengkara panjang kaselagin antuk pada nganggé lengkara cutet, utawi pada sané nganggé ririgan kruna. Punika pastika pisan wénten ring pisi sané mamurda "Bukit Kartika" (h.51-60). Lian ring punika sasuratan lengkarané nganggé ririgan tengah sané ngawanang tepi ririgan lengkarané ring kébot nénten asah. 
Mungguing anggé-anggéan basita paribasa banget naut manah titiangé. Sang kawi pastika pisan sebet cestakara nganggé piranti puisi (sarana kapuisian) Iuwiré: 
(1). Pada-suara panguntat lengkara (rima akhir). Ring tepengan puniki sang kawi pascat. Anggé-anggéan krunané pacuk pisan. Punika ngawanang metu suara lenggut. Yén saihang ring puisi Indonésia modérn marep kadi puisi pakaryan Hartoyo Andangjaya.
(2). Piranti puisi sané sareng ngalenggutang basa, pada kruna pangawit léngkara (anafora). Majalaran saking piranti puisi puniki sang kawi ngawangun lengkara panuges tatkala mahbahang unteng daging papinehné. 
(3). Panuges wacana majalaran bina-lengkara sama-cita (paralélisme). Antuk akéhé nganggé piranti puisiné puniki ngawanang sang ngwacén marasa wadih. Nanging ring sapunapiné rasa wadih punika kaselimur antuk kalenggutan raras lengkarané.
(4).Sang kawi taler akéh nganggé raras pada-lengkara sama-cita (perulangan kalimat). Lengkara puniki anggéna panuges wacana. Silih tunggil upami: ring puisi "Kota Bunga" akéh pisan nganggé lengkara "miik, miik tan kadi". Ring puisi 'Mawali" wénten lengkara: 
i déwa dandan tiang
i déwa dandan tiang
bareng kija-kija
bareng dija-dija
Ambilang saking raras, puisi ring cakepan Sang Lelana puniki wiakti lenggut; sawiréh anggé-anggéan krunané magelik pisan: nanging makasami nganggé basa kapara. Cutetné kepara sajeroning kruna, lenggut ring lengkara Ian wacana, mabuat ring cita—yadiastun wantah ring angen—sang kawi. Sapunika kawéntenan pupulan puisi Sang Lelana. (*)Nyoman Tusthi Éddy
embas ring Dusun Pidpid Kecamatan Abang, Kabupatén Karangasem, Bali, duk tanggal 12 Désémber 1945. Dané masekolah ring Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan (FKIP) Singaraja lan tamat warsa 1969. Lianan dados guru, dané taler nyurat puisi, cerita péndék, ésai, kritik, nganggén basa Bali wiadin Basa Indonésia. Sasuratan dané kawedar ring makudang-kudang surat kabar minakadi Bali Post, Kompas, Suara Karya, Horison, Basis, Warta Hindu Dhrama, Sarad, miwah sané lianan. Akéh ngamolihang penghargaan saking masesuratan sakadi polih piagam memajukan sastra Bali anyar saking Sabha Sastra Bali warsa 1999, piagam penatar sastra Bali modérn saking Dinas Pendidikan Karangasem warsa 2002, hadiah sastra Rancagé warsa 2004 antuk jasa, lan warsa 2009 malih ngamolihang hadiah sastra Rancagé antuk pupulan puisi Bali modérennyané sané mamurda “Somah (2008).”

No comments