Bajang Pagringsingan

Olih: I Kadék Tony Adi Setiawan

Gagambaran I Nyoman Mahayasa

Suryané makenyung girang nyingakin geginan anaké ring uma. Uma sané kocap kantun asri pisan. Gadang ngulangunin, nanging wénten masih sané sampun nguningin. Angin makesir ngigelang i punyan nyuh sané tegeh ngayor. Toya sané ening ngaricik saking telabah di sisin umané. Telabah sané nénten kabaos ageng, nanging mresidayang ngeyéhin umané sané linggah punika. Suaran ikedis perit sané mapadu sareng suaran tamburérétan ring sisin uma, nyarengin geginan bajang jegég sané kari magarapan ring uma. Geginan sané sarahina kaambil olih krama Désa Tenganan Pagringsingan. Bajang sané mapeséngan Luh Sari. Anak bajang sané kaliwat anteng nulungin reraman ipun. Putih gading kuning langsat pawakannyané. Betekan batisné meling padi. Rarikné madon intaran. Mabok selem dawa. Kenyung nyané ngulangunin sapa sira sané nyingakin. Nanging yadiapin asapunika, ipun nénten je mataluh nyuh. Sakadi bajang-bajang lianan sané madué raras ayu.
Luh Sari dueg pisan majaitan. Sakancan jaitan kauningin olih ipun. Rikala wénten rainan, reraman ipun nénten méweh ngitungin jaitan. Makasami sampun kagarap olih Luh Sari. Makarya canang sari ngantos nanding sampian sampun kagarap. Mula madasar anak bajang saking Bali. Luh Sari masih dueg ngigel. 
Luh Sari saking Désa Adat Tenganan Pagringsingan. Désa Bali Aga sané kamun asri pisan. Kaiterin antuk bukit sané ngayor tegak ipun. Reramanné Luh Sari sarahina makarya ring uma sané wénten ring ulun Désa Tenganané. Joh mula yéning katempuh saking umahné Luh Sari. Nanging, alas sané kantun asri ngilangang rasa kenyel rikala majalan ka uma.
Semengé punika, Luh Sari majalan marérodan ka uma ngajak Pan Karta, bapan nyané. Pan Karta nyelet arit, pacang kaanggén natas sakancan punyan sané ngusak asik padin ipun ring uma. Makelo pisan sampun Luh Sari Ian Pan Karta majalan. Suryak siu suaran paksi nyarengin pajalan ipun. 
Sasampuné teked ring uma, Luh Sari Ian Pan Karta ngénggalang magarapan apang tusing énggalan tengai tepet. Sasampuné usan magarapan, Luh Sari Ian Pan Karta maémbon ring ampiké. 
“Luh, mai suud malu, ba tengai tepet né, nyanan buin lanturang,” bapanné ngaukin.
“Nggih pa, mangkin Luh mrika,” saha nyagjagin bapannyané. 
Galahé punika kaanggé mararaosan olih Pan Karta Ian Luh Sari. Mangkin sausan makarya ring uma, Luh Sari Ian Pan Karta mawali ngatebénang ka umah ipun. 
Bénjang semengné, Luh Sari nénten sareng ka uma, ipun nglanturang nenun gringsing sané tondén kapragatang. Mangkin Luh Sukarti, mémén ipun sané nyarengin Pan Karta magarapan ring uma. Sedeng inceg Luh Sari magarapan nenun gringsing, sagét wénten anak muani bagus sané nyagjagin saha matakon. 
“Aji kuda niki gringsingé gék?” patakon trunané punika. 
“Oh, sané niki maaji karobelah tali rupiah gus,” pasautné Luh Sari. 
“Tiang numbas sané niki, niki jinahné,” lantur trunané punika. 
“Nggih,” masaut malih Luh Sari. 
Luh Sari makeneh sausan trunané punika magedi. Tumbén nénten matawahan rikala matumbasan. Sausan trunané punika matumbasan, Luh Sari nénten mresidayang ngengsapang raras bagus trunané punika. Giginnyané nyeridanta. Kulit nyané putih gading. Rasarasané, sampun mawayang gadang Luh Sari tekéning anaké bagus punika. 
Anaké bagus punika mapeséngan Madé Dharma. Truna saking delod désa. Désa Adat Pasedahan. Désa asri sané magenah ring delod Désa Tenganané. Nanging Madé Dharma mara abulan mulih uling Badung. Sampun yakti, Madé Dharma malénan désa sareng Luh Sari, nanging Madé Dharma nénten ngrunguang indiké punika. Sué sampun. Luh Sari Ian Madé Dharma kenal. Madé Dharma setata ngalih galah pacang malancaran ka umah Luh Sariné. Madé Dharma masih mawayang gadang tekéning Luh Sari sekat I Madé Dharma matumbasan gringsing ring umahné Luh Sari. Mangkin sayan pepes Madé Dharma Ian Luh Sari makunyit di alas. Matemu ring umahné Luh Sari. Luh Sari Ian Madé Dharma mangkin sampun matunangan. Pitresnanné makakalih sakadi nénten pacang kapalasang. Makakalih sampun marencana pacang matalin radio. 
Wenginé. Luh Sari kategakang olih reaman ipun. 
“Luh, nyén to nak bagus sané pepes malali mriki? Tusing tawang bapa nyan adanné,” pitakon bapan ipun. 
“Nika tunangan tiangé pa, Madé Dharma nika adanné,” pasautné Luh Sari saha ngengkebang muan ipun. 
“Saking dija to tunangan Luhé? Saking Tenganan?” malih bapané matakon. 
“Nénten pa, Dé Dharma saking Pasedahan,” ngénggalang Luh Sari masaut. 
“Kéné Luh nah, suba ja Luh nawang, yéning anak luh bajang saking Tenganan kalarang ngantén yéning tusing ngajak anak truna saking Désa Tenganan, yéning kalawan uger-ugeré punika, reraman ipun sané kapesuang saking désa adat. Nénten kaajak madésa malih,” imbuh bapané. 
Sasampun bapané masaut kénten, Luh Sari makesiab, sahasa maental magulung tur ngetélang yéh peningalan. Ipun ngénggalang macelup ka kamar. Ipun sungsut pisan krana ipun uning nénten karestuin olih reraman ipun. Bapanné tuah mendep nyingakin tingkah pianakné. 
Buin maniné, Luh Sari mendep-mendep ngojog Madé Dharma ka tongos nyané makarya sarahina. Makesiab pisan Madé Dharma nyingakin penyingakan tunangan ipun saha besil maciri mara usan ngeling. Lantas Luh Sari nyaritayang paindikan uger-uger désan ipun Ian sakancan adat sané wénten ring Désa Tenganan. Madé Dharma masih makesiab tekéning napi sané kabaosang olih Luh Sari. Wenginé, malih Luh Sari katuturin olih reraman ipun. Luh Sari katundén nyuudang pitresnan ipun sareng Madé Dharma. Bapané mamunyi alus sambilanga ngucek tumperan. Luh Sari tusing nyak nuutin napi sané kaucap olih bapan ipun. 
Sasampuné kénten, matalin kendang munyin bapané tekénang Luh Sari. 
“Suba bapa ngorain, jeg tuutang Luh, da nyan Luh tusing ngisinin munyin bapané,” bapané mamunyi saha tegeh suarannyané. 
“Tusing mresidayang pa, tiang sampun kaliwat tresna tekéning Madé Dharma,” pasautné Luh Sari alon. 
Ngangsan gedeg basang bapané mirengang pianakné tusing nyak nuutang munyi. Lamas bapané mabaos malih. 
“Nah, yén kéné paundukan nyainé, suud nyai mapanak tekéninig bapa,” Pan Karta lantas ngojong Luh Sukarti sané inceg napinang baas ring pawaregan. 
Luh Sukarti nénten milu-milu paindikan pianakné sané nuénang tunangan saking luar désa. Krana nika sampun adat désané. Ngangsan baag biing muannyané Pan Karta. 
Makelo tusing matakon Luh Sari tekénig bapan ipun. Ngantos wénten dasa dina. Sarahina bapané ngenehang paindikané Luh Sari tekéning Madé Dharma. 
Pan Karta uning pisan paindikan uger-uger désan ipun. Sabilang peteng Pan Karta nénten aris masaré. Kénten masih rikala magarapan. Pan Karta nginguh sabilang ngenehang paindikan pianakné sané tuah adiri ngelah gagélan saking luar désa. Sarahina risampun usan makarya, Pan Karta gulak-gulik ring ampiké sambilanga makeneh saha inguh. 
Semengné Pan Karta matetimbang sareng kurenan nyané. 
“Méméné, yéning kéné indiké, kéweh mé!” Pan Karta ngamaluin ngaraos. 
“Men jani lakar kén-kén keneh beliné?” méméné mabalik matakon. 
“Saja nyan I Luh jemet pisan, makasami gaéné jeg sregep kaambil, nangingké ené suba ngaliwatin ungkulan mé,” malih bapané ngraos. 
“Yakti beli, niki masih pacang ngrusak kawitan iraga, men yéning sampun tusing madésa, dija malih kawitan iragané,” méméné ngimbuhin. 
“Nah, lamun kéto, jani beli nakénang ngajak Klian Désané, apang yaktiyakti beli nawang paindikané ento.” 
Mangkin Pan Karta ngénggalang majalan ka umah Bendésané. Bendésa Manik Mas Pulé sané dados prajuru irika. Malaib Sakadi anak uber maling pajalanné Pan Karta. Sasampuné teked ring umah Klian Désané, Pan Karta jeg magrusuan macelup. Sedeng melaha, Jero Kelin kari ngetis ring balé pasandekané. 
“Jero Kelian, ampura dumun, niki titiang jeg magrégosan mriki,” Pan Karta ngraos ngamalunin. 
“Tumbén ngantos kakéné, malaib ulah maling, negak malu negak, kenapa né?” Jero Kelian ngandika. 
“Paindikan pianak titiang Jero,” Pan Karta ngalanturang. 
“Sira? I Luh?” Jero Kelian matakén. 
“Inggih Jero, titiang tuah madué pianak adiri, mangkin I Luh sampun ngelah gagélan Jero. I Luh sampun marancana pacang ngantén. Trunané punika saking luar désa.” Pan Karta ngimbuhin malih. 
“Lamun kéto, sing ada masalah, né penting I Luh lega. Nanging Pan Karta sareng kulawargan Pan Kartané pacang nénten kaajak malih madésa iriki,” alon pangandikannyané Jero Bendésa. 
“Indik kawitan titiangé Jero?” malih Pan Karta matakon. 
“Kari driki, Pan Karta masih kari dados ngijeng ring desané puniki, nanging nénten keni ayah-ayahan désa,” malih Jero Bendésa ngandika. 
“Inggih Jero, suksma pisan, mangkin titiang ngalungsur mapamit,” Pan Karta mapamit tur ngénggalang bangun saking balé pasandekané. 
“Nah nah, alon-alon,” Bendésané malih ngandika. Ngénggalang Pan Karta malaib nuju jumah ipun. Irika kurenannyané sampun ngantosang. 
“Kén-kén beli?” patakon kurenannyané. 
“Ngenénin kawitan, nénten wénten sané patut kasungsutang Luh,” Pan Karta masaut sambilanga angkihanné nelung dasa lima. 
“Nah, yéning sampun sakadi asapunika, nyanan melahan tegakang I Luh, kéto masih Dé Dharma, apang pada nawang beli,” méméné masaut sada alon. 
“Nah-nah,” Pan Karta ngénggalang masaut. 
Wenginé, malih Luh Sari kategakang. Nénten wénten suaran jangkrik ring wenginé punika Tuah wénten Sang Hyang Candra sané makenyung satata girang yadiapin nénten purnama. Mangkin Madé Dharma masih sareng katuturin olih Pan Karta. “Nah Luh, jani bapa sané ngalah. Bapa tuah ngelah pianak nyai adiri. Nyai tusing taén ngidih ané luih-luih tekénang bapa. Mirib jani nyan galahé nyai ngidih tekénang bapa,” bapané mabaos saha alon. 
“Napi artos nyané pa?” Madé Dharma sané ngénggalang matakon, Luh Sari nénten mesuang munyi napi-napi. 
Bapané nyautin malih, ”Kéné Dé, men yéning Madé Ian I Luh sampun yakti pacang ngadungang tresna, bapa sadia jani nuutin. Bapa tusing nyan lakar bisa ngujang-ngujang malih. Pianak tuah ngelah I Luh manten. Pang lega nyan l Luh baan bapa.” 
Ningehang munyin bapané sakadi punika, makenying lantas Luh Sari. Lega pisan kayun nyané. Nanging wénten sané kakenehang olih Luh Sari. 
“Men kén-kén pa? Pacang suud bapa madésa di Tenganan?” patakonné Luh Sari ngesiabang bapané. 
“Oo Luh, bapa dot apang nyai lega. Masalah madésa lan tusing. Tusing ja dadi masalah. Ané penting apang sakuala makudus jalikan mémén I Luhé di pewaregan.” Pasaut bapané girang kakarya. 
Luh Sari Ian Madé Dharma pada girang mirengang napi sané kabaosang. Méménnyané tuah ngenyumin pianakné sané adiri. Wenginé punika makelo Madé Dharma maraosan sareng Luh Sari Ian Pan Karta. Méménnyané tuah madingehang saking pawaregan sambilanga napinang baas. Adat désa Tenganan Pagringsingan kalawan olih pitresnan sané yakti sujati ring guminé puniki. Kapah mresidayang sakadi puniki, krana adat désa nénten aluh kalanggar. (*)


No comments