Masiluman Kambing

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Gagambaran Manik Sudra

I nuni semeng Pak Radén maca berita di koran. Munir, aktivis Hak Asasi Manusia di Indonesia dadi topik anget. Niki boya ja anget-anget tain siap, nanging anget ngranang kupingné Pak Radén panes.
“Dokumén lan arsip Munir ilang!”
Nyekenang Pak Radén maca beritané. Nyén sujatiné ngelah gaéné kanti bani ngilangang arsip negara. Timpalné di Jakarta ngirim SMS ané mamunyi “Dén, bedikin makeneh! Pianak lan kurenané dogén itungang. Bapak kepala suba ngurus apanga kasusé énggal pragat. Melahang ténsiné menék!”
Mimih, ngerodok isin basangné Pak Radén, cara yéh panes madidih tur meluap madokdakan. Lamun tusing pesuanga pedihné, jejehina nyanan ngundang sengkala. Ngénggalang Pak Radén malaib ka paon nyemak temutik lan pangrupak. Lantas gagéson ka teba. Ngojog kandang kambingné.
“Embék… embék… embék…!”
Munyin kambingé sarasa ngéwérin. Kijap-kijap paningalané i kambing nepukin Pak Radén majujuk tur angkih-angkih. Buin kejepné, i kambing makecos ngalih tuanné ento. Kadéna Pak Radén ngenjuhin padang lan amah-amahan. Sagetang ia mesuang temutik lakar anggona nampah i kambing.
“Embék…!”
“Aih kambing! Sing nawang cai kénkén gedeg basang icangé jani?” Pak Radén ngédéngang  temutik lanying muncukné ka arep muanné i kambing.
“Embék” saut i kambing, lantas nyilap-nyilapin batisné Pak Radén.
 “Bes kaliwat icang nyayangang cai. Né tingalin, icang ngaba temutik lakar nampah cai. Amongkén ja sayang icangé tekén cai, amonto gedeg basangé jani.” Sautné Pak Radén kenyat, kanti uat baongné sinah. Buin kejepné, Pak Radén ngusap-usap bulunné i kambing ané tepukina selem tur nyalig. Ada dasa tiban miribang i kambing ubuhina, kanti liu jani mamanakan.
“Embék!”
“Aih, suud cai mamunyi!” Pak Radén lantas nyaet baongné i kambing ban tali. Lantas paida ajaka  ka punyan lemtoroné ba delod, lakar gantunga.
“Embék...! Embék… embék…” munyiné i kambing tusing pegat-pegat. Sakabesik kambingé ané lénan milu nyautin. Prajani ramé tegalanné Pak Radén ulian munyin kambing. I siap buik ané makaem duur badané ngatekok. I bébék lan i kuwir ané sedek ngalih amahan prajani malaib entog-entog tur mengkeb di bet-beté ba delod.
“Kéok…, embék…, gékgék…ngosngos…, kéok…, embék…, gékgék…ngosngos…”
Ngancan panes kupingné Pak Radén ningehang sakancan ubuh-ubuhanné saling pasautin, saling pagadénin bungut mesuang munyi. Prajani nerugtug tangkahné. Kupingné   Pak Radén macenging, paningalané mameteng lan tanah ané enjekina serasa malingser-lingser. Ngancan makelo ngancan keras lingserané.
Pak Radén paling paliatné. Tanah tegalan ané itunian tepukina mawarna gadang maganti warna dadi selem. Buin kejepné, Pak Radén nepukin ada kecek putih masunaran uli latingé. Ngancan makelo ngancan ngerasang sunarné. Pak Radén nekep paningalanné ulian ulap.
“Munir! Munir! Munir!”
“Nyén ento?” saut Pak Radén.
“Icang i kambing!”
Pak Radén tengkejut nepukin i kambing selem ane itunian kejet-kejet magantung di carang lemtoroné mamunyi jelama. Pak Radén prajani ngusap-ngusap paningalanné ulian tusing precaya. Sagétan saja, I kambing ané mamunyi jelema.
“Aih, kambing! Ngudiang cai ngaukin icang Munir? Adan icangé Radén!” saut Pak Radén jengat tekén i kambing.
“Aih, i manusa belog! I Munir tusing ja mati. I Munir enu idup. Ulian ento liu anaké  ngomongang Munir!” saut I kambing.
“I Munir suba mati!” saut Pak Radén.
“Idup!” I kambing nyautin.
“Mati!” Pak Radén buin nyautin.
“Idup!” I kambing masaut.
“Mati!”
“Idup!”
“Mati!”
“Idup!”
“Aih, kambing! Icang suba med nyautin munyin cainé! Lamun saja idup, dija jani I Munir?” Keto Pak Radén matakon tekén i kambing. Suba med ia ningehang I   Munir  setata orahanga idup.
“Né suba  I Munir!” gencang munyiné I kambing nyautin.
“Cen?” Pak Radén nyekenang matolihan. Tusing ada tepukina nyén. Ané ada tuah Pak Radén lan I kambing ané suba magantung di carang lemtoroné.
 “Aih, cai kambing! Bani san cai nguluk-uluk icang? Cén Munir?”
“Icang suba Munir!” saut I kambing.
Pak Radén kedék ingkel-ingkel ningehang i kambing ngaku-ngaku dadi Munir. Buin kejepné, mara Pak Radén mapineh.
“I Munir masiluman dadi kambing?” kéto Pak Radén matakon tekén ibané padidi. Makelo ia mapineh. Prajani untulanga sirahné tur elek nepukin i kambing. Miribang saja, Munir jani dadi kambing. Kambing selem ané mati magantung di punyan lemtoroné.
Buin mani, pasti guminé lakar biyut ulian wartawané nulis berita: “I Munir masiluman dadi kambing”. Liu lakar polisiné  teka mai ka tegalné Pak Radén. Lamun tawanga i kambing suba mati magantung, nyén lakar ejuka simalu tekén polisiné?”
“Pak Radén!” saut I kambing.
“Dadi bisa?” Pak Radén matakon tekén i kambing.
I kambing lantas nyritayang apa makada i munir masiluman kambing. Dugasé ento tahun 2004, i Munir ka Istana Présidén matemu ngajak pejabat penting lakar muputang kasus negara. Wénten makudang-kudang kasus ané tusing kapuputang kanti pragat. Munir majanji mabéla pati ri kala ada pejabaté tusing cumpu tekén pajalanné. Wénten a siki madaya corah. Pejabat ané paling tegeha dot ngematiang i Munir ulian kadéna dadi anték-anték musuh. I Munir  sakadi nyalian timah ané malaib ka gok lélé.
Pak Radén engsek tangkahné. Batisné ngejer tur prajani paningalanné makunar-kunaran.
“Ngudiang ngeling?”
“Icang tusing ngeling!” saut Pak Radén nengkik tur masemu galak. Masrieng kupingné nepukin i kambing makenyir. Kenyemné patuh cara i Munir. Sajaké I munir masiluman dadi kambing?
“I raga majanji mabela pati kanti ka luar negeri. Muputang kasusé apanga pragat kanti ka akahné. Hukum ané lakar ngomongang. Anaké ané ngadanin tur galah ané mragatang. Embék…!”
Apa makada Pak Radén tusing nyak masaut. Bibihné caket. Dugasé ento sing ada ané bani uyut. Koar-koar di jalanné nagih ngematiang pemerintah patuh adané masekutu tekén musuh. Manusa cara ento pantes kamatiang tur katunjel idup-idup. Ané lénan karacun cara bikul pisuhin ané mati di kolong umahé. Mabo pengit, mauled, tur sing ngidang ngadekin bonné.
Adénan mati ketimbang kalara-lara dadi buronan negara. Diastun mati, Munir idup neked jani. Adané masambat sawai-wai. Sing ngidang ngalahang ia. Mati besik mentik siu. Munir idup di jalan-jalan. Adané matempel di warung-warung kopi. Dadi berita di koran tur ngaénang anaké jejeh. Dugasé Pak Harto uyak semut. Pagranyem semuté ngepung istana kanti i kambing milu nyluksuk kemu. Sing ada nawang ada kambing ka istana ngalih munir.  
“Ih, cai kambing! bungut cainé kadung belus. Ngetél pees cainé makada nyeb basang  icang ngenot. Sing ada Munir masiluman kambing. Numitis buron lebihan campah. Né tingalin, temutik icangé laying lakar nusuk baong cainé!” saut  Pak Radén ngénggalang nebek baongné I kambing. Getihné ngecir kanti punyan lemtoroné mabo andih. I kambing slekék-slekék tur ngemasin mati.
“Embék… embék… embék…!”
Pak Radén makesiab ri kala kambingé idup. Punyan lemtoroné tepukina magejeran tur donné aas kanti carangné milu empak. Akah-akahné maabutan ngaénang tanahé engkag. Prajani guminé peteng. Angin nglinus maimbuh hujan bales ngaénang Pak Radén bangun kapupungan. Ento makejang ngipi.
“Munir!” Pak Radén makraik.
“Embék… embék… embék…!”
Paningalanné Pak Radén nylédat. Angkihanné ngangsur. Makelo ia negtegan bayuné kanti ia sing precaya ia ngipi. Tumbén ngipi boya-boya. Usap-usapanga paningalanné sambilanga ngingetang ipianné itunian.
“Embék… embék… embék…!” saut i kambing.
Buin kejepné Pak Radén ningehang kambingné kisi-kisi di kupingné.
“Munir masiluman kambing!”
“Ah?”
“Ento  baca di koranné!”
Pak Radén makelo mapineh. Sing madaya koran ané tunian bacana ngaénang ia ngipi. Munir masiluman kambing tuah ada di ipian.
“Embék… embék… embék…!”avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

No comments