I Lecir: Kuang Jaen Asané Yén Makemit di Pura Sing Misi Maceki

Olih: Manik Sudra

Sumber Gagambaran: www.youtube.com

Disubané makelo sing taén ngenah, tumbén I Lecir buin nengok. Pésbukné, twitterné, instagramné kanti kabangan ulian sing urusanga kanti lebih kén nem bulan. Kéto masih ia tusing taén ngenah ka banjar wiadin ka pura. Tekén pisagané ia ngaku enu matapa, nanging makejang nyampahang. Mara nengok, langsung ia ngaé sénsasi ané ngaénang kramané gedeg.
Rikala odalan di pura kawitané, jam sia peteng ia mara teka lakar makemit. Dugasé totonan, kramané ané makemit sedek masanti di malun miké. Bukuné ,atatakan méja makebat tikeh pandan kramané ungkat-ungkit masanti magiliran. Lénan tekén ento, ada masih ané ngambelin baléganjur. Sisané ada negak mabalih anak masanti lan mabaléganjuran.
Neked di pura I Lecir kipak-kipek paling cara mangku kélangan sandal. Lantas ia maakin kramané ané bengong mabalih anak magambel lan masanti.
“Apa magae bengong?”
“Mabalih anak magambel,” sinalih tunggil kramané ané madan I Jedur masaut.
“Yén kéné unduké, jeg buung suba makemit. Bin jep dogén kiap, pules. Masak anak makemit pules.”
“Men tuara bisa magambel ajak masanti kanggoang mabalih dogén.”
“Badah… maceki sing bisa?”
“Bisa ya, nanging apa hubungané bisa maceki ngajak magambel wiadin masanti?”
“Yén ada anak lén sibuk, iraga masih harus milu sibuk. Yén ada ané sibuk magambel, sibuk masanti, iraga masih harus milu sibuk.”
“Men awaké uli tunyén kan suba ngorahang sing bisa magambel lan masanti, soléh cai mamunyi.”
“Adi belog cai, koné bisa maceki, lan maceki jemak gaéné, pang pada-pada ngelah gaé.”
“Matan cainé. Né di pura Yan, sing dadi maceki.”
“Nyén ngorahang kéto?”
“Buin misi matakon, pura boya ja tongos maceki.”
“Buktiné liu anak maceki di pura.”
“Aduh, awake sing ngaba kartu ceki.”
I Lecir ngajengit, ngeluk kantong jikét maka duang anéh lantas ngentungang telung kotak kartu ceki.
“Lamun kuangan, meli buin, né pipis,” kéto I Lecir mamunyi sambil ngédéngang pipis satus talian lecek.
“Muh ané lén malu takonin, nyak sing milu. Masak maceki ajak dua? Ajak dua main gaplek adané boya ja maceki.”
Bawak satua, ia ngajakin makejang kramané ané tusing milu magambel wiadin masanti apang nyak maplalian ceki. Ada ané nyak lan ada masi ané ngorahang tusing ngaba pipis wiadin tusing bisa maceki. Nanging ulian rayuané, ia maan pemain ceki duang selo.
Kramané ané suba nyak ajakina maceki lantas mapunduh di bucun balé tongos anaké magambel.
“Mai naké maceki! Dija laku?” kramané ané madan I Kubil matakon.
“Né balé ja linggah, dini laku.”
“Men anak nu magambel masak gulgul?”
“Aduh biasooo gén jooo. Orain ia suud magambel. Makemit di pura yén sing misi hiburan maceki kuang jaen asané. Cara lawar barak kuangan getih.”
“Muh cai ngorahin apang suud magambel,” I Téklak nyeletuk.
“Adi awaké orahin?”
“Men nyén ngajakin maceki!”
“Awaké sing juari!”
“Men kéto buung suba maceki.”
“Aduh, nah awaké jani suba ngorahin kramané apang suud magambel ajak masanti.”
Simaluné ia mabani takut ngemikang bibih lakar ngorahin kramané suud magambel lan masanti, nanging ia ngawanénang raga ngorahin kramané apang nyak suud.
“Pidaging nawegang ring para semeton sareng sami. Meneng dumun abosbos. Wénten sané pacang baosang titiang,” I Lecir nyumunin mamunyi. Batisné ngejer.
Prajani gambelan baléganjuré sambeh lantas siep. Kéto masih anaké ané masanti ngejang mik di duur méjané. Makejang ningalin I Lecir ané majujuk di bucun baléné.
“Sapuniki semeton, duaning niki sampun wengi, ngiring ja rarianang dumun magambel wiadin masantiné. Tiang jejeh yéning wénten kramané sané wénten ring jumahné terganggu duaning niki sampun disné sirep. Bénjang malih wawanin,” kéto I Lecir nuturin kramané.
Yadiastun I Lecir boya ja kelihan dadia lan tusing ngelah jabatan apa, kramané makejang anggut-anggut pinaka ceciri setuju. Besik dua kramané bangun ngampilang gambelan lan ada masih ané bangun lakar ngalih tongos pules.
Rikala liu ane magedi ngalih tongos pules, I Lecir buin mamunyi.
“Mangkin dumun semeton, tiang durung usan matur-atur.”
“Napi malih jro? Tiang sampun kiap niki,” sinalih tunggil kramané nyeletuk.
“Sapuniki. Mangkin iraga makemit ring pura. Makemit pateh sareng majaga, masak anak majaga sirep? Majaga punika sapatutnyané magadang.”
Kramané ané suba ngebatang klangsah lakar anggona kebat pules ngénggalang maakin I Lecir.
“Nah, mangda semetoné nénten kiap. Ngiring mangkin sareng-sareng maplalian. Maceki,” I Lecir ngalanturang.
Mara léb munyiné, sagetan ada sandal makeber ngenain muané I Lecir.
“Awak mara ngenah suba ngaé-ngaé!” kramané masuryak. I Lecir ngusapin muané ané kena sandal misi tai. (*)


1 comment: