Siwa Nata Raja

Olih: Nyoman Suarjana

Sumber Gagambaran; ranavishalsingh.blogspot.com

Pakulun Hyang Boléna
mangadeg kukuh 
nyukcuk ambara
nacep petala

Pasang tabik, nyembah ring cokor
Sang Nandini naktakin lingga
mangda nteg ring buana

Om nama Siwa, Om nama Siwa, Om nama Siwa
Om nama Siwa, Om nama Siwa, Om nama Siwa
Om nama Siwa, Om nama Siwa

Boléna kasiraman toya kumkum
miyik sumirik maasep-asep
harum cenana ngebekang gunung
raris, raris medalang
ilén-ilén natya raja
duk gumi kageringan
mangda sumringah

Sembah ring genah tiga
Ibu, Gana, lan Boléna
mamargi éncol karep
nyrégség-nyrégség kori
mapiteh-piteh, malincer
Ratu masolah natya raja

pak tépak katépak pak katépak pak
pak pak pak katépak pak déng pak pak
pak pak pak déng déng pak katépak
pal katépak katépak katépak
déng déng tu déng tu déng pak katépak...

Sampun! Tan prasida nunas
ilén-ilén utamaNo comments