Puisi-puisi IDG. Trinandita; Pangubakti

Potrekan I Putu Supartika

Pangarasa

P atut druwénang sareng sami
A nggén suluh kahuripan ring margi
N gulati manahé tan ngelintangin titi
G umanti ngaruruh pemargi sujati
A mpurayang yéning wénten iwang
R iantukan tambeté kalintang
A gung dosa nunas galang apadang
S eantukan iraga sami kantun kirang
A sapunika atur piungun titiyangPangubakti

P aras paros salunglung sebayantaka
A ndap pemineh agung penglaksana
N unas pengaksama lan pengampura
G eng yasa geng goda anggé pretiwimba
U nteng ruruh rereh anggé ring sarira
B akti bukti laksana wicara pinaka cihna
A nggén sasikepan sekantun ring mercapada
K eweruhan luiring senjata sané anggo serahina
T incapang pengastiti sané nénten ngerubéda
I nggih ratu ida betara betari titiang nunas pangampuraPituduh

P aican ida betara betari sami
I nggian wantah daging jagat negari
T uréksain sajeroning adnyana
U ndukang indiké sané kasurat dresta agama
D uk nguni olih para wiku sané dahating suci
U ningang rasa subakti tan kirang ngerastiti
H redaya ngaksamayang yadiastun tan kaaptiUlian Sing Ngelah

Ulian sing ngelah luungan ngalih
Sing maan ngalih luungan nyilih
Sing maan luungan ngidih
Sing maan ngidih luungan mulih
Ingetang da kanti mamedih
Ento makejang madan utsaha
Mapikolih sakancan pengapti nénten pastika
Suksemaang kawéntenan sekadi asapunika
Lascarya ring manah ngawinang bagiaTutur Ayu Pinaka Guru

T incapang rasa bakti ring Hyang Widhi
U ncarang rasa bakti lan pangerastiti
T utur puniki telebang ring sajeroning ati
U ningang ring sameton sareng sami
R umaket pasemetonan pinaka kanti

A gung yasa sinah agung paica
Y ukti indik punika wantah pastika
U leng éling ring sang guru rupaka

P rasida ngaryanang guru rupaka bagia
I ndiké punika wantah bukti dados suputra
N énten piwal lan bakti mawinan raharja
A nggé sasuluh nyalanan swagina
K irang langkung irerama patut katrima
A ngayubagia yéning sami kerta raharja

G uru rupaka pinaka guru sujati
U ning ring tata titi numadi
R asa bakti lan tresna kaapti
U tsaha nyujur rahayu rahajeng lan shanthiTresnan Tityang

Tresnan tityang wantah asiki
Riantuk punika wantah paican Widhi
Ingih sapunika dumogi sayuwakti
Nuntun uripé sané setata ngerastiti
Ampurayang yéning iwang pemargi
Nambeté kalintang nyujur Sang Hyang Aji
Dumogi ngamolihang sakadi pengapti
Indik unduk tata titi sami mamargi
Tutur suci genahang ring sajeroning ati
Angayubagia riantuk tresnané tanpa tepiUnduk Indik

Undukang idupé ring mercepada cening
Nyalanang swadarma madasar ning
Dumogi cening ngamolihang pemargi
Uning ring sastra agama lan tata titi
Kaweruhan luiré senjatané prabotang sai

Indayang cening dabdabang apang melah
Nyalanang idupé tuara ja makejang élah
Dresta agama budaya patut laksanayang
Irika cening kertaraharja jagi ngamolihang
Kulawarga sami bagia tan kirang pangan sandangMasekolah

M asekolah tuah malajahang déwek
A gem ageman bekel nugtug tuuh
S esuluh ruruh ngalangan rurung
E lah aluh yéning maduwé pangweruh
K eweruhan anggo ngawantu idupé
O las asih ring sesama patut telebang
L an patu tincapang rasa bakti ring guru
A gung dosa yéning langgana tekéning guru
H yang Widhi pinaka guru sané pinih sujatiPurnama Kedasa

P inaka cihna rasa bakti sami
U ningayang ring Hyang Widhi
R auhang ring Ida Betara Betari
N incapang srada lan pangubakti
A gama adat budaya lan tradisi
M uspayang dumogi jagaté shanti
A ngawé jagaté trepti sujati

K esujatian ring manah kecihnayang
E ling panugrahan Hyang Embang
D asarin antuk rasa suksemayang
A gem nunas sinampurayang
S eantukan dados jatma sinah kirang
A winan iraga patut puspayangPebesen Penglingsir

Idupé di guminé
Geginané laksanayang
Da nolih bukit johin
Ten dados irihati
Rahayuné ruruh
Idupé sampun ngelah duman
Nanging patut mautsaha
Anggon ngalanturang kauripan
Nindihin kasujatian
Da pati belog ajum
Ingetang pabesen panglingsir
Tan wenang malaksané corah
Agawé sukané wong lén
Sinah ditu lakar nemu rahayuI Déwa Gedé Trinandita
wantah makarya dados guru. Dané ngajahin ring Klungkung. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Post wiadin Pos Bali.

1 comment: