Sinétron

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; www.eschaton.it

Kajeng kliwoné ibi, sandikala tiang suba maséh lakar ngaturang bakti. Tingalin tiang I Luh, kurenan tiangé enu iteh nuléngék tivi.  
“Sing maturan Luh? Kajeng kliwon jani.”
I Luh sing makipekan. Enu masé nuléngék tivi, sambil klemah-klemih daap deep, mirib ngawirasayang lelampahan sinétroné.  
“Béh, Nyai ber mamongol. Éngsap tekén gaginan. Sing ngaé canang? Déh Bli maturan!  Nyai, ento suba tuléngék kanti tengah lemeng!” kéto raos tiangé bangras. Kadén lakar jejeh ia nampi munyin tiangé, celekotokané.... mabalik curenga matan tiangé sada ia ngaraos jeek, “Béh sing dadi adéngang Bli! Suud sinétroné mara icang lakar maturan.”
Nyansan ngerodok basangé ningeh munyiné I Luh. Mara lakar sautin, sagét buin ia ngeraos sambila nuléngék tiviné, “Ento naké tingalin, Betara Siwa, Betara Indra, muah betara ané lénan, enu sibuk main sinétron. Nyén lakar aturin canangé?” 
Mbééé...jani tiang milu nuléngék tivi.  Saja, betarané makejang main sinétron! 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

1 comment: