Janji

Olih: Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Gagambaran; iniblogsaia.blogspot.com

Pidan dugas metunangan, taén tiang majanji kéné, “Luh, yén Nyai nyak makurenan ajak Bli, Bli mejanji lakar ngalapang bintang papitu!”
Dugasé ento, sing ada ia protés. Malah nyumingkin ia nyelédoh manying sada ngeraos badil buka raréné baang kembung-kembungan.
“Aiiiiihhhh... Bli lomantis ati-ati. I Luh cayang jak Bli,” kéto ia misi niman nyupcup busan-busan. Nyansan girang kenehé, buka anaké mamancing amahin bé gedé. Nyumingkin pesu gombalé.
“Di paningalané jang dadua. Anggo anting-anting dadua. Anggo mainan kalung besik. Anggo cincin buin dadua,” kéto raos tiangé sambil nyolék-nyolék pipi. I Luh nyansan lélor! 
Sakéwala jani disubané makurenan, raosé ento sai-sai oléoléanga. Yén ada kuangan pasti bibihné munju laut ngeraos kéné, “Kalingké lakar ngalapang bintang pepitu, tagihin amun to dogén sing misi bana!”
Béh, begbeg kéto dogén ngaé basang mamanes. Singké I Luh ngerti raos nak metunangan, mula gebuhan bedik? Anak memancing mula misi barén, diastu baréné palsu. Disubané béné di dungkiné, apa puarané maang barén? 
Ibi sanja buin raosé ento pesu. Sambila mamasker bengkuang, buka topéng sidakarya muané, ia ngarémon kéné, “Kalingké lakar ngalapang bintang pepitu, tagihin kekécér ka salon dogén enu pucingina. Pusing tendasé ngelah kurenan gebuh buka sélané matambus!”
Tiang bengong. Siup kopiné ladné manis dadi pahit makilit. Kisik-kisik tiang nyeluk kantong, enjuhin tiang I Luh BINTANG TOEJOE.  
“Néh, janjiné lunas!” 
                
(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments