Antuk Puisi Memuja Ida Sanghyang Widhi

Olih: I Nengah Konten

Sumber Gagambaran; desatamblang.blogspot.com

Puisi Bali Modéren kakawian Ketut Sumarta sané wenten ring sajeroning pupulan Puisi Bali Modéren. Gending-gending Pangapti sané kawedarang olih Yayasan Sabha Sastra Bali, Dénpasar 1984. Puisi punika sané majudul Suara: Gusti, Ratu wantah suara, Kelap-kelip sajeroning ening. Yéning turéksain dagingnyané Puisi Bali Modéren puniki wantah puisi sané ngruruh aspék religius. Sané madué tetujon nénten ja mawates sajeroning sifat sareng laksana sané maiketan sajeroning kaagamaan kémanten, nanging maiketan sikap sareng kadasaran urip lan kawéntenané maiketan antuk wewidangan seputarnyané. Mawinan asapunika, religius nénten ja ngeninin indik manusané sareng sané ngrumaksa (Ida Sanghyang Widhi) kémanten, nanging paiketan manusa sareng manusa, manusa sareng lingkungané sané kabaos Tri Hita Karana. Pahpahané sakadi puniki luiré: Parhyangan, Pawongan, lan Palemahan. Manut sané kabaos olih YB. Mangunwijaya (1982). Religius sané ngeninin indik aspék ring sajeroning angga sarira, utawi riak getaran hati nurani angga sarira. Sajeroning puisi puniki obyékné wantah Ida Sanghyang Widhi. Ida Sanghyang Widhi sané wénten ri sajeroning genah sané ngrumaksa lan ngwengku.
Indayang cingak lan wacén tur bédayang, puisi sakadi sané ring sor puniki sané majudul Puyung napi dagingnyané tur incepang ring sajeroning angga sarira: Isin puyungé tuah anak melalung, Pulung di langité pelung, Isin puyungé tuah makejang luung, Adung, Uli jani jalan alih isin puyungé. Suud dadi katekung, Makurung, magantung, makungkung. (Ki Nirdon, 1981:11).
Sajeroning puisi Suara lan Puyung sané kabaos ba duur sané ngagumin kaangungan lan kasempurnaan Ida Sanghyang Widhi. Sakadi sané kasurat ''tuah makejang luung'' sané marupa sakadi ''puyung'' utawi '' suara'', sakadi sané kasurat ''sayup-sayup sajeroning kaheningan ''sane'' ning. ''Bedanne sajeroning puisi puyung pangawi nénten mabebaosan langsung sareng Tuhanné, nangin mabebaosan sareng janman lian dagingné ngeninin indik kaagungan lan kemahasempurnaan Tuhanné, lan nginkinang pihak sané lian mangda ngrereh isin puyunge. Yéning sajeroning puisi Suara, mababaosan punika wantah mababaosan langsung sareng Tuhanne, lan pangawi wantah maosang Tuhanné antuk baos sané profan, Gusti, Ratu sané kawéntenané sering kapirengang sajeroning kuripan sdina-dina. Wénten taler mabebabosan pangawi sareng Tuhanné utawi sareng pihak lian wénten sané mawentuk sakadi pitakén-pitakén dogma agama indik kauripan. Sajeroning puisi wénten taler sané kabaosang ngeninin indik hakekat kauripané sané marupa pitakén-pitakén sakadi puisi sane ring sor puniki: Dong, awitan tiange sira, dadong saking sira. Dong, inguh tiang paling setata, tan wénten takenin. Tan wénten ngorahin, bas kene lacure, uling malu kanti jani. Apake iwang ragane, nawi kawitane boya kasembah. Nawi dosane api murub, panes satata ring tangkahe...(Kidung Raré Alit: Windhu Sancaya, 1984: 29).
Asapunika pangawi matakén antuk pitakén-pitakén sané mitakénang indik kawéntenan déwékné sareng leluhurné. Sira ipun, sira déwéké lan sira leluhuré. Ipun setata bingung, nénten wénten sané ngorahin. Ri wuwus ipun mapanampén, minabang krana leluhurné sané dumun nénten naen kapuja utawi dosanné kalintang ageng. Sapangrauh Puisi Bali antuk warna religius puniki ngeninin indik sikap penghayatan agama sané pinih luhur, lan positif, téma religius sejeroning puisi kategesang antuk ngungkung gejolak hati nuraniné mangda uning ring déwékné soang-soang, makluk sané karumaksa olih Ida Sanghyang Widhi. Minabang sampun kauningin sareng sami sastra klasik punika karipta nénten asrana beréksprési kémanten, nanging kaanggé srana bakti olih sang pangawi ngeninin indik agama utawi ngeninin indik Widhiné.

1 comment: