Hadiah Sastra Bali Rancagé 2018 Sampun Kasukserahang ring Nirguna

IGA Darma Putra (Nirguna) sareng Ajip Rosidi, Potrekan I Gede Gita Purnama AP

Magenah ring Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Buda (26/9/2018) wengi, Hadiah Sastera Rancagé saking Yayasan Kebudayaan Rancagé kasukserahang majeng ring pitung diri pangawi sané makekawian nganggén basa daérah. Saking pitung diri punika, asiki wantah saking Bali inggih punika Nirguna sané wastan sujatinnyané IGA Darma Putra pangawi saking Bangli. Hadiah puniki kasukserahang olih Ajip Rosidi sang sané ngwangun Yayasan Kebudayaan Rancagé sané magenah ring Bandung, Jawa Barat.
Darma Putra nganikaang cakepan sané ngamolihang Hadiah Rancagé puniki mamurda Bulan Sisi Kauh. “Niki wantah cakepan tiangé sané kapertama marupa pupulan prosa liris mabasa Bali,” baos anak truna sané marambut panjang puniki.
Ipun nguningayang makekawian punika wantah margi sané sepi, sané ngawinang sang sané nelebin punika patut ulet miwah rajin tur kuat. Yéning nénten kuat sinah sampun nénten ja pacang mersidayang dados pangawi sujati.
Rikala ngicén pawarah-warah, Ajip Rosidi nguningayang yéning Hadiah Sastera Rancagé puniki sampun mamargi tigang dasa warsa lan rutin kalaksanayang ngawarsa. “Tiang maduwé semangat lan pacang terus ngicén penghargaan Rancagé puniki. Yadiastun prabéané nyansan méweh,” ucap Ajip Rosidi.
Dané pacang setata mautsaha ngalaksanayang acarané puniki, krana indiké niki wantah cihna trésnannyané majeng ring basa daérah.
Lianan ring punika, juri Rancagé sastra Bali modéren, Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, nganikaang cakepan Bulan Sisi Kauh puniki wantah asiki prosa liris mabasa Bali sané kawedar warsa 2017. “Nénten ja akéh pangawi sané makarya prosa liris, nanging Nirguna ngamedalang cakepan kapertamanyané marupa prosa liris sané kuat, miwah bantangnyané anyar,” baos Guru Besar ring Universitas Udayana niki.

Penyerahan Hadiah Sastera Rancage 2018, potrekan I Gede Gita Purnama AP 
Ring cakepané puniki madaging 44 prosa liris sané nuntun sang pangwacén rauh ka tengahin wana sané kaebekin antuk kruna. Pangwacén tatwa wiadin tutur Bali pacang ngarasayang yéning prosa liris puniki wantah utsaha pangawi nguningayang daging tatwa wiadin tutur punika sané anut ring kahanané mangkin.
Cakepan puniki masaing saking limang cakepan lianan sumangdané ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé. Maka lelima cakepan punika wantah pupulan satua cutet Cetik Dadong Tanggu kakawian Wayan Selat Wirata, pupulan puisi Gebug Endé kakawian I Wayan Wikana, pupulan puisi Sangsiah Kehilangan Somah kakawian I Gdé Nala Antara, pupulan satua cutet Jogéd lan Bojog Lua Ané Setata Ngantiang Ulungan Bulan Rikala Bintang Makacakan di Langité kakawian I Putu Supartika, miwah Surat Uli Amsterdam kakawian Ketut Sugiartha.
Hadiah Sastera Rancage majeng ring sastra Bali modéren kalaksanayang ngawit warsa 1998. Pangawi kapertama sané nerima inggih punika I Madé Sanggra antuk cakepan sané mamurda Kidung Republik lan ring widang jasa inggih punika Nyoman Manda. Ring warsa 2018 puniki, penghargaan widang jasa nénten kalaksanayang duaning kabanda antuk prabéya. (sup)
No comments