Jero Balian

Olih: I Ketut Sandiyasa

Sumber Potrekan; www.kaskus.co.id

Yén kaduuran   Guru Gedé Murti ané madan Guru Gedé Watu Lépang suba kasub uling pidan dadi petulung. Kasubné ulian sidi mandi mantrané. Liu anaké uling dura désa mubad seger. Buwina Guru Gedé Watu Lépang balian ané nyalanang sesana dadi petulung. Yén merasa lakar tusing ada pajalan ubad oraina anaké sakit ngalih petulung ané lén. Yén ada nak nunas ngaba baas asokasi jumputa agemel. Kéwala sesaktin manusa sakti tuwah lakar ngemasin mati. Guru Gedé Watu Lépang mati ulian kena cetik. Ané biasa nyakanang kaupah anak nyetik Guru Gedé Watu Lépang.
Ulian ningeh orta kasub Gurunné dadi balian. Nglantas Gedé Murti pisarat melajah dadi balian. Yadiapin uling kelekadan tusing ada anleh dadi balian. Kala Gedé Murti memuuk melajah malianin ngedot kasub lan sugih. Plajaina sekancan usada ané gelahange teken gurunné. Tusing usada dogén plajaine, sekancanan anéluh desti nrangjana kaplajain. Tusing melajahin lontar dogén baan ngedotné dadi balian Gedé Murti melajah kursus hipnotis apang aluh nyegerang anak sakit.  Yén masastra Bali mula duweg pesan Gedé Murti jek aluh bana ngamaca lan ngapalang makudang-kudang mantra. Kéwala ané tusing kekénéh baan dewekné mantrané tuara nyak sidi mandi. Pingkuda-kuda nyobakin ngarad anak luh tuara ngenén. Pingkuda-kuda ngaé ujan ngidaang batek gulem dogén.  Kanti kenyel melukat kema mai. Mapuasa kéné kéto. 
Kéngkenang jani apang lais dadi balian, Adi tusing nyak cara I Guru mandi mantrané. Sedeng makenéh kéto di malun gedong suciné. Sagét kurnanné tumbén metakon indik balian
“Kénkén Bli suba tiban-tibanan muruk malianin kema mai suba ada hasil….?” Patakon semalu kewala nusuk sajan uling kurnanné.
“Nah sabar luh kayang né jenenga ada nak nunas.”
“Sabar-sabar yén tusing tiang meplugplag ngalih gaé apa jakan. Bli kema mai mlajah kéné-kéto. Nang porosan tuh tusing ada nak ngaturang kalingké sesari.”
“Suud malu mamunyi sajan nak luh mabibih dadua.”
“Nah suud bli masi nyemak gaen tuara nekaang celebungkuh, Ento suba telah baasé di genuké tusing ada jakan. Nah naké pesuang mantran bli apang ada baas di genuké. Mun tusing ngidaang suud suba nyemak gaén malianin bli,” kéto munyin kurnanné sepet-sepet nglantas magedi.
Kéngkenang jani apang lais dadi balian mara makenéh kéto sagét teka timpalné ané ajaka apeguruan hipnotis Ketut Soplag adanné. Patuh masi Ketut Soplag dadi balian udu tuara mupu tusing ada anak nunas.
“Kéné caranne apang lais dadi baliané Guru Murti. Ketut Soplag biasa mekaukan Guru tekén Gedé Murti. Edengina lantas di FB ada jero sedaan jegég jek siaran langsung nunas bawos. Ulian jegeg jero sedaan liu anaké komén, like nakonang tongos jero sedaan. Lais jero sedaan anaké nunas bawos.
“Jani guru ngubadin anak tiang ngaénang siaran langsung di FB nyanan tiang ngerekam . Apang nyak sereman bedik melahang akting tiaang ngajak timpal mai tiang suba nguluk nguluk anaké ento. Hipnotis anaké ento apang ngenah kena bebai. Takonin megenep nyak suba ia ngemélmél.”
“Berarti ne nguluk-nguluk kéto Ketut Soplag. Kadén tusing dadi kéto…?”
“Realistis Guru Murti suba kudang tiban muruk malianin kema mai tusing nekaang hasil.”
Saja masi beneh munyinné Ketut Soplag suba kudang tiban muruk malianin kema mai tusing ada hasil. Inget masi munyin kurnanné ané ngemanesin kuping.
“Nah tut mani jalanang dayané.”
“Melahang guru akting pang sereman bedik. Né ada lengis anggon nyeremang. Lengisé né meli di selat pasih. Asal anggon lengise né bisa mesuang megenep.
“Nah Tut mani ingetang sandi kala mai.”
Buwin maninné teka sajan Ketut Soplag ngajak pasien abesik di kamar suciné Guru Gedé Murti. Nglantas ubadine anaké luh ento misi ngisi palanné, nglantas cara anak setengah sadar. Ditu ngemélmél anaké sakit ento. Takoniné tekén Guru Murti. Uli dija nyakitin? Ngujang sakitin. Masaut anaké luh ento ngemélmél. Uuta adi lengis anaké ento mara uuta pesu medang tiing, Ketut Soplag ijek ngerekam siaran langsung. Ngenén baréné liu anaké komen like nakonang tongosné jero balian Guru Gedé Murti.
Buwin maninné ada anak mubad. Patuh masi abahne Guru Gedé Murti tekén Ketut Soplag. Sadina-dina ngancan liu anaké mubad kema. Ulian melah aktingné Gedé Murti ngajak Ketut Soplag.
Sesariné ajaka dua ngedum. Atenga Gedé Murti. Atenga Ketut Soplag. Kurnanné suud jani munju bibihné. Suud maburuh di peken. Gaénné ngunggahang canang lan nuduk sesari. Suba abulan nyalanang kéto tusing ada anak ngeh, malah ngancan ramé anaké mubad. Buwina ulian pesu ngad, pesu belaan botol, pesu megenep, ento minab ané ngranang ngancan lais Guru Gedé Murti ngubadin. Apa buwin ané nawang tutur kaduurané Guru Watu Lépang ngancan percaya.
Dugas ento ada pasien mubad, bibihné beseh tusing dadi makinyukan. Pangakun anaké ento suud magibung di balé banjar sagét bibihné beseh. Ondén mulai ngehipnotis mara usuda agigis. Suba ngerakkkkkkkkkkkkk aduh…… kapok tiang. Gedé Murti héran…. kapok tiang. Kesiab Gedé Murti ondén mejalan hipnotis adi suba cara anak kena bebai. Ngéngggalang cara biasanné nyemak dupa apesel….. haaaaaa usuda palané anaké mubad. Uute lengis kebus anget buwin nyangetang anaké ento glalang-gliling. Ngemélmél anaké ento. Buwin takonina tekén Guru Murti. Mara jangine lengis bibihné pesu medang… naa nika sampun pesu cetikné kéto Guru Gedé Murti.
Duang bulan sedeng lais jero balian Guru Gedé Murti malianin. Anake mubad uling dija kadén pragat ramé. Balian ané lén kalah viral, ada masi balian lén ané nuutang promosi di sosméd. Dokteré masi udu. Semengan dégdégé suba ngantré anaké mubad. Kanti nganggon karcis. Suba liu maan sekaya ulian ngubadin, kala engkebanga kasugianné tusing benaina tongosné anggon ngubadin. Binpidan diuduné apang ada anggon hidup. Kakurné ngelah masi kénéh kéto Guru Gedé Murti tekén Ketut Soplag.
Sebilang semengan Guru Gedé Murti ngénggalang meleng FB suba akuda maan like ajak kuda ané mebalih siaran langsung. Kenyem-kenyem jero balian Guru Gedé Murti ada panyatusan maan like ajak ané mebalih siaran langsung. Yén kéné unduké lakar liu buwin anaké mubad ha ha ha kedek jero balian. Kayang panggal pengijengné ngenah. Bénjepné maklinting ada inbok uli Ketut Soplag, “Aduh lacur Guru Gedé ada pasienne ané ibi ané bibihné beseh ngaé status ngaku kena uluk-uluk mubad. Mimih bisa ketara jani dadi balian bogbog kéto munyin SMS Ketut Soplag.
Ngénggalang jero balian Gedé Murti mukak FB, sagét ada ané nandain. Pasiené ané karasangaange soléh mubad dugas ento. Kéné munyin Status anaké ento, “Jero Balian Bogbog. Jero Balian nganggon hipnotis. Tiang ibi hipnotisé kala tusing mempan.  Bibih tiang beseh senget tabuan dugas ngalap nyuh. Anak tusing sakit kena cetik. Tiang mogmog ngoraang tusing dadi pules lan sing dadi mejalan.  Tengkejut buwin jero Balian ada rekaman video anakée ento dinané ibi biasa majalan. Buwina ada masi rekaman lengise ané anggona ngubadin lantas uapanga di gedebongé pesu medang gedebongé. Béh……………… ketara jani dadi balian bogbog lakar suud dadi balian lais meseluk.


I Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments