Mantan

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Potrekan I Putu Supartika

Dadi jegég sajan tepuk jani? Pidan dugasé ajak biasa dogén.  Apaké ulian jani ia suba bisa mapayas? Ah, iluné masé suba biasa tepuk ia mapayas. Apaké ulian ia suba ngelah modal anggo perawatan ka salon?  Ah pidan masé suba biasa tepuk ia ka salon. Lantas, apa ngeranayang ia nyumingkin ngenah nyegégang? 
Tumbén tepuk di pasisi pasihé. Dugasé ento tiang majanji ajak Dik Stévy lakar matemu. Ah, pasisiné ento tongos romantis lakar némbak Dik Stévy.Sakéwala buka pituduh widhi, tiang matemu I Luh mantané. Sagét paningalané macaplagan ngajak I Luh, lantas pada pada ngelingus mapi sing ningalin.  Sakéwala ketug tangkahé sing nyidang mogbogin.  Patuh rasané buka matemu simalu. Adaaah...
Bancang rengkiang ané biasa gelut tiang ipidan, jani geluta tekén anak lén. Mara tingalin telektekang, nyansan tekekanga. Celekotokané... mara tawanga tiang pedidi, nyansan-nyansan I Luh, misi sélpi mapotrék manying di arep tiangé. Kalud tunangané gedé welikas, yén bantas geles bisa kepingseg tendasné! 
Tiang bengong, katos magelekan buka ngelekang jaja klepet nyangkét di klénéngan baongé.  Prajani tiang kisik-kisik nyemak hapé mapi nelpun.  
"Halo sayang," kéto tiang ngeraos keras-keras apang pirenga.  
"Ya... Ya... Sabar sayang.  Aku lagi di pantai.  Bentar lagi aku jemput. Muaach... Daaaadaaa yayang!" nyansan ngerasang tiang ngeraos.  I Luh makipekan, kéto masi anaké muani ané ajaka (kurenané apa tunangané, sing nawang tiang). Mara mireng kéto, nyansan manying I Luh.  Jani misi nyelédoh lantas ngurik-ngurikin kumis anaké muani ento.  
Mimiih...ngerodok tangkahé, buka payuké di rirun tulukin saang dapdap. Meluab sada andusné ngelikub! 
Singké ia merasa angen tekén déwék tiangé ané sujatiné tondén nyidayang mup on tekén ia. Sakéwala harga diri lelaki ngawinang tiang pantang mengemis cinta! Bapan tiangé nuturin,
"Malikin mantan tan bina nyilapin utahan! Lebih baik cari yang baru. Sebab yang baru selalu dirindu!" 
Tuturé ento gemel tekekang tiang, mawanan alon-alon tiang membuka hati untuk Dik Stevy.  
Buiih, taanang tiang gedeg basangé. Daharin tiang pil captopril abatu, apang tusing menek tensiné. Yéh Aqua abotol gedé penékang ategakan. Dokteré ngorahang, air putih menétralkan tubuh.  Sinah nyak nétral gedeg basangé.  Yén ulian ento tiang kanti seteruk, ambat legan kenehné I Luh. Misinya sukses! 
Hapé tiangé ngejer di kantongé. Ada WéA masuk. Nomer sing tawang.  
"kasian yang lagi sendiri," kéto raosné. Celekotokané, pasti I Luh nénénan. Buiiih... Nyansan manes-manesin ia.  
"Mau aku temenin?" buin chat-né masuk, misi emoji gambar paningalan jantung barak makeplos.  
Béh, telah kesabaran tiangé. Lantas émosi tiang ngetul hapé nulis kéné, 
"Icang sing peduli tekén Nyai!  Icang sing ngerambang bangkén dongkang!" gerimutan basang tiangé, ngirim pesané ento. Kanti cerah layar hapéné bakat celek. Sakéwala pamuput, yéh paningalané ngembeng nagih mabéok.  Apang tusing tepukina tiang menangis bombay, kipekang tiang muané marep ka duri.  Mara tiang marep ka duri, ndas bedag... Sagét Dik Stévy majujuk, yéh paningalané membah cara Tukad Buhuné blabar kapitu kaulu!
"Dik....Dik...." kéto tiang kabilbil raosé megat-megat. 
"Koné suba sing peduli? Koné sing ngerambang bangken dongkang? Kau terlalu menyakitiku, Lik Yan!" Dik Stévy magedi ngajorjor ngarenjit, buka godélé lekad kajeng, sing bakat bén ngepung.  
Ditu di pasisi, I Luh sayan mesra....

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments