Oshin, Gending I Angsa Putih Lan I Pitik Bengil

Olih: Ni Kadek Sudiastari

Sumber Gagambaran; www.artforia.com

Musim semi sampun ngawit. Tingalin tiang saking jendéla aparteméné, langité kedas. Nénten sabar tiang ngantosang I Angsa Putih makeber ngentasin segara. Nyujur déwék tiang, iriki ring Negeri Sakura. 
***
Sekolah Menengah Seni Rupa Denpasar, 1986
“É, melahang ada panak bebinjat.”
“Kén?”
“Doriné.”
Sané ajaka ngorta makipekan takut-takut ring déwék tiangé. Mirib ipun jerih tiang tersinggung. Sujatiné koping tiangé sampun kebal, unduk sapunika sampun biasa panggihin tiang. Panak bebinjat, nénten ngelah Bapa, sampun lagu lama sané sadina kapirengang.
“Mimih… pedalem, jegég-jegég kéto.”
“Sangkana melah-melah yén nepuk nak jegég, nyanan kelangen cai. Disubané buduh telah pipis ci sing marasa.”
Di samping tiangé, Tugus Lingga ngadébras matangi.
“Tugus!” tiang ngamel tangané, nanging kaampigang.
“Bugghh…," sagét ida nyagur muané Gedé Ari. 
Nénten terima, ipun ngawales nyagur. Ngeraris magulet, magulung. Kelasé biur, kadi kalangan tajéné. Murid saking kelas siosan sareng éwa, padelok ring jendéla kelasé.
“Tugus, usan!" tiang matek kuacané, mautsaha malasang.
“Be liwatan to Shin, baang ya palajaan!” angkihané ngangseg, panyingakané nanar.
“Nénten sapuniki carané”
“Men éngkén?” Ida nganika banggras
“Gus Lingga, Dé Ari, ikut Bapak,” nadak sara rauh Pak Oka, guru BK-né. Mirib ketua kelasé sané ngalapur.
“Tugus…”
“Sing éngkén Shin,” Ida nepekin palan tiangé saha ngetut Pak Oka ka ruang BK.
***
Tugus Lingga, suryang tiang. Sané setata mélanin tiang yadiastun napi sané baosanga sareng anaké punika patut. Sayuakti tiang nénten uning sapasira bapan tiang. Manut orti sané pireng tiang ring marginé, dumun mémén tiang pragina kasub. Yén sapunapi minab iwang pamargi, sagét mémén tiangé abot. Awinan sampun majengahin kulawarga, raris ipun kaaturang ka gria. Genah tiang embas, tur matemu sareng Tugus Lingga. Yan indayang kadi pitiké, sapasira ja soroh manuk sané panggihina simalu, punika inané. Sapunika taler déwék tiangé, Tugus Lingga pinaka inan tiang. Sadina sareng-sareng, liang wiadin sebet.
“Tugus!” ngadébas tiang bangun rikala pintu ruang BK-né maampakan. Raris iring tiang Ida ka ruang UKS. Ketulin tiang sidané nganggén obat merah, cangkemné ngajengit, pedih. Ilihin tiang nganggén kepet sané setata maselet ring bangkiangé.
“Sangkana Tugus sampunang émosi, sapuniki dadosné.”
“Kénkénang sing emosi, yang sing bisa mireng awaké jelékanga.”
“Nénten sapunapi Tugus, titiang sampun biasa.”
Komprés tiang prarainé sané bénjol nganggén toya anget. Wénten rasa sedih ring manah tiangé santukan puniki dina kaping untat tiang ring SMA. Tiang sareng Tugus Lingga sampun lulus. Lan universitas tujuan tiang matiosan. Tugus Lingga ring ISI Dénpasar, nanging tiang jagi ngambil bahasa lan sastra Jepang. Nénten karasa yéh pingalan tiangé ngembeng. Wikan napi sané pinehang tiang, Tugus Lingga ngelut lan ngusap-usap tiang. Ring ruang UKS sané sepi, sareng kalih tiang nangis sesenggukan.
***
“Titiang néntén mresidayang Aji!”
Tiang sané kantun ngalap sekar mararian. Piarsaang tiang Tugus Lingga mabaosan sareng Ida Bagus Aji.
“Gus, niki anggén masa depan Gusé.”
“Ampura Aji, titiang kantun wimuda, titiang jagi nutugang masekolah dumun.”
“Yadiastun Gus sampun ngambil rabi, Gus kantun mresidayang masuk.”
“Nénten Aji, titiang sampun nué senengan.”
“Sira? I Oshin?” Ida Bagus Aji ica.
“Gus, ia tuah kaula, rereh sané sederajat sareng iraga!”
“Napi binané Aji? Iraga manusa, sami pateh.”
“Ten Gus. Cingakin asal usulné, bapa dogén ia sing ngelah.”
“Becikang ngenika Aji!”
“Niki kenyataan Gus!”
“Usan Aji!!!”
Praaanggg…. 
Piragiang tiang kacané belah. Sekar tiangé ulung mabrarakan, raris malaib tiang ka pondok ring pungkur pawaregané. Sakit tangkah tiangé manggihin unduké puniki. Indik tiang jelékanga ulian tiang panak bebinjat nénten naén bangetang tiang. Sané penting Tugus Lingga kantun ring sisin tiang. Nanging sané mangkin pikobetné matiosan. Status panak bebinjat ngranayang tiang palas sareng inan tiang. Sujatiné sapasira bapan tiangé? Tilik tiang goban tiangé ring kacané. Berag langsing, cunguh mancung, kulit kuning lan mata sipit. Matiosan sareng mémén tiangé sané makulit coklat tur paningalané jelih. 
Sawetara jam kutus peteng, sagét jendéla pondok tiang wénten nogdog. Rikala ampakang tiang, panggihin tiang Tugus Lingga.
“Tugus!”
Ida némpélang tujuh ring cangkemné saha nganika kisi-kisi.
“Lan pesu malali,” punika panikané saha makenyem. Nanging tiang uning punika kenyem sedih. Nénten malih panjang mapineh, tiang makecos saking jendélané. Risampuné maindengan tanpa tatujon, tiang sareng kalit sagét rauh ring pasisi. Tugus Lingga ngamel liman tiangé, saking inuni tan lepas-lepas. Liatné sawat ka tengahing segara. Tugus Lingga sané setata liang lan nénten naén meneng, nembé panggihin tiang tegang sapuniki.
“Tugus,” tiang ngwales ngamel tangané.
Ida ngusap-usap sirah tiangé. Garudugan ombak lan anginé ngasirsir satmaka ngendingang. Ring duur biasé, angkihan tiangé saling sautin, anggané belus antuk peluh, kukun tiang nyaregem, nusuk tunduné Tugus. Iriki pangawit titiang I Pitik Bengil sareng I Angsa Putih ngecapin suarga ring marcapada.
***
Bénjangné semeng pisan tiang sampun rauh ring gria. Tonin tiang panjaké sampun ramé jagi ngaturang pangayah. Kocap calon rabiné Tugus Lingga sampun rauh, digelis Ida jagi marabian. Ring pondok tiang ngeling padidian, unduké puniki pait pisan antuk tiang ngelekang. 
Nyaluk sandikala, piragiang tiang Tugus Lingga rauh ka pondok. Nanging katambakin olih mémén tiangé. 
“Mé, baang tiang ngomong jak I Oshin.”
“Nénten Ratu. Iratu sampun nué rabi, nénten dados mariki malih.”
“Ten Mé, nika ten rabin tiang, tiang ten kayun Mé,” Ida nangis.
“Nénten dados sapunika Ratu. Minab Ratu nénten jodoh sareng pianak titiang. Titiang nunas lascaryaang ring manah I Ratu.”
“Ngidih olas Mé, baang tiang matemu ajebos dogén, baang tiang galah ngidih pelih.”
Yéh paningalan tiang ngarébés.
“Nénten Ratu, wantah I Ratu sayang, tresna sareng pianak méméné, merika Ratu mawali ka gria mangda nénten wénten pikobet malih.”
Sapaninggalné Tugus Lingga, mémén tiangé rauh ka kamar tiang. 
“Ning, eda cening nyedih. Lan mapamit uli dini.”
“Kija Mé? Iraga ten ngelah tongos lakar ojog.”
“Aksamayang mémé ning, setuuh ceningé mémé suba tusing jujur ngajak Cening.”
Mémén tiangé mesuang kotak uli betén baléné. Tiang ngatonin daging kotaké. Irika akéh madaging surat nganggén aksara Hiragana. Wacén tiang siki-siki, tonin tiang adan pangirimné, Tanaka Hirasaki. Yéh paningalan tiangé nyansan ngarébés. Wawu tiang ngerti kenapi awinan mémén tiangé kekeh mangda tiang ngambil jurusan Bahasa lan Sastra Jepang, yadiastun tiang meled pisan ngeranjing ring ISI Dénpasar. Mangda tiang midep mabasa Jepang, mangda tiang uning napi sané baosanga sareng bapan titiang ring surat-surat punika. 
“Lan Ning, jalan rereh bapan ceningé. Minab suba gantina iraga makumpul bareng-bareng. Engsapang sané suba liwat. Lan jalanin idup né baru.”
Wenginé punika, tiang matilar saking gria tanpa pamit.
***
“Ibuuuu….!!! Ajik rauuhhh…” suaran okan tiang nundunin lamunan tiangé. Ngéncolang tiang mukakin pintu. Ring arep tiangé Tugus Lingga ngebatang tangan, ngelut tiang sareng okan tiang sané mayusa limang tiban, Ida Bagus Oka Manunggal. (*)


Ni Kadek Sudiastari
embas ring Sibetan, 7 Séptémber 1993. Sané mangkin magenah ring Br. Dinas Tlutug, Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Dané makarya dados Pegawai Administrasi ring SDN 6 Sibetan.

No comments