Sunat

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Gagambaran: roikansoekartun.blogspot.com

"Apa madan sunat, Bli?"
Mimih...semengan jeg ber tawah petakon kurenan tiangé. Apa ya kenehanga? Apa ya tepukina? Mula ia sing tamat sekolahan, mawanan jeg blakasan dogenan raosné sing nang kulitina bantas aklabar salak. Masak keto takonang semengan? Untung pedaduanan, yen ada anak lénan...mbéé ambat lek atiné. Diastun soleh, sautin tiang mase, apang nyak énggal teka kopiné.
"Sunat ento...matugel muncukné!" Keto saut tiangé sambil tujuhé ngecenggir undit undit anggo pinda. Masak ané asli anggo? Beh...
Kurenan tiangé nyansan jeek. Negak ia nyampingin tiang. 
"Liu tugela, Bli?"
"Sing. Jatu dogénan. Yén liu sing kado ya!"
"Oooo..." keto ia munju bibihné. 
"Apang kénkén masunat, Bli?" Buin ia metakon. 
"Apang bersih. Ada masi ulian agamané ngorahin apang kéto!"
"Apané bersih?" 
Beh, buka bajang genten celekotokané! Mapi sing nawang kekéto. 
"Tendasné apang bersih Luh! Pang sing mebo!" Saut tiangé sekel, gerimutan basangé! 
"Ah... mebalik ento Bli. Ané mesunat suba mebo! Kotor ento!" Saut I Luh sada buka ngeréng. Badah...apané usak né? Mebalik isin poloné. 
"Dija ada unduk! Ané masunat ento suba bersih! Sing ja mebo!" Mingkin nengkik tiang. 
"Ae... bersih, amaha telahanga! Kewala kotor ento. Patuh tekén gaé maling, gaé mamirat. Madak apang énggal banges! Apang juka tendasné!"
"Yéé...apané ngeranayang ia majuk? Nak nugel gelaha"
"Yen gelaha matugel, kadung kanti onya baang. Né gelah timpal pantet tugela!" Mimiih jeg brangti I Luh. 
"Gelahné nyén tugela?" Sesed tiang nakonang, wireh rasa soleh raosné. 
"Gelah icangé!"
Duaaarr... makeplag tangkahe mireng. Laut tiang kedek bungker.
"Wééé... awak lua sing ngelah kekéto, apané sunata?" 
"Yéé... dadi orang sing ngelah? Gedé gelah icangé!"
Nyumingkin bungker tiang kedék. I Luh mingkin brangti. Ngedébas bangun nyemak koran akebésan di sok dagangané. Édéngina tiang...
TABUNGAN PEDAGANG PASAR DISUNAT OKNUM PEGAWAI KOPERASI
Mbééé...celekotokané ...
"Kal ngenceh malu dik...." keto tiang bangun magedi.

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments