Ngolah Luu Plastik Antuk Métode ‘Écobricks’

Olih: Gedé Praja Mahardika

Dok. Penulis

Ring kahanan jagaté mangkin, yén nirgamayang plastik punika wantah kebutuhan rikala urip sawai-wai. Saking perabotan rumah tangga, kantor, sekolah kantos béngkél akéh sané nganggén plastik krana pangargannyané mudah tergantung jenis plastikné.
Yadiastun plastik punika akéh kaanggén ring kauripané, sakéwanten nénten ja prasida lémpas saking dampaknyané utawi pikobet sané medal sangkaning luu plastik punika. Lan sinalih tungil dampakné punika wantah akéhnyané luu plastik sané ngawinang masalah.
Luu plastik wantah sinalih tunggil pikobet sané sering kapanggihin sarahina-rahina lan nyabran rahina sayan ngakéhang. Raris wénten pitakén sakadi puniki: nguda nganggén plastik yéning sampun uning plastik punika akéh ngawetuang pikobet? Nika sangkaning plastik kantun manados srana sané mudah, kuat, lan tahan lama. Lianan ring punika, sangkaning durung wénten produk organik sané prasida ngentosin plastik sané sampun prasida kaproduksi masal.
Ring masyarakat, arang pisan kapanggih anak sané nyak memilah utawi milihin luu plastik, stérofoam organik, miwah B3 sané kaasilang saking limbah rumah tangga, kantor, sekolah, wiadin genah-genah umum lianan. Biasané langsung kémanten kaentungang ka tong sampahé. Indiké puniki taler dados kendala lan pikobet, utamané limabah tas krésék, stérofoam, kulit déterjén, kulit minuman sassét, botol minuman sané malakar antuk plastik miwah sané lianan.
Akéhan taler masyarakaté sané nganggep luu plastik wantah limbah sané nénten meduwé kawigunan malih. Ring ilmu kimia latelatarang yening plastik punika wantah polimer sané maduwé sifat unik lan luar biasa, plastik umumné madaging karbon, oksigén, nitrogén, chlorin, miwah belérang.
Sakéwanten masyarakaté akéhan kantun seneng ngutang plastik sané sampun nénten kaanggén. Yén ten kénten plastik punika katunjel. Lan rikala plastik puniki katunjel janten pacang ngawetuang pikobet sané lianan, duwaning andus plastik punika ngawinang pencemaran udara lan lingkungan miwah ngawetuang racun sané mawasta dioxsin sané pacang menguap lan kaanyudang olih ujan tur ngawinang pencemaran tanah, toya, wiadin udara.
Sané mangkin, sapunapi carané ngolah luu plastik sané becik? Napiké penggunaane plastik punika patut kakuangin?
Plastik wantah polimér sané méweh terurai lan perlu galah padasaan kantos panyatusan tiban sumangdané prasida terurai utawi benyah. Antuk punika kaperluang kréativitas sumangdané luu plastik punika prasida kaolah. Carané ngolah punika akéh, saking sané méweh lan merluang prabéa akéh kantos sané saderana, mudah, nanging maguna. Sinalih tunggil carané ngolah luu plastik utamané luu plastik kemasan wantah nadosang luu plastik punika écobricks. Napi nika écobricks? Écobricks wantah batu bata ramah lingkungan nganggén bahan botol bekas, luu plastik, lan tiing anggén neltelang.  
Cara punika wantah, sané kapertama getep plastik punika manados cenik-cenik, raris celepang ring tengah botolé kantos padet tur teltelang nganggén tiing. Baat écobricks puniki wantah 200 – 600 gram utawi lebih tergantung jenis botol sané kaanggén.
Makarya écobricks puniki taler merluang galah sané panjang saking mupulang luu plastik krana merluang luu plastik akéh pisan. Sangkaning suéné punika, manados tangtangan majeng sang sané makarya écobricks lan sumangdané prasida ngasilang karya seni sané berkelas.
Sayuwakti écobricks puniki nénten prasida nguangin penggunaan plastik, nanging mersidayang kaanggén paplajahan yéning iraga harus maduwé cara anggén ngicalang pikobet luu plastik puniki antuk sitem pilah. Boya ja nganggén modél ilu: pupulang lan risampuné akéh entungang ka TPA, krana indiké punika nénten ja ngicalang pikobet, nanging ngingsirang pikobet ka genahé lianan.
Ngiring mangkin sareng-sareng perang ngalawan luu plastik sumangdané pikobet luu plastik punika nénten ja sayan akéh. Napimalih kantos mersidayang nguangin penggunaan plastik, sinah pacang becik pisan ring lingkungan iragané. Krana rikala iraga maosang indik lingkungan, sampun janten pacang maduwé dampak majeng ring ékosistem termasuk majeng ring i manusa.
Yéning cutetang titiang, iraga sareng sami kantun merluang guminé puniki, merluang toya, tanah, miwah udara. Ngiring sareng-sareng jaga lan lestariang antuk nguangin luu plastik lan makarya écobriks.
Salam Lestari, Rahayu Lan Santi.......


No comments