Ketut Sugiartha; Saking Tulisan Berbagi Majeng ring Anak Lianan

Ketut Sugiartha (tengawan) rikala nerima penghargaan Gerip Maurip saking pamucuk Pustaka Ekspresi, I Made Sugianto (kebot)

Ketut Sugiartha wantah sinalih tunggil pangawi sastra Bali modéren (SBM) sané magenah ring Belayu, Tabanan. Embas ring Baturiti, Tabanan, 9 Novémber 1956. Dumun dané naanin dados social worker ring Foster Parents’ Plan International Bali, lan usan punika dané makarya ring BUMN Jakarta. Dané wantah lulusan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Dané taler nganikaang, ring panguntat warsa 2012 mawali ka Bali lan meneng ring Belayu, Marga, Tabanan.
Ring warsa 2017 puniki, dané dados jayanti ring pacentokan Gerip Maurip sané kalaksanayang antuk Pustaka Ekspresi duén I Madé Sugianto.
Mangda uning indik pamargin dané rikala makekawian, Suara Saking Bali iseng wawancara sareng dané nganggén messenger yadiastun akedik.

Saking internet tiang manggihin yéning Pak Ketut sampun saking sué masesuratan, yén dados uning ngawit pidan nika Pak?

Ngawitin nulis punika duk warsa 1978. Daweg nika tiang nulis cerpén. Sadurungné, utawi awarsa sadurungnyané (1977) tiang seneng sareng puisi. Nanging krana tiang marasa ten bisa makarya puisi raris tiang makarya cerpén.

Sauning tiangé, Bapak dumun nyurat nganggén basa Indonésia, nah mangkin lebih sering panggihin tiang nganggén basa Bali utawi sareng ngaraménin SBM. Napi sané ngawinang Pak Ketut beralih?

Sujatiné tiang nénten ja beralih, krana kantos mangkin tiang kantun nulis nganggén basa Indonésia. Rikala warsa 2012 tiang mawali ka Bali saking Jakarta, tiang manggihin yéning sastra Bali modéren puniki sayan semarak, dadosné tiang sareng ngaraménin.

Ngawit masesuratan nganggén bahasa Bali nika?

Yéning basa Bali nika ngawit April 2017. Nika sangkaning kadesek terus olih sawitran tiangé IDK Raka Kusuma. Simaluné tiang agak lek krana basa Balin tiangé kirang. Nah sebenehné, tiang sareng nulis sastra Bali moderén puniki taler sangkaning tiang dot malajah basa Bali. Krana dados semeton Bali tiang lek nénten bisa mabasa Bali.

Ngenénin indik bantang sasuratan, napi sane sering anggén Pak Ketut?

Akéhan misteri sané biasané paduang tiang sareng téma cinta.

Sampun ngamedalang cakepan Pak?

Sampun kutus cakepan, termasuk kumpulan cerpén mabasa Bali, Surat uli Amsterdam.

Ngenénin indik napi cakepan Surat uli Amsterdam nika Pak?

Cakepan Surat uli Amsterdam nika sujatiné wantah asil nyobak-nyobak nulis nganggén basa Bali. Yén dados nikaang, nika wantah upaya anggén miasaang déwék mabasa Bali risampuné langkungan ring 20 tiban meneng ring dura Bali.

Mangkin wénten rencana malih ngamedalang cakepan?

Novel basa Bali sampun puput kalih. Malih siki novel basa Indonésia taler sampun puput.

Yén dados uning, napi murdan novel punika?

Murdannyané kantun tentatif. Sementara sané mabasa Bali “Depang Tiang Nresnain Beli” sareng “Alikan Gumi.”

Wénten motivasi mangda tetep masesuratan niki Pak?

Méweh tiang nguningayang napi sané ngawinang tiang tetep nulis. Sané pasti, tiang nulis niki anggep tiang pinaka hiburan. Wénten kepuasan batin rikala tiang mersidayang mragatang tulisan tiangé. Minab nika sané makada, krana saking tulisan niki tiang mersidayang berbagi majeng ring anak lianan, lan sampun janten sané bagiang nika wantah tulisan.

Yéning nyingakin kawéntenan SBM mangkin, sapunapi Pak?

Tiang nyingakin wénten akéh penulis SBM sané maduwé poténsi sané pacang nincapang pamor SBM puniki. Terus nulis, nika wantah carané mangda manados terampil rikala menulis, sajabaning taler rajin ngwacén kakawian penulis lianan. Yadiastun mangkin durung polih napi utawi durung menjanjikan, nanging para pangawiné punika patut bangga krana tulisannyané pacang kawarisang ring génerasi salanturnyané. (sup)

No comments