Puisi-puisi Ni Wayan Rima Déwi; Suci Bakti

Gagambaran Manik Sudra


Titah

Yadiastu setata ngayah
Yadiastun mapanganggo bungah
Nyakupang lima ngaturang sembah
Tuwuhé tusing dadi tawah

                        Urip baan nyilih
                        Sampun semaya katagih
                        Yadiastu lacur utawi sugih
                        Jalan punika tetep kapanggih

Nénten ulian Bhatara
Nénten ulian pisaga
Jalané ento iraga ngaba
Pituduh Widhi mula saja

                        Lascariang iraga jani
                        Rastitiang ipun iriki
                        Uripé tan sida mawali
                        Pragatang baan pula-pali

  

Suci Bakti

Kupingé setata masumpang bunga
Gidaté mataplék bija
Panglaksanané mula macihna
Baktiné mula saja

                        Suciang pura irika
                        Taler sajeroning iraga
                        Genah Bhatara mayoga
                        Ring hati Ida malingga

Icalang sarwa punyah
Mangda jenek Ida magenah
Pagehang ngrastiti
Mangda kapanggih santhi
  


Satia

Langité galang
Kapayasin sunaran bintang
Kenehé tusing liang
Beli kapah ningalin tiang
                        Dija dogén beli sesai
                        Dini tiang pedidi
                        I Bulan dadi saksi
                        Nyantos beli sesai
Tresnané ten jangkep
Kadi langit tanpa bintang
Ten adung kacingak
Yéning ten ngenah makadadua
  

  
I Pidan

I Pidan…..
I pidan beli makisi-kisi
I pidan beli mamunyi
I pidan beli  majanji

Jani….
Jani beli magedi
Tusing nepatin janji
Ngalih pengganti
Pengganti ane maenci
Apang maaji
Di sisi


Ni Wayan Rima Déwi
Mahasiswa Sastra Bali Unud.

No comments