Sang Sangging

Olih: I Madé Sudiana

Potrekan I Putu Supartika

Seni pawayangan nénten wantah kasolahang, sakadi ”Wayang Cenk Blonk” sané mangkin nedeng kasub ring jagat Baliné. Seni pawayangan nglimbak ring makudang-kudang widang seni, sakadi seni lukis, seni tatah, seni tenun, miwah seni-seni sosan.
Wayang biasané ngambil bantang crita Ramayana lan Mahabharata. Maka sami punika, ngeninin sesolahan wiadin widang seni siosan, kocap nyobyahang sesuluh idup. Daging sané kacritayang indik Ramayana miwah Mahabharata. Ring widang seni lukis akéh kawéntenanné, silih tunggilnyané “Gambaran Wayang Kamasan” sané taler ngambil carita punika.
Gegambaran Wayang Kamasan sané wénten ring langit-langit Kertha Gosa lan Taman Gili ring Klungkung wantah pagelaran wayang nénten antuk kasolahang. Gegambaran punika sakadi masolah. Tukang gambar utawi sanggingnyané pinaka dalang. Sang sangging ngenahang lan ngagemang wayang-wayang punika manut critannyané.
Yéning sesolahan wayang nganggé bléncong utawi damar wayang, gambaran wayang nganggé sunar. Sunar Sang Baskara wiadin sunar-sunar tiosan. Gegambaran taler muatang sunar mangda prasida kacingakin. Gambar taler kaptiang dados sesuluh, nyunarin kauripan. Kocap kauripanné mangda masunaran.
Sang Dalang utawi Ki Dalang sajeroning ngamargiang swaginan dané katuntut mangda prasida gaturang makasami widang seni ring pedalangan. Sapunika taler Sang Sangging sané makarya gegambaran wayang. Yadisatun mangkin ring kawéntenan kramané sané makarya gegambaran wayang, nénten sami uning sakadi dalang. Akéh sané ngambil pasuh sané sampun maortén, maréka. Sang sangging punika pinaka dalang sané nyolahang wayang ring gegambaran.
Orténan punika makta orti, pabesen sang sangging. Pikayunan sang sangging indik crita kaortén ring gegambaran punika.
Kruna ortén wantah wentuk dasar utawi kruna lingga. Ortén boya ja saking orti polih pangiring –an raris kasandiang dados ortén. Ortén maartos skét, goét, garis.
Manut Kamus Bali-Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993) kruna ortén katedunang dados ngortén ‘ngaryanin skét’, mortén ‘(sampun) kakaryanin skét’, kortén ‘kakaryanin skét (olih)’,orténa ‘kakaryanin skét’, orténang ‘karyanang skét’, orténanga ‘kakaryanin skét’, ngorténang ‘ngaryanang skét’, korténang ‘kaskétang’.
Wénten kruna réka sané maartos tulis, gambar, wentuk. Kruna turunan réka minakadi ngréka ‘nulis, ngambar, ngwentuk’, maréka ‘matulis, magambar’, karéka ‘katulis, kagambar (olih)’, rékana ‘kawentuk’, rékaang ‘gambarang’, rékaanga ‘kagambarang’, karékaang ‘kagambar, kawentuk’, pangrékaan ‘ngeninin indik gréka’.
Wayan Simpen A.B. (1985) ring kamus dané nyurat réka (saking basa Kawi) maartos surat; iking réka waca unina ‘puniki surat durusang baca’. Réka=ortén=gambaran. Réka=ngawé=guru réka = bapa sané ngardi.
Punika sami wantah artos manut kamus, artos siosné manut lengkara. Wénten akéh suksman kruna-kruna punika siosan, manut lengkaranipun. Sang wikan maosang kruna punika jagi maartosyéning ngranjing ring lengkara.
Gegambaran madasar goét, garis. Kocap goét mawit saking akéh keti cecek. Cecek-cecek punika mabaris ngarya goét, kalanturang raris olih sang sangging kadadosang gegambaran manut kayun dané. Sang sangging gréka nyelem putihang, ngwarnanin, lan nguripang.
Yéning mangkin selehang ring kramané sané makarya gegambaran wayang ring Kamasan, kramané i rika akéh sané ngaryanin secara klompok. Suang-suang wénten geginannyané, sakadi tukang sket, réka, raris warna. Makasami geginan punika pacang masikian malih ri kala gegambaran punika sampun puput. Ortén punika pastika sampun sané katuut. Ring asapunapiné kawewehin malih yéning wénten karasa sané kirang. Puniki ketah kabaos nyawi ‘ngalusang gambar’.
Kruna nyawi mawit saking cawi ‘ukir’. Turunan saking cawi puniki minakadi nyawi ‘ngukir’, macawi ‘(sampun) kaukir’, cawina ‘kaukir’, cecawian ‘ukir-ukiran’.
Piranti sané kaanggé genah ngambar mangkin makéh pisan. Akéh taler sarana nglimbakang daging-daging carita. Saking sané marupa widang datar ngantos widang sané mlengkung sakadi botol miwah taluh.
Yéning dumun adeng utawi arang piranti sané kaanggé makarya orténan. Sané mangkin sampun nganggé potlot utawi pensil. Warna sané kaanggé mangkin sampun wénten warna-warna modéren kadi mangkiné.
Mangkin akéh orta kaorténin. Wénten paribasa: “Orta ortén-orténan” maartos satua sané karéka-réka. Wénten malih ngréka daya, sering kaucapang ngeka daya. Dumogi sang sangging ngortén sané patut, mangda patut katulad olih tukang sané ngaryanin polah palih salanturnyané. Raris patut taler katulad olih kramané. Napi malih daging gegambaran punika indik sané dahat mautama, Ramayana lan Mahabharata. (*)


No comments