Kembang Gadung Sisin Désa

Olih: Budi Santosa

Gagambaran I Gedé Putra Ariawan

Buka nyalantara Sang Hyang Baskaradipati medal saking langité bedangin, nyujur dinginné ambu ngiket ipianné ibi sanja tekéning Ni Luh Ratna Komala. Bajang jegeg kembang désa ngayunyunin sigar. Yéning bacakang uli pacarcan luh-luhé sané ada di désané ento tuara ja ada nyak sabanding nyandingin kajegégan ipun, makulit nyempaka kuning mabok panjang sada ireng, yén sarat baan nlektekang pipi manis manganyudin maimbuh isit barak mabungan Rijasa sada gigi putih sakadi bungan menurné kembang, panyingakan ipuné bunter sada masunar makeling-kelingan saksat sakadi Rawi kembar. Yéning tatkala ipun nyledét tan bina kadi tatité nyander ngawénang ajur linglung ati sang mangatonang. Pangadegné langsir lanjar, mabangkiang rengkiang sada lemuh tan bina sakadi bunga Gadungé  lemuh mangayun tanah. Pupu putih tur pangus sakadi Pudaka nyalantara. Yén lumaku saksat sakadi widyadariné turun saking kahyangan. Pangucapné alus rengih, kenyemné manis sakadi sagara madu. Ngawénang buduh paling sang sané mangatonang.
Kocap mangkin wénten anak truna arsa tekéning Ni Luh Ratna. Truna bagus tur sugih saking dura désa madan I Wayan Sedana. Mula pajatu karma manumadi kalintang sugih kadirasa ping 7 numitis tuara ja telah baan ngarambangin kasugihanné. Liu anak luh ngedotang sangkaning kasugihanné ento, sakéwala tuara ja ada né neket malawat-lawat ring atiné sajaba Ni Luh Ratna. Reko mangkin ipun mangrencana jagi numpahang isin atiné kapining Ni Luh Ratna. Sakancan ajeng-ajengan, minum-minuman miwah sakancan sekar sané mrik tur ngulangunin kayun sida baan ipun manutugang numbas, sakadi pinunasé mangda sida seneng ipun Ni Luh Ratna. Antuk punika baan rasan babanggan ipun marasa tekéning déwék ipuné ngelah. Sakadi mangalap ipianné, dakin pasaréan dadi angen-angenan baan gedé kenehné lakar enyakinna tekén Ni Luh Ratna.
Manganggur  ia kaumahné Luh Ratna tumuli ngawangsitin mangda Ni Luh Ratna prasida nyarengin ipun malila cita. Kocap mangkin sampun prapta ring muncuk bukité, tuara sumandangsaya I Wayan Sedana numpahang isi atiné kapining Ni Luh Ratna, sapuniki pangrawosné.
“Duh Luh Ratna jegeg idaman ati sang luihing jegeg sakadi Déwi Ratih, sampun sué titiang manandang lara ring ati sayuakti titiang maangen-angen sida masikian sareng I ratu. Sampunang ratu sumandangsaya titiang muani sugih tuara ja pantes I ratu sangsaya ring sikian titiang. Sampunang malih kimud titiang uning ratu tan sida baan nulak saisining sané kaarsayang titiang.”
Lantas masaur Ni Luh Ratna
“Duh bli bagus ampura, boya ja sakadi mangutang kandik nuduk jaum nénten ja titiang mangutang-ngutang antuk baan bli banget baan nyaratang titiang mangda kayun madamar di abing sareng bli. Sakéwanten ampura, boya sangkaning artha baan titiang sida kalangen masikian sareng bli, yadiastun gumi kaaturang ring padéwékan titiang tan madasar antuk tresnan beliné sujati tulus mangasihin titiang, tuara sida baan titiang ngisinin arsan bliné. Yéning bli sanget baan manyaratang titiang wénten pinunas titiangé ring bli.”
Masaut lantas I Wayan Sedana
“Napi baan pisaratang I ratu ring titiang? Pastik sida baan titiang mangsinin, yadiastun mangetohang jiwa tan obah tresnan titiangé ring I ratu.”
Katimbalin malih olih Ni Luh Ratna
“Bli… bli bagus yéning buka kéto bli nyanggupang, lan jani bli kemu nyatur désa dumun, takénang dija genah gunungé papitu.”
Tuah abuku Ni Luh Ratna manyaratang tumuli mangalahin I Wayan Sedana ri sedek remuk atiné tan sida masikian ring Ni Luh Ratna.
Pirang dina sampun lintang, kajegégan Ni Luh Ratna nénten ja surud-surud, ayu parasné masanding sareng alus tingkahné, kaluihan ipun kapireng nyantos ka dura-dura désa. Reko ringkalaning purnama sasih Phalguna, Ni Luh Ratna ri sedek ngaturang bakti ring pura désa. Irika ipun pararagan tangkil maduluran antuk sarana sodan atanding saha dupa bunga mrik makatar-kataran.
Irika kocap wénten silih tunggil pangayah, anak muani jemet pesan mangayah sabilang wai ring pura sadésa-désa maadan I Nyoman Bayu. Anakné gedé tegeh sada bayunné siteng, nika sané kaangen ngaturang ayah sarahina olih ipun. Ri sedek I Nyoman Bayu ngayah nyampat mararesik ring pura, tan kapariwangdé dupa Ni Luh Ratna ulung, ipun I Nyoman Bayu sedek nyampat ring sampingnyané. Sakadi pituduhing widhi tumuli maka kalih gageson ngambil dupané punika. Ritatkalané punika sakadi masadu ajeng maka kalih mapaneng-neng saha makenyem maka kalih. Kajegégan Ni Luh Ratna ngawénang linglung keneh ipunné I Nyoman Bayu. Saksat sakadi warsa kangkangé katibén banyu, ngangsan gedé bayun ipuné I Nyoman Bayu ngaksiang kenyem manis sané masurat ring cangkem Ni Luh Ratna. Ngawité punika satata malawat-lawat ring kenehné. Saking manah érang I Nyoman Bayu manakonang Ni Luh Ratna.
“Ampura titiang sang ayu jegeg saksat sakadi bhatara sinuhun nurunin gumi, yén nénten ja kapingitang sira wastan sang ayuné puniki? Ring dija meneng mangda titiang uning?”
Kasaurin antuk Ni Luh Ratna
“Titiang mawasta Ni Luh Ratna Komala, titiang meneng ring sisin désa, ring tengah tegal tunjungé titiang mamondok.”
Malih katimbalin olih I Nyoma Bayu
“Jegég I Luhé tan wénten sane nyandingin, sakayang-kayang nénten ja sida baan titiang ngaluputang, yéning dados baan titiang manunasang, yéning nénten ja wénten kapialang napi dados titiang nangkil ring kayangan I ratuné? Sabates baan titiang maémbon tur mangilangang bedak baan sangsara idup titiangé?”
“Dados bli ngiring simpangin ka pondok titiangé,” tuah amonto ipun manimpalin laut ngalanturang ngaturang bakti.
Sekaté punika I Nyoman Bayu  pepes mangangguri Ni Luh Ratna ka pondokanné, sabilang wai wawu enteg suryané ngantos séndéh kauh ipun I Nyoman Bayu satata anteng manulungin Ni Luh Ratna Magarapan, pinaka panyilur tuyuh Luh Ratna ngemaangin sarining bhoga soroh dedaaran sané lebeng. Nepet dina anu sangkaning sabilang wai I Nyoman Bayu satata marawatang Luh Ratna di atine raris metu smarane tan sida baan ngelidin, sakadi pituduhing Widhi ring sisin telagané I Nyoman Bayu nyaratang pitresnané ring Luh Ratna
“Luh, sujatiné tuara ja bisa baan titiang mangelidin unduké jani. Mula mirib pajatu karman iraga lakar mabesikan, tan bina sakadi anaké nyalanang grehastané sabilang wai titiang nangkilin kapondokan I ratuné iriki matulung mangaturang kendel kenehé marupa anteng magarapan, sayuaktiné yéning kamanahang titiang sujatiné I Luh masih mula nyaratang titiang mangisinin kenehé sida masikian.”
Nimbal ngucap Luh Ratna
“Aduh ampura bli, sampunang bli salah panampi, sayuakti bli mula saja anteng magarapan, anteng matulung ring anak anteng maprakarya sakéwanten ampura bli titiang nénten pateh sakadi né arsayang bli. Sayuakti ayah-ayahan bliné sida baan titiang manampi, sakéwala yéning keneh bliné manyaratang pacang masikian titiang during ja mresidayang nyawis. Wantah sayuakti bli jemet magaé sakéwanten ritatkalané bli kumuh magarapan tuara ja madasar baan inget mapangayahang titiang. Yéning sanget pinunas bliné ring titiang, titiang maduwé sarat mangda isinin bli.”
Masepanan I Nyoman Bayu manakonang
“Yéning tan maboya baan I Luh manyaratang, napi sané banget saratang I Luh ring titiang?”
Kasawurin malih olih Luh Ratna
“Bli, sayuakti wénten pisarat titiang, kocap wénten bungan Tunjung asiki maisi tirtha Pawitra, tuah asiki di guminé tuara ja bakatin anak yéning tuara seken jodo,  kemu malu ngungsi ka désa-désané, ditu bli takonang malu dija genah tunjungé punika, pisarat titiang wantah wénten ring bunga tunjungé punika.
Kacarita malih ri sedek Ni Luh Ratna katamanné lakar mangalap bunga, sakéwanten mocol ipun kataman santukan bunga ring tamanné sampun sami telas aas. Santukan punika ipun nerusang majalan lakar nyujur katengah alasé lakar mangalih bunga. Ring telenging margi kacunduk ipun sareng anak sedek mangaba bunga akampil. Kaserepan anak muaniné ento kocap madan I Ketut Pranajaya. Marawis makumis saha mabok lantang makuncungan. Ritepengan punika sada matakon ring Luh Ratna
“Aduh anak luh jegég, napi sané kabuatang ragané dados jagi lunga meriki ring marga ka alasé pararagan?”
Kasaurin olih Luh Ratna
“Titiang jagi ngrereh sekar ring tengah alasé jro.”
Malih masaur Ketut Pranajaya
“Aduh sakadi titah sasuhunné tunggal, niki titiang mabekelan sekar taman a kampil, yéning I Luh kayun ambil niki bakta budal, nénten becik yéning anak jegeg sada ayu sakadi I Luh puniki mamargi ka alas manyujur bukit lakar ngruruh sekar. Yéning misadia baan I Luh malugrayang sarahina titiang nyadia ngrerehin sekar katur ring I Luh.”
Masaur aris Luh Ratna
“Yéning asapunika bli, titiang nerima napi sané kaicén bli ring titiang.”
Ri sekaté punika anteng Ketut Pranajaya manyerahang sekar ring Luh Ratna. Sangkaning punika, sakadi mayajnya sekar sarahina I Ketut Pranajaya ring angen-angenan ati, mtu rasané menget ri hatiné tan palas-palas ngiket rahina wengi. Jagra aturu tan ilang manahné ring ipun sakéwanten rasa kimudné ring hati tuara sida baan ngilangangang. Ring sawatara mangalap sekar, I Ketut Pranajaya mamineh-minehin manah ipun sakadi makidung-kidungan metuang manah langö macapuh werang. Dadi sarahina ipun manyuratang isin hatiné, seneng, sedih, wérang sami capuh ring séwalapatrané jaga katur ring sang harum.
Sedek dina anu, I Ketut Pranajaya mangalapang sekar ring pinggiring jurang, irika sakancan sekar taman sida baan ipun mupulang. Tan lén sakadi bungan pudak I pandan Rangkang mangalum harum sakéwala kaiterin dui. Nadak sara Luh Ratna nyujur pinggir jurangé punika, masangu jembung anggén ipun manatakin toya kalebutanné.
“Duh I Luh dados lagas sapamargan I Luhé nyujur genah silibé puniki? Napi mirib sakadi cihnan anaké rauh, nyipta sakancan jagaté?”
Masaur Luh Ratna
“Bli titiang meriki wantah cingak titiang bli wantah sakadi anaké buduh paling, makenyem-kenyeman saksat anaké kasusupan langö, yéning dados titiang uning napi ja mirib sané kenehang bli buka jani?”
Sakadi ngetor bayuné I Ketut Pranajaya, manundunin manah nedeng leyep ngaduang sih ring Luh Ratna, nadak sara sang kapineh wetu saking niskala ka sakala. Tumuli raris Ketut Pranajaya metuang kretas saking lepitan bangkiang ipun tumuli kaaturang ring Luh Ratna. Manujuhin mangda digelis Luh Ratna ngwacén swalapatresnané punika.
Raris kabungkah séwalapatrané punika, mési sasuratan tangan I Ketut Pranajaya mapupuh Sinom sakadi puniki
SINOM
Waluya sakadi Sasangka,
Mangulgulin siang ratri,
Rupa ayu tan pahingan,
Paripurna solah jati,
Nyusup madyaning ati,
Wantah tresna jati sadu,
Katur sadhana ring Luh Ratna,
Nggen palipur lara ati,
Gelis puput,
Durusang ratu Manyawis.
Ngatonang isi séwalapatrané sakadi punika, tumuli makenyem Luh Ratna manyaurin
“Uduh bli, sada alus tatabasitan bliné katur ring titiang. Yéning kabarna antuk titiang wantah bli uning dademenan titiang ring sekar muwah ring gagitan. Sakéwanten ampurayang bli, yéning kendel baan bli manyaratang titiang manyawurin gagitan bliné ring séwalapatrané puniki, nénten ja dumun titiang prasida masikian sareng bli. Yadiastun geleh baan bli mangaturang sekar madulur tembang gagitan sakadi puniki, sakéwala ati tuara ja manah mabagia boya ja siddha baan titiang ngarasayang kasujatian keneh bliné girang masaput wérang sakadi puniki. Sakéwanten bli sampunang sumandangsaya, yéning sanget baan bli mangedotin manunggal sareng titiang wantah wénten pisaratang titiang ring bli sang mabudi alus.”
Masaur I Ketut Pranajaya kamémégan
“Nnnaaa…nna pi nika I Luh?”
Raris masahur Luh Ratna
“Kocap bli, ring gunungé papitu punika wénten taman tunjung mentik ring toya tirtha Kamandaluné tan pa leteh. Sarat baan titiang manyaratang bli mangda nyujuh tirthané punika anggén sangu urip sangu pati bliné dumun.”
Kocap galahé mamarga aris, prapta magentos warsa ring sasih Kartika sekaré rum. Ring tengahing giri Ni Luh Ratna Komala mamarga ebeking langö. Ring tengahing marga wénten kacunduk sareng anak lanang. Budi sadu luwih utama, bakti maduluran éling tan kasoran déning lali. Tulus asih ring sakancan sarwa prani saksat sakadi Gandharwéndra. Kocap ipun mawasta I Wayan Sandiyasa. Tasmad sakadi titahing parama kawi, katemu ipun sareng Ni Luh Ratna Komala ring pucaking giri. Ring taman Pangkaja masemu toya pawitra kocap pinaka panglanggeng jagat.
Sakadi Hyang Semara-Ratih tan pasah déning paran-paran, patemoné ring jagra aturu tan kenget tan kalali. Nénten ja akéh katuturang wantah masamatra abuku sakéwala mangebekin jagat kabéh. Manuturang sanunggal pambuktiné satus kecap sakadi sapuniki I Wayan Sandiyasa mangawitin
“Ratu, yéning titiang nénten ja masangu napi-napi ring jöng I ratuné, sakéwanten I ratu sampun anyakra padma ring hredayan titiang, rahina wengi titiang mangacepang I ratu mangahyunin masikian ring I ratu. Yéning sida antuk sih ratuné ring titiang amet ja tangan titiangé praya iringang titiang I ratu ring pucak giriné papitu.”
Masahur halus Ni Luh Ratna Komala
“Aduh bli bagus budi, bagus ati, yadiastun sapatekan bliné tan pasangu ring titiang manah bliné sané banget buatang titiang. Saksat sembahé tan pasrana, katuring Sang Hyang Embang tan kawasa baan titiang nulakang rasané hening tanpa pamerih ring sikian titiang. Yadiastun makwéh hatur-haturan anaké ring sikian titiang, manah suci nirmala sané sanget baan titiang nyaratang. Pinaka tirtha Mahawisésa usadhining lara ati.”
Wus punika Ni Luh Ratna Komala ngagem tangan I Wayan Sandiyasa, tumuli maka kalih manados tunggal, sida mur ring tan hana. (*)


Budi Santosa
mahasiswa Sastra Bali Unud.

1 comment: