Dadi Matua

Olih: IDG Trinandita
 
Gagambaran Manik Sudra
I Gedé Sibang makurenan ngajak Luh Kasih. Tuah sing ada anaké moyanin. Ento tuah ulian tresnané ané ngadakang. Yéning tusing ulian sanget tresnané sinah tusing lakar ia ngidaang ngelah pretisentana cara ané buka jani. Majalaran tresna asih makurenan I Gedé Sibang lan Luh Kasih jani suba ngelah cucu liu.
Ané encen makrana dadi orahang liu mapan cucuné suba lebihan tekén liun pianakné. Ngelah pianak tuah lelima ané nu idup kayang jani tuah papat sakéwala cucuné suba ada kutus diri. Kondén kaitung anteg ané nu gantuta dibasang mantuné ané suba matuuh abulan pitung dina.
Yéning tuturang unduk demen sinah I Gedé Sibang tuah sanget demen. Pianakné tusing ada ané ngaénang reramané nyakitang keneh. Makejang pajalané beneh. Ulian ngango pamineh. Ulian uling cenik I Gedé Sibang Setata nuturin pianakné makejang aji petutur rahayu tur beneh.
“Ning, idupé nak makejang kéweh, da nyen cening tuna sayaga malajahin déwék. Selegang céning masekolah. Malajah melah-melah. Da kanti ngéndah pélag. Apa buin matingkah sléwah nuutin anaké ané ngelah. Patilesang déwéké tuara ngelah. Liunan malajah matingkah. Pang buin pidan ada bekel nyalanin idupé di guminé ané nyansan wayah tur ané nyansan kéweh. Selegang cening mlajah di sekolah kéto masi mlajah jumah, ngaénin ané cening bisa gaé apang cening buin pidan nyidaang maan gagaén tur bisa magaé tur nawang ané madan gaginan pang tusing kéné cara bapa magaé ngandelang bayu tur lengen gedé dogén, tusing ngelah ketrampilan lan kebisan, yén suba cening dueg tur ngelah kabisan sinah aluh élah cening ngalih gaé ané anggon ngupa pira idup ceningé disubané cening idup mandiri.”
Buka kéto pepes I Gedé Sibang nuturin pianakné buka patpat risedek mapupul jumah dugas nu cerik-cerik ritatkala sanja sakondén cerik-cerikné ka pasaréan. Makejang cerik-cerikné ningehang tur ngaresepang
“Nak beneh ento apa ané tuturanga tekén bapan ceningé, mémé ngajak bapan ceningé sing suud-suud ngrastitiang makejang pang nyak seken-seken melajah tur buin pidan yéning kagugu di pisaga dadi mantu, pang nawang ané madan gagaén. Kéto masi Putu Bagus adin ceningé ané paling cenika diadané cening ngugu sinah ditu mémé lakar ngelah mantu ditu paplajahané jani ané lakar anggon ngupa pira idup ceningé ngajak kurenan ceningé. Mantun méméné. Sinah uli jani luh muani patuh makejang patut melajahang déwék, majejaitan, nanding canang, nanding banten sing ada jelékné yéning cening nyak malajah, kéto masi malajah ngaé sambel, ngoréng taluh, nyakan kantos mabersih-bersih jumah, nawang ané madan luu ané patut sampatang apang tusing goban ceningé ané jegég tur bagus tusing nyak saih tekén tongos ceningé madunungan, yadiapin iraga lacur yéning suba nyak kedas, sinah ditu lega karasa, buina da engsap malajah ngumbah penganggo pedidi, da ngandelang anak lén, ngepél tur makejang sekancan gaé ané ada patut palajahin, tusing dadi mayus apa buin cening suba nyansan kelih, buin pidan buin lakar melajahang déwék, yéning tusing uling jani. Sing mungkin cening lakar malajah disubané tua, sinah ditu lakar nemu ané madan kéweh, apa buin cening lakar malajah di pisaga, sinah telat ento cening.”
Kéto pabesen Luh Kasih ngawewehin tutur muaniné. Pianakné makejang ningehang. Pianakné ané paling kelih madan Luh Putu Ayu Rahayu, setata anggut-anggut ningeh pitutur mémé lan bapané, adiné nomer dadua  suba tusing nu dugas mara lekad, adiné nomer telu madan Ni Luh Komang Ayu Déwi setata makenyem demen ningeh tutur mémé lan bapané. Lantas ané cenikan madan Ni Luh Ketut Ayu Putri Jelita ané setata nguntul tur bengong cara togogé lolohin yéning suba ningeh tutur uling reramané. Ané paling cenika muani adiri madan Putu Bagus Sikas. Ané paling sayanganga sakéwala setata seken tur seleg ningeh tutur reramané sambilanga nguyak paan méméné sirep-sirepan di pabinanné. Embok-embokné makejang sayang tekén I Putu Bagus adiné ané paling cenik.
Ané paling cenika adané tuah singkatan adan mémé bapanné, tuah gabungan adan I Gedé Sibang tekén Luh Kasih dadiné Sikas utawi Sibang Kasih kéto taén I Gedé Sibang nlatarang artin adan pianakné ané muani aukud. I Gedé Sibang ngacepang apang pianakné setata éling tekén reramané tur nemu rahayu.
Né jani satuang kepatpat pianakné suba madan makurenan. Makejang pianakné ané luh suba pada ngoyong di umah kurenané utawi suba dadi mantu tur gelahang anak. Sakéwala boya ja pianakné suba juanga tur engsap tekén rerama, sakéwala tusing ja buka kéto. Gelahang anak boya ja tusing taén mulih gelahang anak ento tuah secara sekala sakewala niskalané nu dadi gelah mémé bapané ané ngrupaka. Tusing ada ané moyanin unduké ento. Yadiastun pianakné suba nganten ka pisaga sakéwala makejang nu ingat tur sayang tekén reramané. Sinah ento ané ngawinang I Gedé Sibang setata égar tur ngarasa apa ané tuturang ipidan tekén pianaké tusing percuma. Makejang ada hasilné né buka jani.
Di masan ada rainan utawi odalan ngenembulan makejang pianakné mulih ngaturang bakti kéto masi makejang mantuné milu teka. Ento ané ngawinang jeg ramé tur bagia di kenehné I Gedé Sibang. Di kéto-kétoné liunan I Gedé Sibang nyakan tur meli daarang nasi tusing kénkén ulian makejang nyak rukun tur akur manyama.
Yéning di penilaian mantuné ané muani-muani makejang matua luh muani tuah anggona tongos melajah. Yadiapin nongos di désa tur sing masekolah tegeh, sakéwala ngelah pamineh ané beneh, setata nuturin pianakné tur mantuné apang nyak adung. Buina matua luh muani rajin tur sayang tekén makejang pianak muah mantuné luh wiadin muani. Ento ané sangat ngawinan ngaé makejang mantuné masi sayang tur urati kapining matuané.
Mantuné ané paling kelih madan Ketut Lonto Arianto tuah anak polos sajaan. Mantuné no dua madan I Gedé Arjun Sujati  tuah anak ané kalem sakéwala yéning mamunyi sing dadi kalahang sakéwala nak mula beneh peminehné. Mantuné nomer telu madan I Putu Sujaya Adiputra. Mantuné ténénan ané paling rajin ngalih pangupajiwa sing taén marasa tuyuh, ia nyambatang tusing ada gaéné aluh. Buina mantuné ené paling pepes mulih nelokin I Gedé Sibang matuané sayang.
Makejang mantuné I Gedé Sibang akur, saling tulungin, saling delokin tur saling runguang, pokokné jeg saling asah asih asuh. Mantu muani ada telu mantu luh ada abesik. Ni luh Putu Ayu Jegég ené tuah mantu luh adiri ané dadi kurenan I Gedé Bagus Sikas. Makejang mantu suba pada ngelah gagaén soang-soang ngidaang ngidupin keluargané. Apa buin makejang pianakné Gedé Sibang suba pada magaé makejang tusing ada ané nganggur.
Ipidan pepes pesan Luh Kasih nuturin panakné luh utawi muani ritatkala negak sanja suud magarapan.
“Cening nyén nawang buin pidan cening ada nak ngugu laut ngantén ka pisaga, da engap tekén pabesenné ené, nah?”
“Pabesen napi to mé, adi cara nak sérius gatiné?” Kéto pasautné Luh putu cara nak matakon
“Mimih, ané buin pidan bakat itungan, ané jani dogén ya itungang mé, tiang nu cenik!” Kéto Komang Ayu nimpalin raos méméné. Luh Putri ajak I Gedé Sikas kenyem kenyem dogén madingehang.
“Kéné ning, nak beneh cara raos ceningé, sakéwala apa sing dadi tuturang malu, sinah buin pidan lakar ada anggon bekel apang cening nawang tur resep tekén unduk!”
Enggih lanturang mé, tyang ningehang, apang ada anggon bekel nyaluk tua buin pidan,” kéto pesautné I Gedé Sikas pianak ané paling cerika.
Méméné buin ngelanturang tuturné sambilanga ngusuin palané I Gedé Bagus Sikas ané negak di sampingné.
“Ning, yéning buin pidan cening ngelah kurenan sinah ané mula saja tresnain cening, da cening ragu lan guyu guyu, mémé lan bapan ceningé tusing lakar nujuhang ené ento yéning cening suba tresna lautang, sakéwala ingetang abesik pabesen méméné pilihin ané ngelah pengrasa, dadi ajak tuyuh, jemet magaé, tur sayang tekén rerama, apang tusing mapariselsel durinan. Nak cara janiné liu anake ngaku ngaku sakéwala ento tuah di munyi, lén ané ada di ati. Buina melahang ngaba raga.”
“Enggih mé yéning unduk nika tyang sareng adin adin tyangé sampun resep, sakéwala tyang jagi mautsaha,” kéto pesaut Luh Putu saha nguntul. Adiné anggut-anggut. I Putu Bagus Sikas milu nimpalin, “Gampang ento mé, nak mémé kal aliang mantu ané cager mé, sampunang mémé sumandangsaya tekéning tyang.”
I Putu Bagus Sikas ajak embokné makejang kedék, kéto masi méméné milu masi ingkel-ingkel ningehang munyiné I Putu Bagus Sikas.
Unduké ento dugas makejang nu bajang truna. Sakéwala né jani nu masi dadi ingetang ajak makejang.
Né jani caritayang suba pada nguren, suba pada ngelah umah soang-soang, ngoyong majohan. Jani padaduanan I Gedé Sibang ngajak Luh Kasih di désa cara panganténan.
Dugasé ené maan Luh Kasih matutur-tuturan ajaka pianakné ané luh-luh ritatkala nuju lakar ada odalan di jumah désa, nuturang paundukan jani padaduanan nongos di umah tua.
“Ning mémé lan bapa suba madan nyansan tua, sinah nyansan raga tusing nekaang sekaya, buina sinah demen yéning adin ceningé I Putu Bagus Sikas nyak mulih tur ngoyong jumah. Pang tusing merantau cara jani, men kénkén?”
Mesaut Luh putu ané paling keliha, “mé yén pamineh méméné ento tuah beneh, sakéwala nak tyang tusing bani mamunyi ngajak ipah nuturang unduké ento, ulian tyang takut apang tusing dadi pelih utawi salah tampi, buina yén acoloh tyang satuang ané kabenengan tyang namping anak lingsir, tuah reraman kurenan tyangé, tyang suba liu malajahang déwék. Tyang tusing lakar taén nyalahang nak tua apa buin bani tekén matua. Tyang nak nu ingat apa ané taén orain mémé unduké ento. Yéning jani raga bani sinah buin pidan tyang lakar nunggu giliran dadi nak tua,” kéto raosné sada masebeng jengah.
Masaut adiné komang Ayu.
“Beneh mé, kéto masi ané sambatanga tekén Mbok Tu, sakéwala yéning manut tyang, mantu cara jani nak liunan demenan mandiri, sing demen nongos ngajak matua, tyang marasa kéto masi, sakéwala kabenengan jani tyang ajak kurenan tyang suba napet ngoyong maejohan, buina di jumah matuan tyang suba ada masih ipah tyangé ento bli kurenan tyangé ané ngajak matuan tyangé, dadiné tyang las merantau.”
Laut adiné Ketut Ayu Putri nimpal mesaut.
“Nak liunan cara jani demen joh tekén matua, boya ja tusing demen tekén matua, ento tuah ulian nak pang maan melajah mandiri, tusing ngandelang rerama.”
Luh kasih seleg madingehang raos pianakné buka telu. Laut nglanturang.
“Yén unduk ento tuah saja, ené ané seken kenehang mémé ulian adin ceningé tuah mabatun buluan. Nyén buin ané lakar nampedang ané suba gelah jumah jani? Ento ané ngawinang sarat keneh mémé apang ngidaang adin ceningé pindah tugas laut jumah ajak bareng, pang ngidaang ajak mabanjaran di pakraman jumah, pang tusing mémé ajak bapan ceningé ané suba ruyud grugud-grugud ngayahang banjar.”
Mara amonto raos méméné sagetan mekeblés bapané I Gedé Sibang teka tur milu ngorta bareng. Disubané resep tekén isin pabligbagané pesu masi munyiné sada banban, “Cening makejang unduk adin ceningé nu merantau bapa sing kénkén, apa ané makrana kéto, ulian bapa ajak mémén ceningé suba ngerti, dadi nak tua anggona matua tekén ipah ceningé nak nu ngidaang nyalanang idup, buina dadi matua nak kéweh da kadéna aluh, kéto masi dadi mantu da kadena aluh, nak makejang malajah. Né jani baang malu adin ceningé merantau, sambilanga melajahang raga, kéto masi kurenanné pang maan melajahang raga dadi mantu, disubané buin pidan suba siap tur sayaga sinah ditu adin ceningé ajak kurenanané tur cucu bapane lakar mulih tur dini ajak bareng, sinah ditu mémé lan bapa suba siap masi dadi matua.”
Kéto lantang pesan raosné I Gedé Sibang ngaenang Luh Kasih lan pianakné ajak telu bengong tur klangen.
“Yén kéto raos bliné, tyang suba karesep jani, iraga dadi nak tua anggona matua nak sujatiné nu melajah, melajah apang bisa nerima kénkén ja demen mantuné tur bisa nerima kekurangan utawi kelebihanné. Krana sing nawang kenehné, sakéwala patut pelajahin apang tusing dadi salah penampén tur mauyutan,” kéto abetné Luh Kasih nyautin munyin kurenané.
Pianakné ané paling kelih nyaurin, “beneh sajan ento mémé.”
“Enggih,” kéto Luh Komang nimpalin.
“Patut,” Luh Ketut milu-milu.
Sedeng iteh matutur-tuturan sagét mamunyi bél mobilé diwangan, maciri I Putu Bagus Sikas teka uli mablanja ajak kurenan muah pianakné dadua. Prejani ortané buyar. Makejang bangun. Bapané gagéson mukak pintu pager. Luh Kasih nyagjagin cucuné. Luh Putu ajak adiné milu nyagjagin ipahné mesuang abaan-abaan uli mobilné. Mobilné bek misi bablanjaan lakar banten ulian buin puan di merajan lakar odalan. Dinané né, cara jani di nuju odalan. Sinah ramé jumah makejang teka sinah ditu I Gedé Sibang ajak kurenané marasa dadi nak tua maan galah melajahang raga dadi matua. Kéto kerengkengan dikenehné. Sakéwala tusing tawang apaké di keneh mantuné nyak masi buka kéto paminehné melajah dadi mantu, sinah mantuné dogén ané nawang. Ané pastika I Gedé Sibang ajak Luh Kasih suba sayaga dadi matua.

17 Désémber 2017

I Déwa Gedé Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

No comments