Pis Rejuna

Olih: I Madé Sugianto

Sumber Potrekan instarix.com

Nyoman Paing timpal tiangé uli Kelating dot sajan énggal ngantén. Umurné jani suba nyaluk sasur tiban. Nanging tondén masé maan timpal ajak natakin tis panes idup di guminé. Tondén ngelah pendamping ngaé idupné uring-uringan. Ia dot sajan énggal ngelah somah.
Nadak sara dugas manis Galunganné ia malali mulih tiangé. Umah tiangé tuah di Désa Belimbing. Ia tangkejut mara nawang tiang ngelah kurenan dadua. Saja, kurenan tiangé alihang tiang madu. Apang raméan ajak jumah. Apang raméan ajak magarapan di tegalan lan cariké.
“Mimih, adi aluh kéto awaké ngalih kurenan, Dé. Nganti suba ngelah kurenan dadua. Iraga ngalih tabesik gén kéweh. Tulung nak icang, Dé. Icang dot masé ngantén, ngelah somah!”
“Tulung kénkén?”
Ia laut nuturang, dot apanga baang nyilih pipis rejuna, tetamian panglisir tiangé. Ia nawang, tiang ngelah pipis rejuna dugas masuk SMA. Dugasé ento, saja tiang muani paling lanji. Asing luh ané kenehang prasida bakatang. Yapitui suba ngelah tunangan, jeg prajani nyidaang tiang malasang. Dugas SMA tiang maan cap playboy nomor satu. Nyoman Paing dot sajan nyilih gegemet panglingsir tiangé.
Tiang sing dadi ati tusing ngisinin kenehné. Apabuin mula timpal luung. Dugas SMA ajak gradag-grudug bareng. Tiang sasai nulungin ia ngaénang surat cinta. Kéwala kénkén kadén suluré, asing luh ané kirimina surat cinta, ngorahang tresna ajak tiang. Tiang dadi Mak Comblang, kéwala tiang ané payu mupu. Agetné Nyoman Paing tusing taén sakit ati. Nganti tamat SMA nu nyak matimpal ajak tiang.
“Tuah Madé dogén ané nyidaang nulungun icang. Madéolas silih cepok pipis rejunané. Ada bajang dengél ané sanget bakat kenehang. Yan ia tusing bakat anggon kurenan, tiang suba masumpah cara Rsi Bhisma. Tusing lakarang ngantén sanuné maurip!”
Tiang tangkejut maimbuh jejeh ningehang sumpahné. Jejeh yaning Nyoman Paing seken-seken tusing lakarang ngantén sanuné maurip. Béh, bisa gawat. Ia tusing nawang, masomahan ento suarga nyekala. Ento ané ngranaang tiang ngelah kurenan dadua. Yan baanga buin, makita masé ngantén buin cepok. Dot kenehé ngelah kurenan papat. Makejang nglekadang panak besik-besik. Sinah ajeg Bali, uli Wayan nganti Ketut tiang ngelah.
“Kénkén Dé. Déolas silih cepok pipis rejunané. Kendel atin Madéné yan tiang truna sakayang-kayang?”
Tiang tusing dadi ati tusing ngemaang nyilih. Tiang tusing dadi ati yan Nyoman Paing lakarang nempa Rsi Bhisma ané tuara ngantén sauripnyané. Tiang jejeh, dinuju ia gelem tusing ada anak ngruang. Sawiréh tusing ngelah kurenan ané lakar ngayahin.
“Déolas Dé. Silih cepok gén. Yén suba keneh tiangé suba mabukti, sinah pipisé ento ulihang tiang. Lakar anggon tiang gena nyepel pipis rejuna. Blanjeang di warung tusing dadi, sabina anggon ngalih kurenan duén. Nyanan liu tiang ngelah kurenan, buin répot,” Nyoman Paing nesek apanga tiang ngemaang ia nyilih pipis rejuna.
Makenyir ia mara baang tiang nyilih pipis rejuna. Tiang nundén ia, apanga sabilang kajeng kliwon ngaturang canang malengis miik, apanga sang sané mayoga di pipisé matangi. Ngregep taksuné. Tiang masé nundén, pipisé ento tusing dadi aba ka tongos ané romon-romon. Tusing dadi aba sakit basang, lan tusing dadi anggon mablanja.
Liang atiné Nyoman Paing majalan mulih ka Kelating. Neked jumah, tiang nundén ia apanga mabhakti ka sanggah. Kéto masé mantenin pipisé di sanggah. Nunas ring Sang Hyang Pasupati apanga ngurip pipisé. Napi sané tundén tiang, ia sumanggup nyalanin.
***

Nyoman Paing, makelo nlektekang pipisé. Ia ningalin cara pipis bolong beneh-beneh. Ané ngaba malénan, yan pipis bolong misi huruf China. Yan pipis rejunané misi gambaran sang Dananjaya Memanah. Yan alih di satua Mahabharata, Sang Dananjaya nguleng matan bé, dugas milu sayembara ngrebut Déwi Drupadi ring kerajaan Drupada.
“Béh, cara pipis bolong biasa. Ané ngaba malénan tuah gegambaran di tengahné. Ané angobang ati, pipis kakéné sangat meranén. Sangat guguna tekén bajang-bajangé. Né jani i déwék ngaba, sinah lakar ngemagusang gobané. Bisa-bisa ngelah kurenan dadua cara Kadék Gatot ané ngemaang tiang nyilih pipisé ené,” kéto krebetang kenehné mabekel pipis Rejuna.
Ia ngrestiti apanga pipis rejunané ento mabukti. Muktiang taksuné. Ia nyilih pipis Rejuna apanga nyidaang ngalih kurenan. Ia marasa jejeh yaning truna sakayang-kayang, tusing ngelah timpal ajak ngedum suka lan duka.
Sedeng mablanja di Pasar Sénggol Tabanan, Nyoman Paing nepukin anak luh dengél. Maawak sangsangan. Pipiné sujenan. ebokné mayang terurai. Ngaénang kenehé dag-dig-dug. Ia dot makenalan ajak anak bajangé ento. Kenehné gedé, mapan jani suba mabekel pipis rejuna. Saru-saru, ia laut moto anak bajang jegeg ento nganggon kaméra handphone. Ia dot, rikala kangen nyidaang makenyem baan suba ngelah potrékan anak luh ané dotanga.
Satondén majalan maekin anak bajangé ento, Nyoman Paing mesuang pipis rejuna. Kakecup, ia marasa taksun pipise suba nelusup ka awakné. Ia prajani wanén maekin anak bajang.
“Ehm,” Nyoman Paing makenyem.
Anak bajang ento nyeledét.
“É, nyén ajak peteng-peteng luas ka sénggol?” Paing matakon.
“Tiang ajak didian.”
“Dadi makenalan?” Paing laut ngenjuhang limané dot majabat tangan ajak anak bajangé ento.
Anak bajang ento tusing ja kimud. Nyak ajaka masalaman. Ditu lantas ia makenalan.
“Nyoman Paing.”
“Tiang Kadék Suci!”
Tusing ja makenalan dogén, disubané paturu nawang adan, ditu laut matukaran nomor handphone. 
Sasukat ento, Nyoman Paing sawai nélpon. Kudang pulsa kadén suba telah. Sabilang ajakina malali, anak bajang ané madan Kadék Suci ento satata nulak. Yan di télponné satata galak. Ento ngaénang Nyoman Paing buduh paling.
Ia marasa sangsi tekén taksu pipis rejunané. Sangsi baan anak aluh ané kenehanga satata nulak yan ajak malali. Satata nulak yan ajakin matemu. Satata galak yan awai tusing télpon. Apanga Kadék Suci nyak satinut tekén déwékné, Nyoman Paing dot ngrepang, dot masupati pipis rejunané ka balian. Apabuin ia liu nawang balian ané sidhi.
Kala kajeng Kliwon ia laut nangkil ka balian. Salian mabekel pipis rejuna, ia masé mabekel potrékan anak luh ané ngaénang ia buduh paling kasaputin semara.
“Naweg jero, tatujon tiangé mriki tuah nunas tulung. Tiang ngelah pipis rejuna, nanging tiang tan uning, napiké jinahé punika kantun taksuné. Yan tan mataksu, manah tiangé ngulihang pipise niki,” Nyoman Paing matur uning tatujonné nangkil, sasuud takonina tekén jero balianné.
Jero balian laut nakonang unduk pipis ané gelahanga tekén Nyoman Paing. Jero balian makelo ningal-ningalin pipisé ané gelahang tiang. Sasuud ngregep, jero balian laut ngorahang tekén Nyoman Paing, pipis rejunané tileh mataksu.
Nyoman Paing tangkejut, yaning saja taksun pipise tusing ilang, nguda anak luh ané saratanga satata nulak. Ia laut nuturang kenehné ngalih lakar kurenan, maimbuh nyilih pipis rejuna sig timpalné apanga maan kurenan.
“Ngaba gambaran anak luh ané kasaratang?”
Nyoman Paing laut ngaturang potrékanné ento sareng jero balian.
Jero balian masé tangkejut nepukin potrékanné. Dané makeneh, nguda premasné ané mara nangkil ngelah potrékan okané. Drika jero balian mara makleteg inget. Pianakné sangat dotanga tekén premasné lakar anggona kurenan.
“Bapa tusing sangsi tekén taksun pipisé nénénan. Kéwala yan saja cening dot nganggon pianak bapané lakar kurenan, déolas da ngaba pipis rejuna mai. Bapa nak demenan pipis Sukarno!”

Lodalang, 30 Januari 2011


Kukuh Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

9 comments:

 1. BINGGUNG TIDAK ADA SALDO DIATM??

  ZEUSBOLA SOLUSINYA, BERGABUNG DAN DEPOSIT VIA PULSA SEKARANG JUGA !

  JADIKAN DIRI ANDA SEORANG JUTAWAN BERSAMA ZEUSBOLA !

  RASAKAN DEPOSIT VIA PULSA DAN MENANG CAIRKAN MENJADI UANG ASLI DI ATM !!

  BURUANNN DAFTAR DEPOSIT PULSA SEKARANG JUGA !!!

  Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Bisa Hubungi Kami Di :
  Link : ZEUSBOLA.BIZ
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 081333552228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 2. Daftar S128

  Modal Kecil Dan Untung banyak bermain bersama Agen Resmi Terpercaya di Indonesia ZEUSBOLA !!!

  Hanya dengan deposit yang kecil sudah dapat bermain berbagai jenis permainan dan meraih kemenangan yang luar biasa...

  Untuk Pendaftaran Free tanpa dipungut biaya apapun.. Tersedia DEPOSIT VIA PULSA Telkomsel XL Juga !!!

  Buruan jangan ditunggu lagi segera daftar dan bermain sesuka hati anda..

  Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Bisa Hubungi Kami Di :

  Whatsapp : 081333552228
  SMS : 081333552228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 3. Ingin Bermain Taruhan Tapi Tidak Memiliki Saldo Di ATM ??

  Segera Download Aplikasi OVO Anda Sekarang Juga !!

  Nikmati Keseruan Dalam Bermain Deposit Via OVO bersama Situs Resmi Taruhan Online zeusbola !

  Untuk Info Lebih Lanjutnya Hubungi Contact Resmi http://zeusbola.biz :
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  #AplikasiOvoPay #DownloadAplikasiOVO #DepositViaOvo #depositpulsa #depositviapulsa #depositpulsabola #depobola #depositbolaonline #taruhanbolaonline #depositpulsabolaonline #bolaonline #sbobet #sbobetonline #agensbobet #agendepositpulsa #depositviaovo #depopakaiovo #judipakaiovo

  ReplyDelete
 4. TIDAK PUNYA SALDO UNTUK BERJUDI ?? TAPI MEMILIKI BANYAK PULSA ???

  SEGERA SEKARANG DAFTAR DI zeusbola DAPATKAN DEPOSIT VIA PULSA !!

  MINIMAL DEPOSIT HANYA 25RB SAJA BOSSKUUU !!!!

  http://bolazeus.com/ JUGA MENYEDIAKAN BERBAGAI FASILITAS SEPERTI DEPOSIT VIA PULSA, DEPOSIT VIA OVO, DEPOSIT VIA ATM BANK LOHH !!!

  BURUAN DAFTAR DAN MAINKAN GAMES KEGEMARAN ANDA BERSAMA SITUS BETTING ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA !!

  UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUTNYA HUBUNGI :
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 0813-3355-2228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 5. TIDAK PUNYA SALDO UNTUK BERJUDI ?? TAPI MEMILIKI BANYAK PULSA ???

  SEGERA SEKARANG DAFTAR DI zeusbola DAPATKAN DEPOSIT VIA PULSA !!

  MINIMAL DEPOSIT HANYA 25RB SAJA BOSSKUUU !!!!

  http://bolazeus.com/ JUGA MENYEDIAKAN BERBAGAI FASILITAS SEPERTI DEPOSIT VIA PULSA, DEPOSIT VIA OVO, DEPOSIT VIA ATM BANK LOHH !!!

  BURUAN DAFTAR DAN MAINKAN GAMES KEGEMARAN ANDA BERSAMA SITUS BETTING ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA !!

  UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUTNYA HUBUNGI :
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 0813-3355-2228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  #SitusDepositViaPulsa #depositviapulsa #agenSitusDepopulsa #agendepopulsa #agendepopakaiovo #depositviaovo
  #sabungayam #aduayam #situssabungayamonline #sabungayamonline #s128online #s128sabungayamonline

  ReplyDelete
 6. Dapatkan Bonus Promo Bonus Freechip Sahur Mei 2019 Bersama AGEN http://bolazeus.com/

  Hanya Dengan 1 Userid Sudah Dapat Bermain Berbagai Jenis permainan Yang Tersedia.

  Menerima Deposit Via :
  • DEPOSIT VIA ALL BANK LOKAL INDONESIA
  • DEPOSIT VIA OVO
  • DEPOSIT VIA TELKOMSEL
  • DEPOSIT VIA XL/AXIS

  Jangan Tunggu Lagi, Daftar Sekarang Juga Bersama Agen Resmi Zeusbola Di Indonesia

  UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUTNYA HUBUNGI :
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 0813-3355-2228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 7. AGEN SABUNG AYAM ONLINE TERBAIK, TERAMAN & TERPERCAYA DI INDONESIA!!

  DEPOSIT SEKARANG JUGA MENGGUNAKAN ALL ATM LOKAL INDONESIA, DEPOSIT VIA PULSA, DEPOSIT VIA OVO !!

  TIDAK PERLU TAKUT BANK OFFLINE, GANGGUAN DAN KENDALA LAINNYA UNTUK TRANSAKSI BERSAMA http://bolazeus.com/

  Hubungi Contact Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut :

  Link : BOLAZEUS,COM " GANTI , DENGAN . "
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  ReplyDelete