Cuntaka

Olih: I Wayan Juniartha
 
Sumber Potrekan m.cumicumi.com
Adi yén nak luh sedeng datang bulan lan mara nglekadang panak sing dadi ka pura, kena cuntaka koné.
”Sawiréh nu mesuang getih luh-luhé duk totonan. Yén getihé kanti macrécétan di natar purane inih gedé gaéné lakar tampedang,” kéto abetné I Madé Hindu Noktok.
Yén getihé kanti ulung sinah payu lakar macaru gedé, ngaturang kéné ngaturang kéto. Payu banjar lan désa sibuk krana jlema abesik. To awinan ané nu mesuang getih sing dadi macelep ka pura.
”Men yén siapé macrécétan getihné di kalangan tajén di jaba purané sing cuntaka siapé? Patutné ané ngelahang manuk masi kena sebelan, sing kéto?,” I Nyoman Saya Daya nyautin. I Madé bengong sing nyidayang masaut.
”Yén seken krana getih dadi cuntaka tong ngudiang yén ada nak mati keluargané kena cuntaka masi? Masak sabilang nak mati pasti mesuang getih?”
Nyangetang I Madé bengong.
Kéné ba diskusi di warung tuak, bisa kija-kija lakuné.
”Nak luwung aturan cuntaka totonan. Nak luh ané sedeng haid tur ané mara ngelah panak kan sedeng telah bayuné. Yén cuntaka kan artiné maan libur uli kegiatan adat lan agama. Ané mara ngelah panak kanti abulan pitung dina maan libur, sing perlu répot cara nak luh ané lénan,” jani I Ketut Tenggek Puyung ané ngemang téori.
Yén ané sebel krana kematian sinah sedeng runtag lan sedih bayuné. To makrana kaluputang masi uli sakancan kewajiban agama.
”Nyen nawang, bas kaliwat sedihné kalaina mati kén kurenané, bisa-bisa tunjela purané, ulesné to makrana sing dadi ka pura,” I Ketut kikik-kikik.
I Madé ngang-ngeb, ba kacau balau diskusiné.
”Antos malu, yén purané kawangun nganggo pis hasil cuk-cukan tajén lan punia pejabat hasil korupsi, lantas ané cuntaka to penyelenggara tajén lan pejabat koruptoré apa purané ané cuntaka,” jani I Wayan Anti Korupsi ngemang teori.
Yén pratimané katurang kén pejabat ané hobi maling pis rakyat, yén prarai barongé kaodak olih politisi bungut bogbag, yén témbok panyengkerné sumbangan invéstor ané nyaplok palaba pura, yén karyané kapuput kén nak lingsir ané sugih ulian bisnis yadnya, kira-kira purané cuntaka sing?
”Yén purané cemer, ida betara kena cuntaka sing? Yén purané kena sebelan, betarané cuntaka, artiné sing dadi bareng kegiatan agama?”
I Madé niwang, nyeh kena kapongor.
No comments