Puisi-puisi I Gedé Suwartama; Kakaonang Ujan

Potrekan Manik Sudra

Ligir 

kembang dedonan runtuh galir
kabaret angin ngasirsir jalir
muikin carang tuh ngligir
kayuné ngilgil tan pakebir
waluya pedati kelangan kusir

sang kasih kuyu sedih kingking
dekah gering angkih kasimbing
asing parek ejoh mamucing
layah nyelep jité engging
manekuk kacing jari kelingking

pidan wibuh manuding tujuh
jani lusuh tuna pangenjuh
kapisuh jaruh katuduh musuh
kadi gentuh labuh mageruh 
ngencak sakit kaduuh-duuh

kelumad lapuh ring pasisi
belur perih ngantos ka isi
enjung parang lémpas kagisi
sahut manis suba kasangsi
mangujat dusta manah sang resi

Bantas#29/1/2018/
Kekelik Tuhu

luh muani
paksi pratiaksi
sadakala masuara
satya ring sasana

siddha sasidan 
tegeg  ring kadharman
buat titi pangancan
genah mambahan

tuhu-tuhu 
matuhu saddhu
sadakala ring prasada
manyapa sang sadhaka
makasadhana 
nyujur niskala kawekas


Bantas#1/2/2018#
Kakaonang Ujan


tan paundangan
sabehé tan sida puputan
gerimisé tan mari rérénan
rasa tetangis masedsedan

kala punika,
Sang Surya saduné kakungkung
téjanné arsa kakurung
tan terang, kayonné akung
semitanné amung-ngelamung

rauh mangkin kabogolang
lemah peteng kadapetang
sahasa jerih mangilgilang
ukudanné kakaonang

napi wénten iwang tiang
minab jero tuara nglegayang
boya manah jagi matangtang
pinunasé digelis mangda endang
gulemé magantos galang

wus punika,
sebeté ten urung gadéang
doh ring teleng cang kingsanang
irika rumaris tiang liang
nglalu lali lila nglilang


Bantas#20/12/2017#I Gedé Suwartama
nyurat puisi lan satua cutet. Kakawiannyané kawedar ring Bali Orti (Bali Post)

No comments