Mister So Mad

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Pitung tiban né liwat, pianak tiangé luh juang toris. Uli sukaté ngantén, tumbén ibi ia mulih ka Bali liburan, ngajak pianakné enu raré. Mirib sambila nelokin reramané ulian ortaanga Gunung Agungé meletus. Béh, tumbén jani tiang ngempu cucu terehan toris, bokné gading kulitné putih nyempuah, paningalané béru. Mimiih... Sing pesan ia nurasin tiang nang ausap.
Grénpader!” kéto ia ma-kaki tekén tiang. Bingung tiang nyautin raréné. Apa laut orahang? Kanggoang kenyemin dogén, laut singal. 
Enjuhin tiang jaja sangaita, méméné nongbaang. 
Sing bisa ia nahar kakéto, Pa!”
Jemakang jaja mangkok lungsuran di puseh, masé tungkasina tekén méméné. 
Kalingan jaja kakéto, sing ia bisa nahar.”
Mbééé... Apa koné dedarané di kedituan, sing suba tiang nawang. Mirib buka kucit léndris tiangé, sing bisa ngamah dagdag bali, séntrat dogén amaha. Toris mula lén dedarané, nganutang tekén kebiasaané di gumin gelahné. Ah, baang méméné ngitungin dedarané. Tiang kendel pesan tekain pianak cucu. Liu pesan raosné, seroméh pesaja. Kéwala tiang sing ngerti, pragat kejengat kejengit buka bojogé ngamah lunak.
Wiréh sing ada ajaka ngorta, raréné ngidupang tivi. Béh peleng saluran tivi wan ané kontaka, sedek nyiarang pak guru agamané uli Indonésia ané tulaka uli Hongkong. 
Wu is dét, Mom?” kéto patakoné bingung. 
Dét is mister Somad,” masaut méméné sambila ngorta ajak kurenan tiangé ané sedek nyait cempér. 
Oh, Mister So Mad. Maé ticer sais, bikérepul wit de Mad Mén,” ngerenggeng raréné pedidina. 
Apa kadén tuturanga, tiang sing resep. Apang tusing tiang takonina, milu tiang mapi mapi nuléngék tiviné mabalih pak somad koné tundunga. Aiiiih... Pedalem. (*)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments