Sejarah Sastra Bali Modéren

Olih: IDK Raka Kusuma
 
Potrekan Manik Sudra
Sakéng Puisi Sunda Modéren Dalam Dua Bahasa tiang sumeken uning pajalan lan kawéntenan puisi sunda modérené, sakéng ngawit kantos warsa 2000. Sumeken taler uning rupan puisi sunda modérené sané kasurat antuk suang-suang pangawi. Tur uning, pangawi Indonesia modérené sané ngaripta puisi Sunda Modéren. Minakadi : Apip Mustopa, Ajip Rosidi, Surachman R.M, Ayat Rohaédi, Juniarso Ridwan, Soni Farid Maulana, miwah Acép Zamzam Noor. Sapunika taler, sakéng bukuné puniki, tiang uning novélis Éddy D Iskandar sané nyurat novél Gita Cinta dari SMA miwah Berlalu dalam Sunyi tur Roman Picisan nyurat sajak Sunda modéren.
Maca Dua Orang Dukun Dan Cerita Pendék Sunda Lainnya, tiang uning kawéntenan cerpén Sunda modérené sané sambung-sinambung yadiastun kantos warsa 1965. Uningin tiang taler indik rupan cerpén Sunda modérené sané karipta antuk suang-suang pangawi. Diastun durung naen ngaton, purun tiang mastikaang, cerpén Sunda modérené kantos mangkin kantun karipta. Cendet aturang tiang kantun wénten. Tur, purun mastikaang pangawinné sayan maweweh-weweh.
Sapunapi indik novél Sunda modérené? Pateh sakadi puisi miwah cerpén Sunda modérené. Napi buktinné? Puniki buktinné. Duk warsa 1914, sapunika Mikihiro Moriyama ngandikaang ring bukun danéné sané mamurda, Semangat Baru, kawedar novél Sunda modérené kapertama. Novélé punika mamurda Baruang Ka Nu Ngarora. Selanturnyané murunang déwék tiang nyambat novél Sunda modérené karipta lan karipta. Tiang murunang déwék nyambat sapunika, wénten bukti jagi aturang tiang. Bukti sané ngéténg-ngéténg: Hadiah Rancagéné sané jagi kaserahang warsané mangkin ring sastra Sunda modérené, sané molihang novél kakawian Godi Suwarna. Murdan novél punika: Sandikala.
Bukti sios, ngéténg-ngéténg ton tiang ring Surabaya. Duk punika wénten panyerahan hadiah Rancagé ring selagan panyerahané punika, wénten paméran buku sastra Jawa modéren miwah sastra Sunda modéren. Drika ton tiang lintangan ring lima novél Sunda modéren. I rika tiang ngrenggeng ring manah. Ten perah yén novél Sunda modérenné ten karipta sambung-sinambung.
Manahang tiang, kawéntenan sastra Jawa modérené tan doh masiosan ring sastra Sunda modérené. Mangda nénten raos kémanten pacang aturang tiang bukti. Duk ngatonin, Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir sané kawangun antuk J.J Ras manah tiangé maklebeh lantas ngamedalang raos kadi niki: Ngawit 1912 kanti 1975 sastra Jawa modérené ten pegat karipta. Novél, cerpén, puisi kawedar kadi toya tukad Undané membah. Membah tan parérénan.
Riantukan sapunika kawéntenané, tan urungan sastra Jawa modérené, kantos mangkin kantun kasurat. Bukti ngéténg-ngéténg aturang tiang, nyabran panyerahan hadiah Rancagé, kantun wénten pangawi sastra Jawa modérené molihang.
Manawi Pak Madé pacang matakén ring kayun, napi ngranayang, tiang ngenjur-ngenjurang buku. Boya ngendogin sané ngranayang. Titiang mamanah nanginin anak sané sampun matangi. Nanginin antuk atur: sastra Sunda Modéren miwah sastra Jawa modérené, sampun kasurat sejarah kawéntenannyané. Siosan ring kasurat malintihan, kasurat taler kawéntenan sorohnyané. Sesuratané punika ngranayang tiang uning: sapunapi kawéntenan puisi lan cerpén Sunda miwah Jawa modérené, tur sapunapi kawéntenan novél Sunda lan Jawa modérené. Sakéng nanginin antuk atur punika, lanturang tiang ngaturang patakén, napi mawinan sastra Bali modérené durung kasurat sejarahnyanéné kadi sastra Sunda lan Jawa modérené? Yén tlektekang tiang kawéntenan sastra Bali modérené tan bina ring sastra Sunda lan Jawa modérené. Puisi Bali modéren sampun janten sira sané ngawitin nyurat. Sira-sira kémanten raris nyurat kantos mangkin taler sampun janten. Sapunika taler cerpén Bali modérené. Novél, diastun kantun pegat nyambung, sampun janten sira ngawitin sampun janten taler sira sané nyurat kantos mangkin. Sapunika taler drama miwah prosa lirik Bali modérené.
Tiang ngaturang pitakén sapunika boya nandruhin buku sané kasurat antuk Bapak Tusthi Eddy miwah kanténan tiangé Nyoman Darma Putra. Boya. Tiang matakén sapunika kantos matuuh sia dasa nem tiban, sastra Bali modérené, sejarahné kasurat wawu malintihan. Durung masorohan.
Kedeh tiang matakén sapunika, riantukan sejarah sastra Bali modérené yén kasurat masorohan pikenohné nénten akidik. Pikenoh sané utama, pinaka bukti, sastra Bali modérené yukti wénten ring jagat Baliné. Kawéntenané nénten cerpén kémanten, sakéwanten, kategepin taler antuk novél, puisi, drama, miwah prosa lirik. Siosan ring punika, wénten pikenoh siosan. Anaké Bali, nénten ja nganggén basan duéné antuk nyurat kakawin, gaguritan, usada, miwah tatwa kémanten. Sakéwanten nganggén ngwéntenang sané durung naen wénten tur kantos mangkin wénten. Ten sios, ngwéntenang sastra Bali modéren. Dumadak wénten sané nyurat!No comments