Érupsi, Umah Bracuk Kaput Abu?

Olih: Désak Madé Yunda Ariesta
 
Gagambaran I Komang Alit Juliartha
 
Semengan suba I Bracuk mempen penganggo ka tas koperé. Baju, celana lan dedaran ané belina idibi sanja masi macelepang ka koperé. Iseng méméné nelok ka kamarné I Bracuk, sawiréh dingeha gedeblag-gedeblug di kamaré.
“Apa to Dé, gedeblag-geblug dingeh mémé?”
“Yang nu nyelepang baju mé, lakar siap-siap ngungsi. Mémé jak bapa mekikén naké masi.”
“Mimih Déwa Ratu. Adi gelu sajan cai. Lakar kija buin i raga ngungsi. Tongos i raga ené 25 km uling Gunung Agung. Ngujang i raga ngungsi. Ngaé-ngaé dogén cai, ngaé pemerintah tuyuh.”
“Yéh, mémé ené. Ento tolih Gunung Agung ngilis gati ngenah. Yén ento érupsi keras, i raga kena mé. Mai lan, luas ka Badung. Ditu lakun aman suba mé. Nyanan dini kuangan dedaran i raga. Mekejang dangangé tutup nyanan mé.”
“Cai, mula apang maan melali dogén. Ngoyong jumah. I raga sepatutné bareng nulungin nyama-nyamané. Né cai bareng ngaé anaké tuyuh awak tara kenapa. Mémé lakar mejaitan malu. Luungan cai medaran malu.”
Galahé suba tengai. I Bracuk enu masi di kamaré iteh ningalin HP. Méméné lantas kauk-kauk uling sisi.
“Dé, kali jani cai nu masi gulang-gulik. Bangun apa malu. Tulungin malu i bapa magarapan di sanggah masang paras.”
“Aruh.. Gumi gawat ngitunang masang paras. Yang nu ngalih informasi né mé. Apang tawang kondisi guminé di sisi.”
Méméné ngekoh masaut laut magedi lakar majaitan buin. I Bracuk iteh buin nyemak HP.
“Uuk..ukk, mimih adi liu kéné ada abu, mimih né pasti uling Gunung Agung.”
Ngengalang I Bracuk nyemak koperné melaib pesu sambilanga kauk-kauk.
“Mé, pa, mai ngungsi. Suba bahaya né udarané dini, suba terkontaminasi.”
Wiréh tusing ada nak masaut. I Bracuk ngénggalang nyemak motor, nyaluk hélem. Prajani ngegas motor gawat sambilanga ngandong koper. Neked di malun umahné, I Bracuk bengong. Ngerenggeng ia.
“Yéh, adi dini sing ada abu makudus cara di jumah nah.”
Bengong I Bracuk mekelo ngenehang unduké. Ningeh gerengan motorné Bracuk, bapané lantas nengok pesu uling témbok sanggahné.
“Kija cai Dé? Amen lakar pesu orain i mémé mulih uling abian, kal ajak bapa mabersih umah. Telah umahé kaput buk paras.”


Désak Madé Yunda Ariésta
magenah ring Karangasem.

No comments