Puisi-puisi D.G. Sayang Putra; Ceruk Segara

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Ceruk Segara

kapalé nyujur pasisi
durung pastika
jukungé nguni

genahé ramia
saking dura désa
gelaré nyekala
bangga ring angga

linggih suci karembugang
walaka, sadaka ring parareman
antuk brana
mulisah ring patala

mabered prabéla
brahmantia
manggala praja tuna prabawa
ida pandita
dharma kawikon
kaprajalaPangapti

Kalikut pamargin sumpenané
doh ka dasar angen
kedipan sentiré
nyujuh semitan purnamané

Ring Besakih
munggah kretegé nincap
gesité nudut pangajap
patemoné sawates sumpéna
suksman idepé pinaka
murdaning murda

            Lémbar Padangbai
tengah segara
wengi sabehé ngeribis
tegep pawilangané
ida ngawawa

            Padangbai Lémbar
galang bulané nadarin
anak istri semitané arum
sané lanang runtag ring kahyun
  


Sané Setata Ring Kahyun

            Sering dané mapajar ring sawawengkon kawéntenané sami, bobot manah I cétrung ngumbara ngepak kampid ring selagan ilalangé tuh garing. Bukité ruyud, tua bua ngajap-ajap pangrauh I blabur kapat.
            Samara dahana, oneng onengan danéné kakidungang, ngulangunin wiakti, daha désané makenyem égar garjita. Pastika angin pitu kauluné pacang ngasirsir aris.
            Nyantos surup sang hyang surya ring tepin segarané kauh I cétrung prasida nagingin sakeharepnyané. Tan pitaén kalebu soréné antuk padet gulemé dedet. Wates mijantenang wengi kalawan rahinané tan prasida antuk nyidra. Wantah raréné mayusa pitung warsa tan maren lali ring satua siap selem dibi lemeng kasatuayang lengut dadongnyané marep.
            Ring pamantuk danéné, kakawin prihen temené meméro saduruné mamada.
            Pastika genah pamatuté wantah sawates tutuk lidah. Lidah tanpa tulang kawawa sang adrebé. Gumentos pamuput baosé ngawetuang raharja kawéntenané sami, sarining pangapti pinaka pamucuk kahyun.D.G. Sayang Putra
embas ring Pekandelan, Klungkung 16 Oktober 1953

No comments