Sandal

Olih: I Komang Alit Juliartha

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

"Mih.. saja lané!"
"Éngkén to?" 
"To tegarang tolih, ramé anaké ngantré."
"Apa ya aliha to?"
"Dibi maan baca beritané di Facebook ajak Instagram, nak diskon besar-besaran sandal."
"Kanti kéto san anaké suba cara ngantré sembako sumbangan gen. Apa sih merk sandalé totonan?"
"Mérkné Hawapanas!"
"Mimih... kéné kahanan guminé sedeng pada jejeh, pradé Gunung Agung macedar sinah makejang lakar kena dampakné, nu masi nyemak gaé kéné?"
"Ae Yan. Raga sing ngerti masi. Kéwala dedemenan anak nak pada malénan, sing nyandang iraga nyangetang," Wayan Sumerta anggut-anggut laut nglanturang pamargi nuju Kerobokan teka uling Nusa Dua.
Ketut Dedi iteh magandeng sambilanga sledat-sledét yén marérén di lampu merahé. 
"Aji kuda mirib harga sandal Hawapanasé to, Tut? Wayan Sumerta buin matakon, nyekenang.
"Orahanga sih aji satus tali. Ada masi aji seket tali."
"Mih, mael dadi nah?"
"Ae. Sanget mudahan sandalé ané ada di kos. Bisa dadua maan sandal iraga."
"Sandal dogén adepa ditu?" Wayan Sumerta cucud.
"Tusing tawang!" Ketut Dedi masaut bawak mirib kenjel nyautin patakonné Wayan Sumerta. 
Neked di kos, Wayan Sumerta enu masi nuturang unduk sandal Ahmengenaskané ento. Mirib meled kenehné lakar bareng magrunyungan kema.
"Ngudiang meli sandal buin? Kadén Wayan suba ngelah sandal.”
"Apang tawang gén ja. Dot ngelah sandal Ahmengenaskan. Apang nuutin jaman."
"Obral to, Yan!" Ketut Dédi sada nengkik.
Wayan Sumerta mendep. Kenehné gedé sajan lakar milu-milu tuwung nuutin jaman kéwala sujatinné sing ada apa jumah. Géngsi dogén gedé-gedéanga.
"Raga lakar luas malu, Tut."
"Lakar kija? Suba sandikala guminé."
"Lakar ka Sunset Road meli sandal."
"Kan.." kondén suud ngomong suba  sagrepa munyinne Ketut Dédi tekén Wayan Sumerta.
"Mendep, Tut. Raga pokokné lakar pesu. Titik."
Ketut Dédi sing nyidang ngorahang apa. Tusing bani ipun bas sanget nombang.
"Ah, to bakat sangetang. Masi sing pipis iragané anggona meli sandal," ngamikmik Ketut Dédi padidiana.
Dingeha tekén Ketut Dédi munyin montorné Wayan Sumerta suba idupanga. Toliha uli kaca jendélané Wayan Sumerta madingang motor. Tondén maan ngegas montorné, Luh Mira makraik uling di kamar bin besikan. Wayan Sumerta nadak ngamatiang montorné laut nyagjagin Luh Mira.
"Éngkén to, Luh?"
Luh Mira ngeling sigsigan mimbuh misuh. Gedeg macampuh sebet, mirib.
"Ngudiang ngeling, Luh? Tegarang sambatang jak Bli?" Wayan Sumerta buin matakon nyekenang nguda Luh Mira ngeling nganti buka kéto. Ketut Dédi seken nlektekang Luh Mira. Sujatinné dot ipun nakonang kénkén kahanane Luh Mira, nanging Wayan Sumerta suba malunan nyagjagin saha nakonang kéné-kéto mapi-mapi paling peratian dogénan. 
"I Luna, Bli!" 
"Éngkén I Luna? Gelem? Mati?"
"Sing, Bli!"
"Men?"
"Luna..." Luh Mira angseg-angseg cara nak kena sakit jantung, kéweh baana ngorahang.
"Adeng-adeng naé orahang, Luh," Ketut Dédi ngimbuhin.
"Luna, Bli.."
"Kénkén Luna, Luh?"
Ketut Dédi ajak Wayan Sumerta seken pesan nlektekan tur ningehang munyinné Luh Mira. 
"Pakpaka sandal baru tiangé tekén I Luna, Bli," Luh Mira buin ngeling.
Mara Luh Mira ngomong kéto prajani ilang ngetug bayun trunane makadadua, jejeh ada baya nepén I Luna. 
"Kaden men kénkén. Eda ento sangetanga, Luh. Meli buin!" 
"Masalahné sandal mara meli, Bli Wayan. Sandal modél terbaru, kaludan maan diskon."
"Sandal apa lané?" Ketut Dédi matakon.
"Sandal Hawapanas, Blitut. Tiang semengan sajan suba neked. Nengil tiang di parkiran tokoné. Tondén mabuka  tiang suba ditu. Ujan gribis tusing runguang tiang. Tiang maémbon di pos satpam diapin kena yéh ujan agigis ané ulung uling capcapané. Basang seduk ulian tonden sarapan, taenang tiang. Kéto perjuangan tiangé. Jani las I Luna makpak kanti pegat talin sandalé," lantang tuturné Luh Mira misi ngusap-usap yéh paningalané mirib suba degdeg bayunné.
"Beneh suba nganti ngeling sigsigan Luh Mira. Sandal ané bakatanga ulian perjuangan hébat suba cara pahlawan dugasé maperang nglawan Belanda,  pakpaka tekén Luna, cicing ras peranakan peking jak pom ané banget sayanganga, belina pidan di Kesiman aji samas tali," ngrumuk Ketut Dedi di kenehné.
"Sabar, Luh. Mani buin meli sandalé ento. Masi enu ada diskon. Sing ja lakar mael san ajin sandalé ento."
"Aji kuda bakatang Luh sandalé ento?" Ketut Dédi matakon.
"Aji satus tali, Blitut. Ento suba maan diskon 50%. "
Makesiab Ketut Dedi ningehang. Sandal modelné ane cara sandal jepit biasa ento mael pesan ajinne, kalud suba mapotong diskon. Mimih...
Wayan Sumerta prajani ngelekang peesné ningehang ajin sandalé. Kadéna maan nang aji pasasur. Paling mael suba aji setiman. Pamuputné aji panyatusan.
Luh Mira macelep ka tengah kamarné. Luna pejanga buin di kandangné. Buung tigtiga i Luna ulian padalem tur sayang ngajak cicingé ento. Ketut Dédi ngipekin Wayan Sumerta bengong mamatu cara siap kimang mati. 
"Apa kenehang to, Yan?"
Wayan Sumerta tusing masaut. Serius nganti alisné mapecuk.
"Payu meli sandal?"
Wayan Sumerta memegeng.Nadak ipun nyemak montorné laut magedi uling kos. 
Ketut Dédi nolih timpalné rengas pesan madingang motor laut ngebut.
"Kalingan meli sandal panyatusan, kos dogénan enu ngangseh-ngangsehan lakar mayah. Mirib bulané jani matanggeh. Tondén kreditan motor matic ané mara belina dugas banén tumpek landepé, padahal montorné pidan nu luung. Jani suba akhir bulan suba harus mabayah. Di koperasi masi enu ngelah utang. Mimih... uliang géngsiné bas gedé ngemasin nganti mengengang tendas sabilang peteng ajak pules. Yan.. Yan.. ckckck," Ketut Dedi majalan mulihan sambilanga klecet- klecet inget tekén solahné Wayan Sumerta. Magedi uling kos lakar payu meli sandal apa nasi goréng. Ipun tusing nawang.

Pulasari, Purnama Kenem, 3 Novémber 2017

avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments