Mitra

Olih: Désak Madé Yunda Ariesta
 
Sumber Gagambaran; www.wajibbaca.com
“Tok-tok! Bli suba ajam tengah di WC. Apa kapesuang? Emas?”
Kéto sebilang wai Luh Ani magerengan ajak kurenané. Peteng lemah I Locong pragat ngudik HP. Uling teka magaé kanti tengah lemeng HP-né tusing taén mapejang. Semengan né jani Luh Ani lakar pesu mablanja.
“Bli, tiang ngidih pis lakar anggo meli darang nasi.”
Néh pipis nem dasa tali.”
Mih, adi tumbén polos pipis bliné pesu. Maan bonus bli uling pak bos ae? Lakar anggon meli bé nah bli, makelo san i raga tusing naar bé.”
“Dingehang malu bli, né dasa taliné anggon meli darang nasi, kanggoang tahu témpé kén gerang gén bé jaen.”
“Men ané séket né anggon apa?”
Nitip beli kuota Luh nah.”
Mimih déwa ratu.”
Galahé suba tengai, Luh Ani iteh bincuh nyemak gaé. Mebading ajak gaéné I Locong ané iteh glayah-glayah ngudik HP.
“Bli, dong dadi ati bli kakéto buka wai. Tingalin ja kurenané kapah-kapah. Ajak ngorta kurenané. Yan metakon apa dadi tulungin kénkén. Ento tolih bin puan lakar odalan sanggah. Tiang nu ngékanang banten. Bli maleh-eleh apa malu ngayah di sanggah.”
Éh, apa tawang nyai Luh. Bli butuh masi ngibur nawang. Kadén nyai sing kenjel magaé ngalih pipis. Nyai batas nyemak gagaén jumah dogén. Sing misi ngitungang pipis. Suba peraha to nawang. Ené suba nyak bli jumah ngoyong. Kalingan cara pisagané pragat di sisi ngalih mitra.”
Mih bli, sing ja melénan bli ajak pisagané ento. Goban mitrané gén melénan. Pisagané ento jelema. Bli barang bangka, HP-né ento. Sekaté ada HP-né ento suba, bli sing ngelah waktu. Kalingan lakar nulungin kurnan, ngorta ajak tiang gén bli kapah iseng. Pipisé suba kemu doén lakuna.”
**
Kacrita galahé suba sanja. I Locong lakar mandus sambilanga masakit basang. Patuh cara ibi puan HP-né tusing mapejang. Iteh mapanjer di malu matané. Gedebwag!
Luh... Tulung Luh!”
Dingeha munyiné Locong kauk-kauk uling WC. Melaib éncol Luh Ani. Nogdog lantas.
Bli, kenapa bli? Ulung bli ae? Nang bukakang malu jelanané bli!” Kéto Luh Ani mamunyi sambilanga sigsigan, nyeh tekén unduk kurnané kenapa-kenapa.
“Luh... HP bliné mecelempung ka song WC Luh. Kénkénang nyemak né Luh?”
Luh Ani tusing mesaut. Tuah kedék ngikik. Tusing cara ibi puan. Jani bengang bengong I Locong. Tepunika kurnané sing ngoyong-ngoyong. Paekina lantas Luh Ani.
Luh suud ja monto nyemak gaé. Ajak ja bli ngorta. Inguh san kéné ngoyong.”
Bli lakar ngorta? To pantingané malu ajak ngorta. Gaén tiangé enu liu.”
Ané jani galahé suba peteng. Luh Ani suba ngebah malunan. Nyagjag lantas ngéngalang I Locong ngebah di samping Luh Ani. Laut ngelut Luh Ani.
“Luh ujan-ujan kéné ngujang luungné?”
Bli, unnebang ké malu jelanné naké.”
Ngengalang I Locong Bangun ngundebang jelanan, laut ngematiang lampu.
“Éh, bli, tusing ja uling tengah. Unnebang jelanané uling sisi.”
Terus ngéngkén men bli Luh?”
Kemu ka WC lakun. Song WC-né seluk, alihin mitran bliné ajak pules!”


Désak Madé Yunda Ariésta
magenah ring Karangasem.

No comments