Hari Ibu

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan: thundercloudstudio.com

Kurenan tiangé girang pesaja. Uli semengan mara kedat matané, suba seleg genti pianakné ngucapang selamat hari ibu. Tondén buin di pisbukné, grup WA, kayang pak perbekel tuni masé ngucapin selamat hari ibu. Béh mabunga jitné I Luh.
Teka uli magaé, dapetang tiang ia negak di ampiké. Mapayas tipis tipis. Ulian kapah tepuk maséh jegég ngenahné. 
“Hari ibu jani, Bli,” kéto ia ngeraos, buka metu éling tekén tiang. 
“Aé,” bawak saut tiangé sambilang ngelés sepatu. 
“Trus....?” paningalané I Luh nelektek. 
“Suba ya hari ibu, kénkén laut buin?”
“Terus...?”
“Mbééé... Uling pidan Nyai dadi tukang parkir. Ber terus terus dogénan.”
Masaut tiang gerimutan. Kopi selamat datang buka ané biasané ber sing teka teka. 
“Isssh... Bli sing peka dadi nak muani. Sing ada ucapan hari ibu, apa? Hadiah nang daster akebésan?” kéto I Luh munju bibihné. 
“Aiiih... Memangné Nyai mémén Bliné? Hari ibuné ento katuju tekén i mémé. Nah... Nyai kan kurenan, boya mémé. Buin pidan ja ada hari kurenan, kayangé ento mara Bli nyelametin Nyai,” béh beber nyansan munju I Luh mireng raos tiangé buka kéto. Masem kecut buka limoné nguda sebengné. 
“Pianaké kadén suba nyelametin Nyai?” kéto tiang metakon ngenduk. Pang boyanan kebus basangné I Luh. I Luh mendep. Ngelingus nyaru nyaru. Kalahang tiang déwéké, jagjagin lantas gelut diman pipiné. 
“Selamat Hari Ibu Luh, suksema Nyai suba nyadia dadi mémé pianak Bliné. Muaaach....”
Mbééé... Prajani masriak galang muané buka suryané endag. Enu munju gigis, sakéwala munjuné manja. 
“Hadiah?” kéto ia manying pesaja. 
“Ento suba kecupané anggo hadiah. Ené barana Nyai nepukin kurenané idup mulih,” sautin tiang sambilang ngédéngang cikuté bonglak maperban. 
“Mimih... Mimih... Nak kenapa né Bli?” I Luh éwa ningalin. 
“Tunyan ada laporan listriké mati. Bli kirima tekén perusahaané menangin. Dugas Bli menék tiang listrik ajak I Putu, ada tatit nyander. Bli ngaléngsot ulung. I Putu cengeh, puun sing bakat tulung.”
I Luh mendep. Yéh paningalané ngetél. Geluta tiang tekek, buka takut kélangan. 
“Luh, sujatiné anaké muani buka yéh di campuran betoné. Disubané betoné pragat mapasang, ada ké ané nyambat campuran yéhné luung? Sing ada. Makejang nyambat campuran seméné pas!. Dinané jani, makejang nyelametin Nyai hari ibu, ada ké ané inget tekén Bli, muani ané ngaénang Nyai dadi mémé?” Mbééé... Beber makuah raos tiangé buka aktor sinétron telu ji siu. I Luh sayan sigsigan. 
“Pianaké buka patpat, ento beton iragané. Makejang campuran yéhné luung,” kéto I Luh ngeraos pegat pegat sigsigan. Béh pesu kenyem tiangé ningeh raosé ento. 
“Saja. Yéhné buket buin kentel.”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments