Kénkén Carané Promosi 'Bali Aman' Dugas 1963?

Olih: I Putu Supartika
 
Potrekan Olih Supartika
Gunung Agung mula ngaénang ibuk warsa 2017 ené. Kénkénang sing ibuk? Makejang paling, makejang panik. Ané ngoyong di betén gunungé paling ngungsi, paling ngitungang kénkén carané nyelametang déwék. Pegawé di hotél masi paling. Inguh. Ia takut yén kena PHK krana tamuné jani sepi. Ané ngelah villa lan hotél masi inguh. Kénkén carané apang maan tamu, kénkén carané ngajih karyawan, kénkén masi carané apang maan untung. Ulian biasa maan tamu liu, jani maan tamu bedik lan dikénkéné sing maan, ambet ya jelékné. Jeg pasti paling lan inguh.
Kuting pemerintahé masi milu paling. Kénkén carané apang tamuné sing takut ka Bali. Apabuin Bali sanget ngantungang idup di séktor pariwisata. Ulian ento ada kampanye “Bali Aman.” Kanti kayang Jokowi teka sélfi ka Bali, sakéwala sélfine di Kuta lan tusing ka Tulamben utawi Tirta Gangga.
Tur pesu masi status ané ngaenang bingung uli Ménpar Arif Yahya: pulo Bali waspada lan aréa 8-10 km Gunung Agung tetep lével awas. Kanti ada ané komén di facebook; yén Bali statusné waspada, status normalné dija?
Nanging tusing ento ané dot urus utawi bahbah tiang dini. Tiang cuma dot matakon kéné: dugas Gunung Agungé meletus warsa 1963, patuhké cara jani? Kénkénanga ya carané mromosiang Bali aman tekén tamuné apang ia sing takut teka ka Bali?
Tiang ané sing nawang unduk ngenénin letusan Gunung Agung 1963 makeneh-keneh kénkén ya guminé dugasé totonan. Apaké dugasé totonan pariwisatané masi sepi cara jani? Apaké ada negara ané mesuang travel warning krana nepuk berita letusan Gunung Agung?
Ulian sing nawang unduk, liu ané kenehang tiang. Cara anak buduh. Cara tukang satua. Tiang makeneh yén dugasé totonan patuh cara jani. Pelaku pariwisatané inguh ulian tamuné sepi. Kamar hotélné ané satus kamar tuah misi dadua. Lantas ia némplék pengumuman ané tulisa di lontaré tur gantung- gantunga di punyan kayuné utawi di peken utawi di tongosé ané ramé. Isiné tuah: maiké nginep di hotél awaké. Hotél awaké sepi. Satus kamar tuah misi tamu dadua.
Lantas kramané teka pagrudug ka hotélné. Suud kéto hotélné bangkrut, karana ané nginep ka hotél tusing nyak mayah. Alasané; kan di pengumumané sing ada orahina mayah.
Lénan tekén ento, kramané ané simpati tekén keadaan pariwisatané dugas ento mapupul tur marembug. Ia mapupul di dagang tuaké ramé-ramé, mligbagang indik Gunung Agung lan kénkén carané apang tamuné uli luar nawang yén di Bali aman. Sambil naar tuak ané matimpal kacang tanah magoréng, kramané saling paduwegin mesuang argumén. Uli pabligbagané totonan maan kesepakatan: kramané lakar ka luar Bali. Ia lakar gelur-gelur disubané neked di luar Bali ngorahang Bali Aman. Kesepakatané totonan mirib mara tepukina disubané kramané makejang télér ulian lebihan tuak. Sinalih tunggil kramané ané suba punyah lan tusing nyidaang bangun ngelah idéné totonan lan kramané lénan ané pada punyah subarengan mamunyi: setuju!
Carané ané lénan mirib kelihan banjaré mupulang kramané di balé banjar. Disubané makejang kramané teka, laut kabligbagang indik kénkén carané apang tamuné nyak ka Bali lan tusing jejeh.
Ada kramané ané ngusul: lan gaé kampanye Bali aman di facebook.
Usulné totonan laut kasautin olih kramané lénan: né tahun 1963. Ondén ada facebook. Kayang tahun 2017 mara ada facebook. Warsa 2017 ento tuah rikala jelemané demen naar micin lan demen ngorahang ‘kids jaman now.’ Yén kayang ento mara cocok usul cainé. Jani awak nu naar séla matambus lan nasi cacah sing cocok.
Makejang kramané mirib kedék mabriag dugasé totonan.
Pabligbagane totonan mirib ngasilang kesepakatan: sing ada istilah kampanye Bali Aman di facebook krana ondén ada facebook lan jelemané ondén demen naar micin. Ané ada tuah makejang kramané ngaé spanduk ané melakar aji kain kasa utawi uwékan kamben. Ditu matulisin ‘Bali Aman’ aji adeng jalikan. Disubané matulisin lantas gantung di malun umahé.
Kramané mulihné tur neked di jumahné ngalihin uwékan kamben. Ada ané nguwék kamben kurenané lan petengné batbata baanga munyi tur tusing baanga jatah.
Mirib kéto carané dugasé warsa 1963. Mirib


No comments