Petapan Batu Gegodan Ombak

Olih: IBM. Dharma Palguna

Sumber Gagambaran: pixabay.com

Batu ento padet empet. Kewala yen ada batu bolong orahanga luih. Ulian kaluihané, di batu ané bolong ento jujukanga pura. Demen anaké mabakti duur batu ané bolong, sambilanga kelangen mabalih ombak pesu-mulih di bolongan batuné. Panak yuyuné malaib grapa-grépé kepung ombak. Don pandané égol-égol cara jit jogéd.
Sangkané ada batu bolong, ulian patapan nyén ento? Patapan Ombak, apa patapan Batu? Kenten petaken anake ane mebhakti mesedana pales nyaruang mancing di selagan batu bolonge.
Patapan Batu mula nengil sing kija-kija, siep sing pesu munyi. Yén awakné bolongina tekén ombak, masih ia sing nguda-nguda. Depanga ombaké kéto nganti bolong awakné. Mirip ia naanang rasa sakit. Kéwala depina masih kéto. Makelo-kelo, makelo sajan, sing tawanga awakné suba bolong. Sing masih tawanga awakné orahanga luih. Sing rungu tekén pura ané mirib gelungan di terasné. Nyak orahanga tenget nyak orahanga biasa-biasa dogén, I Batu Bolong sing ningeh!
Yén patapan Ombak len teken petapan Batu. Cara anak inguh, ombaké sing bisa nengil. Buin kema buin mai. Budang-bading ngaplug-ngaplugang awak di batuné, sambilanga masuryak nganti makecrat-kecrit yéh paosné dini-ditu. Yadiastun cara anak inguh, ombak masih pageh makarma buka kéto. Mirib uli jaman Kerta nganti jaman Kali kéto dogén swadharman ombaké manut guna lan ginan ipun. Makelo-kelo batu gedé ento bolong. Di bolongé ditu lantas ombaké liang macengkrama ajak yuyu, ajak pandan, ajak lelipi, ajak tonya.
Patapan nyén bolongan batuné ento? Patuh cara nakonang lawatan padidi, ulian Surya masunar lantas ada lawatan, apa ulian awaké nyedodog. Yén I Batu ané orahang matapa, I Ombak dadi gegodan. Kaluihan I Batu yakti ulian I Ombak pageh ngoda lemah peteng. Gegodan ané ngaé luih. Yén ombak orahang matapa, batu ané dadi gegodan. Sawiréh batu ané ngempet-ngempetin pajalan ombak. Di subané gegodan kalah ditu lantas ombaké maan jalan. Neked ia di tongosé ané sing nyidang kacelepin manusa iseng. Masih gegodan ané ngranayang ombak neked ditu.
Cara batu ajak ombak kéto koné pasawitran anak matapa ajak ané madan gegodan. Pangenahné mapalu, sujatiné bareng-bareng. Di subané medal kaluihan, patapané orahanga pragat. Ada ané polih panugran, ada ané maan sapa ‘kutukan’. Ditu mara seken tawang nyén ané matapa nyén ané ngoda.
Yén agung panugran ané polihanga, sinah masih gedé gegodan ané ajaka matapa bareng-bareng. Cara anak mabalap, ané dadi juara maan piala ulian ada ané kalah, ané ajaka bareng-bareng mabalap. Ané kalah maan lek, maan jengah, maan paplajahan. Yén ring satua-satua ka-Siwapaksa-an, gegodan ané kalah sing buin nyidang makelisikan. Yén sing mati, ia sing buin bani ngenah, satondén maan palukatan di lekadé buin cepok, sagét dadi jlema, sagét dadi buron.
Yén di satua-satua ka-Buddhapaksa-an, gegodan ané suba kalah lantas uripa, kasomyaang, kadadiang sisya nganti ada ané mediksa cara I Samong, I Ula, I Gajahwaktra di Sutasomané.
Yén sing ada gegodan, sing koné patapane kalugra! Yén gegodané menang sing koné maan panugran.


Rariptan puniki kaambil saking blog Belajar Bahasa Bali (Melajah Basa Bali)

No comments