I Lecir: Kafé Remang-Remang Lebih Bahaya tekéning Jogéd P****

Olih: Manik Sudra
 
Sumber Potrekan: Pictame
I Lecir mula jelema kudét. Kurang apdét. Kasus jogéd porno ané suba liwat kanti lebih kén duang minggu, mara dingeha.
“Ento kasus suba mekelo, suba pasil Cir,” timpalné ané madan I Sukil nempungin.
“Adi bisa lambat awaké ningeh. Padahal awaké dot mebalih vidéoné. Cai nu ngelah vidéone?”
“Badah cai mula jelema sing apdét. Jani jogéd porno suba laranga. Suba sing dadi. Kénkén keneh cainé? To tolih selebaran ané sebaranga di médsos. STOP JOGÉD PORNO. Né cai nagih mabalih vidéo jogéd porno jani. Sinah cai lakar melanggar hukum yén mabalih.”
“Yéh, kénkén né? Nyak mabalih nyak sing kan hak awaké. Awaké nak demen mabalih lakar kénkénang? Yén awaké nu demen kén jogéd porno lakar kénkén?”
“Lamun keto cai sing menghormati kebudayaan adanange ne. Anak jogéd to suba ngelah pakem Cir. Sing ada di pakem jogéd goyangné kemalu ka duri, ané ada ka samping Cir. Da ngawag-awag cai mamunyi. Yén cai kekeh nagih mabalih, artiné cai melécéhkan budaya Bali.”
“Adah empuk bungut cainé mamunyi. Masi cai milu mabalih yén ada jogéd porno.”
“Orain jeg ngelawan. Cai awak sing ngelah bukti kuat ngawag-awag mamunyi. Bisa laporang awaké cai ka polisi baan tuduhan pencemaran nama baik.”
“Sok munafik cai. Dugasé panakné Pan Grunyam telu bulan lan ngundang jogéd porno, asané cai milu ngibing. Bukané cai ané tegakina kén jogéde? Bukané cai ané paida kén kurenan cainé disubané cai suud ngibing?”
Muané I Sukil barak biing.
“Nah to kan ipidan, jani nak lén Cir. Da ento sangetanga. Awaké suba berubah jani.”
“Men cai dot berubah, berubah gén pedidi. Awaké nak nu demen. Da cai ngomongang pakem ajak awaké. Kanti makuah bibih cainé sing lakar runguang awaké. Men cai dot nuturin, luungan suba cai dadi guru seni tari atau ngelamar dosén, pasti muridé utawi mahasiswané lakar liu ané ngugu. Sakéwala yén ngajak awaké, sori malu, kanti kenyat cai mamunyi awaké sing lakar peduli.”
“Sing ja kéto Cir. Né anak tutur beneh. Sing ja masalah budaya Baliné gén ané usak. Né nak masalah moral masi. To tegarang tingalin, cerik-cerik milu masi mabalih. To adané meracuni génerasi muda. Ia ondén pantes mabalih ané kéto-kéto, jeg milu mabalih. Usak dadiné Cir. Ané lén buin, ulian jogéd porno, ngaénang anak masomahan miyegan. To sing jelék adané?”
“Nah, to kan terserah cai. Awaké kan nu bébas, ondén ngelah kurenan.”
“Adah cai sing ngerti munyi. Yén bagi cai luung, yén anak lén nak jelék to Cir. Apabuin ané mebalih nu cerik-cerik.”
“Kéné nah Kil, suba tawang to jogéd sing pantes pabaliha kén anaké cerik-cerik, to nguda mabalih ngajak panak. Nyén ané lakar pelihang? Yén suba tawang sing pantes, da ngajak panak mabalih. Jeg belog ajum, kuting panak mara keplosan ajak mabalih.”
“Adah logika cainé adi puntul kakéné. Diapin sing reramané ané ngajak, anak ia suba bisa pesu padidiana ngaba montor. Ngorahang lakar melali sik timpalné, tau-tauné mabalih jogéd porno.”
“Bukané anak cerik sing dadi ngaba montor? Cai ané logikané puntul apa awaké? Bukané ada himbauan awasi anak anda di manapun berada. To kan tetep pelih reramané. Adi jogédé pelihang? Nak ia kupahan maan pipis. Nyak ada ané mebalih, nyak sing, to sing urusané ia. Sing taén awaké nepukin ada pragina jogéd porno ané kanti kauk-kauk apang ada ané mabalih. Palingan jogéd ondén mulai, jelemané ané mebalih suba bek maseksek.”
“Men yén ulian jogéd porno ngaénang anak masomahan kanti miyegan, kénkén adané to?”
“Adi cai belog. Suba tawang awaké ngelah kurenan, ngelah somah, to nguda mebalih jogéd porno, misi milu ngibing. Tongosang ibane jumah. Kurenané ibingin sing melahan dadiné. Keluarga harmonis, kitané majalan. Ketimbang mebalih jogéd, milu ngibing, teked jumah miyegan. Apa sing bakat. Ukananga nyalanang kita, payu makenta.”
“Nak demen lakar kénkénang?”
“Yé, né kénkén keneh cainé? Koné cai ker berubah. To nguda jani ngorahang demen.”
“Ah to kan mecanda. Sakéwala awaké seken-seken tobat jani. Awaké tusing ja lakar mebalih jogéd porno buin.”
“Nah, yén kéto luung masi asané. Tapi raga ker mabalih bin cepok, soalné Pan Gubrig lakar ngundang jogéd porno bin puan. Panakné telu bulanan, ia masesangi koné. Suud ento mara awaké lakar suud mabalih.”
“Awaké sing milu mebalih kayang to. Awaké suba tobat. Awaké ngelah rencana lén.”
“Men apa ané lakar pebalih cai kayang to?”
“Sing mabalih apa-apa.”
“Cai sing perlu hiburan?”
“Perlu. Makejang perlu hiburan. Sakéwala jogéd porno to terlalu ngenah. Lek atiné.”
“Hiburan apa alih cai?”
“Bin puan, rikala kramané sedek iteh mabalih jogéd porno, kanggoang ka kafé remang-remang laku apang sing ada ané nawang. Ibi awaké maan kemu acepok, jeg kalah ngajak jogéd porno. Sakéwala awaké nak ngorta ajak cai dogén né, da ngorahang ajak anak lén nah. Nyanan ceraianga awaké kén kurenané.”
“Adah. Parah cai.”
“Nah, kan awaké butuh hiburan. Men cai nu demen mebalih jogéd porno, awaké tusing ja lakar ngurus buin. Sakéwala da masi cai ngutak-atik hiburan awaké.”
“Éh, apang cai nawang nah. Kafé remang-remang to lebih berbahaya tekéning jogéd porno. Yén cai mabalih jogéd porno, palingan cai baanga munyi kén kurenané, yén sing kéto cai dadianga saksi di kantor polisi yén pregina jogédé tangkepa. Sakéwala yén cai ka kafé remang-remang, yadiastun sing ada né nawang, dampakné anak lén milu ngasanin. Yén luung isin kafé remang-remangé nu dadian, yén jelék cai bisa kena AIDS. Cai lakar énggal mati. Lan kuting kurenan lan pianak cainé bisa kena masi. Keturunan cainé bisa punah!”
“Mih…”
Ningeh munyiné I Lecir buka kéto, ngenggalang I Sukil malaib ka puskésmas. Neked di puskésmas, rikala anaké ramé ngantré lakar maubad ia jeg nyerobot.
“Buk bidan, diolas énggalin prékasain tiang, tiang kena penyakit AIDS napi ten? Soalné ibi tiang maan singgah di kafé remang-remang,” kéto ia mamunyi sambilanga mésbés celanané.
Anaké ané ngantré makejang mablekis.No comments