Sing Nyak Pelih Mamilih

Olih: I Gedé Angga Para Darma

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Limang tiban suba liwat pilkadané ané pidan. Dugas ento melénan pesan ajak ané karasayang tiang jani. Yén dugas pidan tiang tondén dadi bareng mamilih ulian umuré dugas ento enu cenik, kéwala né jani tiang suba kadadosang mamilih, rasané demen pesan tumbén mamilih calon murdaning jagat.
Joh-joh wai satondén nyoblos para pasangan calon ané lakar kapilih suba kecas-kecos kemu mai nyiarang program kerja ka masarakat mangdané masarakaté nawang apa dogén ané lakar kakaryanin pétpradé pasangan calon punika kaicén mandat dados murdaning jagat. Liu masi baliho miwah spanduk mapasang di marga-margané.
Tusing tiang dogén ané suba sing sabaran lakar mamilih timpal-timpal tiangé ané bareng ajak masuk masi patuh marasa kakéto, ulian tumbené lakar bareng nyoblos. Di sekolah nuju jam mengasuh ditu di kénkéné tiang ajak timpal-timpalé mabligbagan unduk nyoblosé ané suba sayan-sayan nampek.
“Tu, nyén lakar coblos Putu di pamilihané?” I Madé Dalem matakon tekén tiang.
“Ah to si rahasia Dé, sing dadi orang-orang, né penting milih dogen. Men Madé nyén ka pilih?”
“Men Putu sing nyak ngorang tiang sing ja masi ngorang,hehe.. Sing dadi kéto Tu, suaran iraga anak pentingsan anggon nentuang nasib jagaté ené mancan limang tiban kayang ané lakar teka. Yen jani iraga Cuma sekedar milih nyanan bisa-bisa kuciwa. Yén pelih jani ban mamilih limang tiban bisa ngrasayang sedih. Pang sing masi cara ané suba-suba liwat Tu, di kampanyené gén mamunyi manis kéwala di suba menékné apa tusing ada, jani iraga ajak makejang sabenehné ané nentuang nasib jagaté limang tiban cara munyin tiange mara, yen jani pelih limang tiban lakar rasayang sedihné. Iraga musti milih ané seken-seken pantes lakar ngamong jagaté.” Madé Dalem nuturin tiang.
“Ah to bakat sangetangsan Dé, lakar maan apa masi sing, iraga dadi rakyat cenik jeg tuwut-tuwutin gén munyin pengedé-pengedéné yén sing tuwutin ditu iraga nyanan lakar pelihanga, ané kén ja orahina milih jeg to pilih, masi diapin nyén ané maan masi iraga patuh lakar tileh amonénan dogén idupé, yang penting milih Dé do ruwetanga otaké anak suba ada ngitungang ané kéto-kéto.”
“Do ngomong kéto Tu, jaman jani yén sing iraga milih né seken-seken ané lakar rugi iraga Tu. De mara ada ngemang pipis seket jeg langsung aluh nyak milih, iraga musti makeneh malu. Pipisé seket de nyen kalingan lakar anggon limang tibanan aba ka warung acepok dogén telah. To musti pinehang masi, de ulah aluh. Apa buin cara jani anak suba bek sajan di berita-beritané para pamimpiné kena kasus korupsi, sing nyak jutaan jeg milyaran Tu, ngemasin liu kanti proyeké tusing pragat-pragat yadiastun suba kanti tibanan ulian pipisné korupsianga.”
Kadung demena nutur sing karasa jam mengasuh saget suba telah,  Laut tiang ajak I Madé Dalem majalan barengan ka kelas.
Yén keneh-kenehang ada benehné masi munyiné Madé Dalem, miriban bes liuné lané ané korupsi ngantos bek pembangunané ané mangkrek. De kalingan bangunan ané gedé-gedé, jalan cenik ané sasai entasin tiang dajan umah tiangé, uli tiang SD kanti jani nu tileh benyah latig. Batu-batuné bek ané kanti kasisi, di kénkéné nuju enggal-enggal tiang ngaba motor bisa maserod ban motoré ulian ngenjekin batu. Nuju kebus-kebus guminé buké jeg masepuk, makubuk ulian bias-bias ané di jalané. Miriban né ané maksudanga ajak I Madé Dalem, apanga milih ané seken-seken apang tusing kanti ngaé kuciwa. Ulian minehang ento tiang nyadar, tiang musti nyoblos ané seken-seken pantes cara ané orahanga ajak I Madé Dalem.
Dina terus maganti. Suba saget duang minggu tiang ngortoang nyoblos ajak I Madé Dalem. Sagét suba buin mani tiang lakar nyoblos. Suba sing sabaran lakar nyoblos kanti ngaé tiang kéweh masaré, ulian ngenehang lakar nyoblosé bin mani.
Sing karasa sagét jam kuda kadén tiang masaré, alrm tiangé sagétan suba nundunin tiang. Sing cara biasané, désan tiangé ané sasainé sing bes ramé né jani dadi ramé, krana makejang anaké ané luas-luas makuli ka dura désa né jani mulih lakar mamilih.
Satondené tiang macelep lakar mamilih tiang nu ngantré bes liuné ané lakar mamilih. Makelo tiang ngantré, aget ditu ada ajak tiang timpalé ané bareng dugas SD ada dadiné ajak tiang nutur-nutur apanga tusing med. Teka sagét suba giliran tiangé lakar nyoblos. Satonden nyoblos, tiang bengong, inget tiang ajak tuturné Madé Dalem. Ulian tuture ento tiang makeneh “tiang sing nyak pelih mamilih”. 

Kubu, 19 Novémber 2015


I Gedé Angga Para Darma
embas ring Bangli. Kakawiannyané naanin kamuat ring Médiaswari (Pos Bali) miwah Suara Saking Bali. Mangkin kuliah ring Jurusan Pendidikan.

No comments