Tuak lan Kenangan-Kenangan ané Tusing Nyidaang Kaengsapang

Olih: I Putu Supartika

Potrekan Supartika

Tuah di kenehné dogén ada. Tuah ia dogén ané ngelah keneh buka kéto. Sabilang wai mapincer di kenehné, idup tuah cara tuak, munyahin, sakéwala tetep jaan. Di bibihé enu tetep karasa jaan yadiastun sirahé suba uyeng-uyengan. Yén terus tuukin,  isin basangé maluab. Ngutah-utah. Pajalan pati kaplug, slésah-slésoh, nanging tusing taén nawang kapok. Apabuin yéning naar tuak di rompyokné Mbok Camplung.
Sabilang wai ia negak di balé rompyokné Mbok Camplung. Pedidian tusing kenapa. Ada ajaka nutur apabuin jeg pasti lega kenehné. Ia tusing taén meték, kudang gelas kadén ia naar tuak sabilang wai ditu. Kudang botol kadén tuakné Mbok Camplung laku ulian ia. Kudang pipis kadén suba pesu uli kantongné anggona mayah tuak ané ngaénang ia uyeng-uyengan, punyah, lan ngutah-utah.
Mirib idupné tuah tuak. Isin kenehné tuah tuak, lan yéh encehné masi tuak. Tuak tuah bungan kenehné, isin ipian ané ngaénang ia nyidaang liang sabilang wai. Ulian tuak ia nyidaang ngengsapang pakéweh idupné. Dija taén ia ngorahang idupné kéweh? Krana di patuakan munyiné tusing taén kenduk lan setata negehin langit.
Ené mirib ulian ajah-ajahan timpalné dugas ia nu nganggon seragam putih-biru. Seragam murid SMP. Dugas simalu ajaka tekén timpalné nganggur di rompyokné Mbok Camplung, ia ondén nawang asan tuak. Ondén nawang kénkén jaan tuaké di subané kakemkem di bibihé, kagelekang, majalan ngliwatin kolongan lan neked di basangé lan suud kéto mataagan. Ia masi tusing nawang asané yéning di subané tuaké totonan macelep ka tengah basangé lakar ngaénang engsap tekén pakéweh, krana ia tuah ningeh dogén uli anaké ané demen matuakan.
“Né, cobakin abedik,” kéto munyin timpalné disubané ia negak di balé rompyokné Mbok Camplung.
“Iang tusing baanga naar kéto tekén bapané.”
“Tusing kenapa. Abedik dogén, pasti tusing ja lakar tawanga tekén bapané.”
Mabani takut ia nyemakin gelas misi tuak ané enjuhina tekén timpal-timpalné lantas gelonggonganga ka bibihné.
“Cuiiihhh, jelék asané, iang sing bisa naar kéné.”
“Biasa kakéto asané yén mara-mara nyobakin. Tegarang sesai cobak, pasti lakar dadi jaan.”
Uli sasukat ento, ia nyobakin naar tuak a gelas sabilang wai. Sawiréh ia dot muktiang munyin anaké ané ngorahang ulian tuak nyidaang ngengsapang pakéweh idup. Uli tusing jaan di bibih, makelo-kelo dadi jaan. Di subané jaan karasaang di bibih, ia tusing buin naar tuak a gelas ané awai, nanging paling bedik tuah a botol. Ulian ento, ia marasa idup ené tuah tuak. Yén tusing naar tuak, ondén madan idup. A gelas tuak tuah angkihan ané ngaénang ia tetep idup kanti jani. Tusing ada tuak, apaké ia tusing lakar idup?
Ipidan rompyokné Mbok Camplung madinding bedég. Baléné masi malakar aji galar tiing. Sabilang teka uli sekolahan, ia pasti maan dogén singgah kemu. Ngajak timpal wiadin tusing. Apang maan koné nyicipin ané madan tuak awainé totonan. Saja buka munyin timpalné dugas simalu ia nyobakin naar tuak, krana kanti ia suba biasa naar tuak bapané di jumahné tusing taén nawang. Buina dikénkéné ia misi mabesen tekén Mbok Camplung.
“Mbok, yén buin mani ada bapan iangé mai, eda orahanga iang sesai nganggur dini naar tuak nah.”
Mbok Camplung manggutan. Suba pasti Mbok Camplung lakar majanji tusing ja ngaduang tiangkahné tekén bapané. Apabuin Mbok Camplung ané ngelah padagangané totonan tusing ja nyak rugi. Jaman jani, dija ada dagang ané tusing ngepungin anak mablanja?
Kanti jani, suba kudang tiban kadén ia tamat uli SMP. Nanging ia nu demen nganggur di rompyokné Mbok Camplung. Uli rompyokné enu madinding bedég, kanti jani suba madinding batako, ia enu masi demen kemu nganggur. Mirib sakadi anak truna nganggurin anak bajang. Sakéwala ia tusing ja nganggurin Mbok Camplung ané suba tua totonan. Ia demen kemu nganggurin tuakné. Ia ngorahang, tuah ditu dogén tongos ané paling luung naar tuak. Yén ditongos lénan ia nu makeneh-keneh, sawiréh rasan tuaké malénan sajan. Bisa-bisa sepet, lan bisa masi nyem.
Lénan tekén rasan tuak di rompyokné Mbok Camplung ané jaan, ditu masi ia ngelah liu gati kenangan lan ingetan. Uli kenangan ané samben buka benangé kanti matua cara jani. Kenangan ané gelahanga ento patuh cara naar tuaké ané manis. Kecapné enu tetep karasa yadiastun tuaké suba di tengah basangné
Di rompyokné Mbok Camplung, ngeremeng disubané suud naar tuak duang botol ia taén nepukin ada kunang-kunang liu gati ngiber di duur siarahné. Endihan kunang-kunangé totonan galang, cara endihan bintang di langité. Tumbén koné ia nepukin kunang-kunang liu buka kéto. Ada ané mencegan di lengené, di batisné, di cunguhné, sakéwala disubané lakar dakepa, kunang-kunangé totonan maléngkas, duweg gati makelid tur makeber. Dot gati ia ngejuk kunang-kunangé totonan lan pejanga di tengah botolé. Lantas yén suba mawadah botol, kunang-kunangé totonan lakar abana mulihné lan lébanga di kamarné. Sakéwala ia tusing nyidaang ngejuk kunang-kunangé totonan nang aukud. Mirib ulian kenyel nakep kunang-kunangé totonan lan tusing bakat-bakatanga, ia engsap tekén awak. Buin maniné, semengan ia bangun lan nepukin déwékné maplisahan di betén balé rompyokné Mbok Camplung padidiana.
Indik nepukin kunang-kunang ané liu totonan tuah kenangan ané suba liwat joh. Yén tusing pelih ia ngingetang, ento tuah kenangan dugas ia mara tamat SMA lan majumu dadi tukang bangunan. Lénan tekén ento, enu liu kenangan ané taén rasaanga ditu. Ia taén nepukin guminé malincer. Lan uli sasukat ento ia masi percaya tekén palajahan fisika di sekolahan ané ngorahang guminé bisa malincer. Satondéné ia tusing percaya, krana tusing taén nepukin buktiné.
Kenangan ané nomer telu, ané tusing lakar nyidaang kaengsapang. Tuah kenangan rikala ia nepukin anak luh ané jegégan tekéning widyadari. Dugasé totonan, ia suba nelahang tuak petang botol. Lan ia marasa tusing pocol nelahang tuak petang botol yadiastun sirahné karasa baat. Kénkén kadén disubané sirahné karasa baat, ia tusing inget tekén awak. Apaké ia pules, apaké ia nu ngedat, ia seken-seken tusing nawang. Saget marawat-rawat di maluné ada anak luh jegég majalan maakin ia. Uli samar-samar, nyansan paak, nyansan ngenah, lan ngenah gati. Anak luh jegeg ngalahang kajegégan widyadari. Anaké luh totonan maakin ia sambilanga makenyem lantas mamunyi tur ngajakin ngantén. Ia gelu, awakné ngetor. Tumbén jani ada anak luh ané mara tepukina ngajakin ngantén. Kénkén kadén unduk-unduké, jeg saja ia ngantén ajaka anaké luh totonan. Di jumahné liu gati nyama brayané ané nguopin ia. Kéto masi anaké ané kemu makejang ngajum-ajum déwékné sawiréh nyidaang maan kurenan ané jegég ngalahang widyadari. Lega tan kadi-kadi ané rasaanga di kenehné yén suba kakéto. Legané ngalahang, pajalan idupné ané paling luung ané taén rasaanga. Kadirasa kanti ngalahang legané maan suargan. Apa kadén ané makrana, di subané pula-pali upacara pawiwahané totonan suud, makejang anaké ané nguopin, maakin sambil ngaba yéh mawadah émbér sahasa nyiam padéwékané. Ia gelu lantas ngelur, krana mara ngedatang peningalan ia nepukin déwékné pules di tengah jalané ujanan.
Yadiastun pamuput carita diipiané tusing ja luung, nanging ia demen sawiréh suba taén ngantén ngajak anak luh jegég yadiastun tuah di ipian. Ia marasa ento makejang ulian tuak. Yén tusing ada tuak mirib ipiané totonan tusing ja lakar taén rasanina. Tuak ngaé unduk-unduk ané nyidaang dadi kenangan.
Tuah ia dogén ané nawang unduké totonan. Ulian naar tuak, nyidaang ngelah kenangan ané tusing lakar nyidaang ngengsapang.
Sakéwala ané jani, apaké unduké ené masi lakar dadi kenangan buin mani puan ulian ia demen tekén tuak? Mirib yén luung ento lakar dadi kenangan ané luung. Nanging yén jelék pasti lakar dadi kenangan ané jelék. Nanging yén manut tekén isin keneh anaké lénan, ené tuah kenangan ané tusing nyidaang baan ngengsapang, krana ané jani, di petengé ané jani, ulian liunan naar tuak ia majalan ngrépé tusing nepukin jalan di duur jurangé ané dalem.
Tuak, mula setata nyisaang kenangan-kenangan ané tusing nyidaang baan ngengsapang.


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua.

No comments