Mayadnya Sing Harus Mautang

Olih: Sudi Hartana Pandé

Sumber Gagambaran Crosroadz.com

Asal nepuk timpal dirurungé makeengan (Bih galungané suba paek, pis sing ngelah, apa anggo meli buah, apa anggo mli bé, apa bekelang hari raya, ija dik nyilih pis jani)
to kéto sai kepireng di jalan.
Ané madasarin i raga kéweh sebenehné i raga pedidi. Lek kén déwék sing ngelah peragatné utang bakat gahgah. Apang ngidang gén marengin timpalé ané hidupné sarasa suba sing kuangan jinah. Yén suba maksaang raga, yén suba ngidang tampil méwah di pura. Nanging pikirané sembahyang tuah utang/ sing tenang to madan sing tulus utawi memocol.
Kénkén cening adi bengong? Maturan nak sing anggo maajum-ajuman, nak sing anggo masombong-sombongan. Mongkén kemampuané amonto aturang, yang penting tulus tur kenehé melah.
Sing ngidang mli bé, nak dadi taluh anggo, sing ngidang ngisinin guling nak dadi bébék anggo, sing ngidang meli buah apang pajegané nyodog gagah ngenah paling méwah, nak dadi canang sari gén anggo, sing ngidang meli/ ngaé canang nak dadi bekelin dupa kén bunga gén aba anggo mabhakti. Sing ada nak maturan mara sing maabaan mulihanga kén pemangkuné!
Kapi timpalé skadan pelinggih isinina guling maukudan. Kapi i raga maturan tuah nyalanang kemampuan. Tolih tongosé mbhakti sing ada baduuran kén beténan. Tolih ané ngamargiang tirta bija dibeneng dija elenanga. Ana ngelah kén ané sing ngelah mekejang patuh. Intiné mayadnya dasarin aji ketulusan kén papineh ané madan melah.
Mayadnya da ngaba cara (apang cara A apang cara B). Alih melahné ukur aji kmampuan i raga dogén. Pang sing utang dini ditu bakat gah gah apang payu gén marainan. Yén suba pajegané ngenah paling melah, ya usan mabhakti nepuk tes raré mplalian. Di jaban pura/ sanggah nagih tes nunas lungsuran (tunasa ané mael). Ditu bisa bakat pedalem buahé matunasang ulian maal jak ulian buah mautang. (Uli ija tekan kenehé tulus melah yén suba kéto?)
Apang payu mabekel jinah aji liu diastun ulian ben mautang? Rainan mabekel liu kel kija (?) Sing ada di pura nak nebus dosa aji pipis. (*)


No comments