I Lecir; Ulian Uyak Rainan Awaké Ngelah Utang Liu

Olih: I Putu Supartika

Potrekan Olih Supartika
I Lecir tuah anak tua éksis. Sabilang ada apa ja ané makridipan abedik, ia lakar ngénggalang nyemak HP tur mukak facebook. Cara dugasé ené, dugas Gunung Agungé sedek gawat, ia milu masi gawat di facebook, gawatan tekén petugas PVMBG, kadirasa ané awai kuda kadén ia ngaé status di facebook.
Patuh masi cara jani, rikala rerahinan Galungan lan Kuningan teka, lan ia tusing ngelah pipis lakar anggona meli isin banten, lan kurenané setata uyut, ia ngae status di facebook. Kéné munyin statusné totonan.
“Jeg sing suud-suud ada rainan. Jani rainan Galungan, mani Kuningan, suud kéto odalan, buin ada ngusaba, jeg telah uyak rainan. Kadirasa medaar kanti kapah ulian sesai uyak rainan apang payu dogén meli isin banten. Ngalih gaé pragat telah anggon merainan. Kadirasa utangé di pisaga kanti mabelun sing nyidaang mayah. Mani suud rainan kanggoang uyah colék-colék darang nasi ulian pipisé suba telah anggon merainan lan mayah utang ulian merainan.”
Ondén ada a menit I Lecir masang status di facebook-né sagetan suba ada ané komén.
“Cai sing menghargai hari raya pedidi. Nyén lakar orain menghargai?”
Mara kéto, ngéngalang I Lecir males koménné totonan
“Né kenyataan. Ulian meli isin banten awaké sing payu medaar.”
“Lamun kéto, da naké meli buah ané mael-mael. Kanggoang canang aturang.”
“Kurenan awaké uyut yén sing baang pipis anggon meli buah. Géngsi nepukin sandingané nyuun banten ngerényéb. Sebilang rainan kopingé kebus céngcéng kurenan.”
Buin timpalné ané lénan komén.
“Sing ja ulian mayadnya ngaénang i raga ngelah utang.”
“Yén sing mayadnya, pasti utang awaké dadi abedik.”
Ané campahan kéné koméné.
“Pulesang ibané Cir pang sing ngelah utang.”
Ané gawatan lén masi koméné.
“Jeg ngawag-ngawag mamunyi. Né gumi Baliné sangkalanga terkenal kanti ka luar negeri ulian apa? Apa aliha turisé ka Bali. Ulian rerainan. Ulian yadnyané. Né tradisi adané. Yén sing ada yadnya cara jani, nyén nyak teka ka Bali? Nyén anaké ané demen kén Bali? Mara batak meli buah anggon merainan gén suba uyut ngorahang kanti mautang. To tolih leluhuré uli pidan, ada ané uyut kanti kéné ulian mayadnya? Kéné suba génerasi micin.”
Ané nawang sastra milu masi komén.
“Meyadnya totonan tuah ketulusan hati. Sing dadi memaksa. Sing perlu méwah-méwah. Lamun sing nyidaang meli buah, kanggoang canang dogén aturang. Widhiné sing ja lakar brangti ulian i raga ngaturang canang dogén. Ané utama tuah tulus. Rugi ngaé banten mael-mael sakéwala kenehé sing tulus. Apabuin misi uyut ulian banten, jeg pocol.”
Ada masi ané ngamadakang I Lecir.
“Madak apang pastuna tekén leluhuré… Jeg ngawag-ngawag mamunyi.”
Ané brangsongan, sing misi nolih kemu mai jeg ulah énggal komén.
“Léklék to buah impor beli mael-mael. Kanggoang salak, sotong aturang melahan ya. Bes lebihan belog ajum.”
Ané ngekoh-ngekohan, koméné bawak.
“Beh :” ”
Nanging ada masi ané mélanin I Lecir krana marasa nasibné Patuh.
“Cang setuju ajak ci bro. Suba mabukti. Cang sing ngelah gaé tetap. Ngandelang meburuh. Kadirasa makan nu kuangan. Jani misi buin rerainan. Jeg paling dija ker nyilih pipis anggon meli buah. Kanti taén ngelah petamaan mas, ento adep cang apang nyidaang merainan. Yén sing kéto sing nyidaang cang merainan.”
Pendukungné I Lecir ané lénan kéné koméné:
Yadnya kita mesti direvitalisasi. Apang tusing ulian yadnya i raga tiwas.”
“Apa madan kéto puakkkk, gediang awaké uli Bali puakkk apang sing tiwas ulian mayadnya,” kéto ané sing demen ngwales koméné.
Anak uling dija kadén teka milu komén di statusné I Lecir totonan. Ada ané tusing taén tepukina di facebook-né milu masi ojog-ojog jeg komén, lan koméné sing nyambung.
Pelécéhan. Pelécéhan ini! Hati-hati kalau anda mau ngomong. Saya bisa tuntut anda di pengadilan.”
“Karbit sepsep ruuu,” ada masi ané asal komén.
Bes liunan anaké ané komén, kanti kewalahan I Lecir males koméné totonan. Kanti mepecukan song jitné makeneh, ngenehang apa anggon ngwales koméné totonan.
Rikala I Lecir sedek iteh ngwales komén-komén pengguna facebook-é ané suba nyansan mamanes ulian ia ngaé status kéto, sagétan teka kurenané uli ngayah di banjar.
“Bli, kéto dogén udik bli uli semengan? To tolih di natahé luuné makacakan, sing ngelah keneh nyampatang bli?”
“Eh..,” kéto munyiné sambil iteh ia mecik HP.
Kurenané lantas macelep ka jumaané. Uli jumaané buin kurenané makempléng.
“Bli pipisé ané di laciné, ané lakar anggon meli buah kija aban bli?”
I Lecir tusing nyautin patakon kurenané. Kurenané pesu uli jumaané lantas matungked bancang di maluné I Lecir.
“Bliiii…..”
“Kenapa Luh?” I Lecir tangkejut.
“Kenapa, kenapa! Jeg memongol dadi jelema. Pipisé ané di laciné kija aban bli?”
“Anu Luh…”
“Anu, anu, anu, anu kenapa bli?”
“Anu… suba telah anggon ngetohin i sangkur ibi.” (*)

No comments