Sejarah ring Bangli Ngamargiang Bedah Buku Sastra Bali Modéren sané Kapertama

Acara Bedah Buku Sastra Bali Moderen ring PHDI Kabupaten Bangli

Bangli malih ngembasang sejarahnyané pamekas ring kawéntenan Sastra Bali Modéren. Malarapan antuk acara bedah buku sané pertama pisan kagelarang olih komunitas Bangli Sastra Komala pinaka tuan rumah taler kadukung olih Suara Saking Bali, Sanggar Buratwangi, Pustaka Éksprési, PHDI Kabupatén Bangli muah Tatkala.com. sadurungnyané durung wénten kamargiang acara kadi asapuniki ring Kabupatén Bangli.
Acara ring rahina Redité, 22 Oktober 2017 punika nyelehin kalih buku sané kasurat olih kalih pangawi. Kaping siki buku prosa liris sané mamurda Bulan Sisi Kauh olih Nirguna. Sané kaping kalih marupa pupulan satua bawak utawi cerpén sané mamurda Jaen Idup di Bali olih Madé Suar Timuhun. Gumanti becik pisan riantukan buku sané jagi kabedah punika wantah buku sané masiosan pisan. Prosa liris kalawan pupulan cerpén. Prosa liris sané notabene baat, dalem, indik pamaknaan miwah diksinyané, masanding sareng pupulan cerpén Madé Suar Timuhun sané gumanti sadarana jroning lengkara-lengkara sakémaon lengut tur mamargi kadi embahan toya saking ulu ka tebén nuju ka segara.
Kamargiang ring gedung PHDI Kabupaten Bangli, acara puniki kamiletin antuk para atiti sané tresna sareng sastra Bali modéren minakadi para pangawi saking sajebag jagat Bali ( Putra Ariawan, Yési Candrika, Suar Timuhun, Wayan Supertama, Intan, Agus Mahardika, Pandé Jati muah sané lianan), alit-alit saking SMK 1 Bangli miwah Penyuluh Basa Bali Kabupatén Bangli. Indik narawakya inggih punika Putu Éka Guna Yasa miwah Putu Supartika.
Pinaka pamungkah, Renes Muliani ngwacén puisi-puisi sané kasurat olih sameton Komunitas Baskom. Kalanturang antuk nyobiahang indik napi sané sampun kapolihang olih para narawakya risampuné puput nyelehin buku makakalih punika.
Putu Supartika pinaka pembedah sané kapertama maosang indik kawéntenan Buku Jaen Idup Di Bali druén Madé Suar Timuhun. Dané ngrauhang indik buku punika wantah buku sané metu sangkaning napi sané kapanggih ring désa. Lianan ring punika taler wénten indik jaman kadi mangkin minakadi cerpén sané mamurda Pésbuk. Jaen idup di Bali taler ngenénin indik kritik sosial nyaritayang tanah Bali mangkin tur nyritayang kawéntenan ilmu léak.
Sané banget dados uratian ring Putu Supartika wantah indik pangawit jroning cerpen taler konflik. "Akéh pangawit carita sané pateh ngenénin indik galah, taler indik konflik wénten sané datar-datar manten, kirang greget turah mangkiné, sapatutné kaéksplor malih mangda pangwacén sayan demen ngwacén," baos dané ngwewehin.
Tios malih ring Putu Eka Guna Yasa, buku bulan sisi kauh akéh madaging tattwa agama, dalem. Nanging wénten sané dados uratian dané ngenénin indik ulasan jroning pangawit ring buku bulan sisi kauh. "Wénten kalih poténsi sané metu sangkaning kawéntenan ulasan ring pangawit buku punika. Kapertama ngawinang sang pamaos prasida ngresepang daging buku punika sadurung ngwacén ngawinang sayan meled malih jagi ngwacén. Sawalikné, kawéntenan ulasan punika ngawinang pngwacen males jagi ngwacen riantukan sampun uning indik daging bukune punika yadiastun tuah bantang-bantangné kémanten."
Akéh pamitakén sané nakénang indik makakalih buku punika. Moderator, Alit Juliartha ngwatesin pamitakén wantah kalih paletan riantukan kabanda antuk galah. Gumanti becik-becik pisan pitakén-pitakén punika sané kacawis jangkep olih para narawakya. Para pamitakén wénten saking pangawi, saking panyuluh asiki, taler para sisia sané rauh wénten tetiga sané mataken. Sané unik wénten sisia mapitakén sira sujatiné Nirguna punika? Akéh maosang indik buku Bulan Sisi Kauh nanging durung wénten maosang indik pangawiné. Sami pamilet ica mirengang patakén polos sisia punika.
Sadurung kapuputang, Madé Suar Timuhun kaicén galah. Dané ngaturang suksma ring Komunitas Bangli Sastra Komala duaning karyan dané sampun kasarengang. Dané taler nyaritayang indik pangalaman-pengalaman ngantos dados pangawi sastra Bali modéren sané sampun kauningin ring sajebag jagat Bali. Taler Alit Juliartha pinaka ugrawakya ngaturin galah ring Agus Darma Putra pinaka sékretaris ring Komunitas Bangli Sastra Komala mangdané nguningayang ring para pamilet indik kawéntenan komunitas Bangli Sastra Komala. Dané taler sapisanan ngrauhang indik pangawi Nirguna ngaturang suksma bukunyané sampun kabedah.
Kirang langkung galah 12 Putra Ariawan pangawi saking Tabanan ngwacén cerpen Jaen Idup di Bali taler pinaka pamuput jroning parikrama bedah buku sané kamargiang ring PHDI Bangli punika.
"Pangapti sareng sami wantah asiki mangdané sastra Bali modéren sayan nglimbak tur mentik malih pangawi-pangawi anom jroning nyurat sastra Bali modéren punika," baos pamucuk Komunitas Bangli Sastra Komala rikala katakénin olih Suara Saking Bali. (SSB/Alit Juliartha)

No comments