Puisi-puisi I Putu Sugih Arta; Melajah Sambil Magending

Gagambaran Manik Sudra

Melajah Sambil Magending

Satmaka tiang oranga buduh
Pelajahan sekolah anggo gending
Dija sepatut nyané?
Dija sesolahané?

Jelema ngaku waras  dadi inan koruptor
Ipidan  koné ugané cenik maan pelajahan
Suba tua  nénten  keresep ané melah
Sebet atin tiyang makenah

Awinang mangkin orangé buduh
Sané patut, teges, jujur nénten mamaling

(2017)Ki Hajar Déwantoro

Irika ring tanah jawi
Wénten nak lingsir pinih pisan
Ragané ngarya taman sisya
Tongos macanda, tongos melajah
Ulian mecanda mersidayang dueg

Wastana Ki Hajar Déwantoro
Mekasta tegah, ten suka mabinabina
Ragané mapiuning pisan wantah kasuksmayan
Lamun tongosé ring beduwur
Awinang solah 
anaké ring  batan longan
Ampunang marasa tegah
Lamun ida dané mebikas corah

(2017)


I Putu Sugih Arta
embas ring Mataram, 23 Januari 1968. Mekarya dados Dosén ring STAHN Gdé Pudja Mataram. Tahun, 1999 polih anugrah Penulis Puisi Bali Modérn saking Sanggar Saraswati Tabanan.

1 comment: