Galungan, Nyanggra Sahananing Pamargi Rahina Suci

Olih: I Komang Alit Juliartha
Galungan sampun nampek. Ten ngantos aminggu, rainan jagat sané kamargiang nyabran 6 sasih nuju Budha Kliwon wuku Dungulan punika jagi kalaksanayang olih krama Hindu sajebag jagat Indonesia pamekas ring Bali. Indike puniki gumanti sane kajantosang olih krama Hindune jagi ngaturang sembah pangubakti ring Leluhur kalih Hyang Widhi.
Sadurung rahina Budha punika rauh, krama hinduné sami nyiagayang sahananing piranti sané jagi kanggén ring rahina Galungan. Para istriné iteh makarya jejaitan. Lanangné makarya katik saté, basa-basa anggén ring panampahané, taler makarya pénjor. Daha trunané taler akéh sané nguopin reramanipun. Nulungin majejaitan, matanding banten. Trunané ngrereh tiing penjor, melutin bawang, mareresik spisanan masang bebungah ring marajan, muah sané lianan. Yadiastun aab jagaté kadi mangkin, teknologi nglikub kauripan iraga, nanging kantun pageh truna-truniné pamekas, ngajegang swadarma pinaka umat Hindu risajeroning nyanggra Galungan.
Indayang kayunin mangkin, sujatinné Galungan puniki gumanti prasida anggén genah malajah. Napi mawinan kadi asapunika? Siosan ring malajah majejaitan, matanding banten, makarya pénjor, nempa saté, ngurab lawar (pamekas ring anom-anomé), taler prasida anggén genah malajahang raga, introspéksi diri. Élingang, galungan puniki wantah dina kalaning Dharma jaya, sida ngasorang Adharma. Sapatutné sampun dinané puniki anggén genah malajah, mulat sarira mangda prasida iraga sareng sami mecikang raga, mecikang pikayunan, wicara taler parilaksana. Sampunang Galungan anggéna kesempatan muruk majudi, punika gumanti nenten kapatutang.
Siosan ring ngaturang pangubakti taler anggen genah malajah, rainan sané kaucap pinaka cihna jayanti Dharma kalawan Adharma puniki wantah dina anggén matemu wirasa, madarma santi sareng keluarga. Minabang akéh kulawarga sané madohan genah, katungkul sibuk jroning pakaryan, ngrereh pangupajiwa, ten polih selah, galah mulih, dinané puniki anggén genah nyakupang tangan ring merajan taler spisanan matemu sareng kluarga sami. Pakedék pakenyung numpahang kangen duaning sué tan polih kacunduk.
Galungan punika wantah rahina suci. Riantukan rahina suci, gumanti sapatutné pisan iraga nyaga kasucian puniki antuk malaksana sané becik. Sané utama ngamargiang rahina jagat Galungan antuk manah sané suci, ning nirmala, ngastiti sareng sami dumogi jagaté landuh sutrepti.

Okt 2017

avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments