Buku Ngaé Bagia

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Gagambaran Manik Sudra

Tiang bagia yéning bukuné kabaca. Apa buin baca kanti telah. Asané cara nepukin oncor di rurungé peteng. Ulian buku, tiang liu nawang sastra. Makejang ilmuné bakat plajahin ulian demen maca buku. Ento makada, tiang kaukina kutu buku. Kutu buku artiné anak jemet lan seleg maca buku. Sawai-wai sing pegat-pegat maca buku kanti engsap lemah peteng.
Lamun maca buku, tiang sing makita ngajeng. Nasi sing ngidang ngaénang basangé wareg. Prajani ilang seduk basangé ulian nepukin buku. Buku ané ngaénang tiang buduh. Buduh maca buku. Uli nyumunin masekolah, tiang seleg ka perpustakaan. Di perpustakaan liu ada buku matumpuk-tumpuk tur majejer di rak kayu. Ento makada nuju bél mengaso tiang sasai kemu. Tiang orahanga murid paling jemet nyilih buku. Petugasé miribang wadih nyingakin muan tiangé.
“Béh, semengan suba mai?” kéto waker sekolahé nyapatin tiang. Patakonné jengat ri kala ngebukakang kunci perpustakaanné. Jam nem semengan, tiang suba ngojog perpus. Petugasé miribang enu tis sirepné jumah. Tiang ngemalunin teka apanga maan maca buku.
Tiang tusing nyautin patakon wakeré ento. Ia madan Pak Kumis. Petugas ané majaga peteng di sekolah. Prajani tiang nyaruang tusing nepukin. Ngénggalang buku ané ada di tasé kajemak anggon nekepin muan tiangé. Nyaru-nyaru paningalan tiangé nyréré ngiwasin Pak Kumis. Pintu perpustakaanné suba mabukakang. Ngénggalang tiang malaib apanga tusing tepukina.
Prajani bayuné masrieng  ri kala macelep ka perpustakaan. Asané cara ada di gunung. Awaké prajani tis kanti kenehé milu dayuh. Miribang né madan swargan di mercapada. Buku-bukuné sarasa makenyir. A minggu  suba tusing mai. A bedik buku-bukuné sing ada makisid uli rak kayuné. Miribang saja, murid-muridé dini sing demen maca buku. Tiang dogén padidian ané demen maca buku.
Sledétin tiang jam ané matémpél di tembok perpusé. Jaum bawak ada di angka lima lan jaum dawa di angka nem. Enu makelo maan selah maca buku ulian jam setengah kutus muridé mara ka tengah kelasé. Jani tiang padidian di perpustakaan. Uli ibi sanja tiang suba makeneh. Buku apa ané lakar baca. Tiang suba ngelah catetan cerik ané anggon nyatet buku-buku ané lakar baca. Ané suba bakat baca isinin kodé centang lan ané kondén isinin kodé minus. Ento anggon panginget ri kala tiang engsap.
Makelo tiang nlektekang catetan ané misi buku-buku kondén kabaca. Oh saja, ada kuangan bin besik.
“Buku Ngaé Bagia!” Kéto matulis di catetanné.
Tiang lakar ngalih bukuné ento. Makelo nyliksik ngalihin, tusing tepukin dija tongosné. Dini ada duang rak buku liunan suba bakat baca. Rak pertama misi buku-buku pelajahan lan bin besik misi majalah, tabloid, novél, lan bacaan umum. Buin tiang nelektekang besik-sakabesik judul-judulné sing ada.
“Buku Ngaé Bagia.” Jani tiang lakar ngebur rak bukuné apang kanti bakat. Nyén nawang ada bukuné ento.
Tusing ada tepukin! Suba gebur rak bukuné  tusing ada buku ngaé bagia. Buku-bukuné suba magaburan. Ngénggalang tiang numpukang bukuné ka rak apanga rapi. Lamun tepukina tekén Bu Sarinah, tiang lakar opaka tur baanga hukuman ngajak petugas perpusé ento. Tiang wadih orahina nyusut WC ané mabo mangsit tur ngekoh malaib di tengah lapanganné. Ulian maan hukuman, tiang sesai kedékina tekén timpal-timpalé di sekolah.  
Sagétan suba jam pitu semengan. Bukuné kondén rapi. Timpal-timpalé suba pada teka. Liunan atehina tekén reramané. Tiang tusing demen matehan ulian biasa padidi. Di sekolah liu ada murid nanging sing ada demen ka perpus. Nuju mengaso liunan muridé mablanja, maplalianan, tur malaib-laiban. Ada masih ané nyaruang nginceh ka WC tur makancing jelanan. Ditu lantas ngenyit roko sambilanga masuang hp tur mabalih film.
Tiang nawang film apa ento baliha.  Tiang sesai maca buku lan koran di perpus, liu cerik-ceriké jani dadi korban parikosa ulian film. Filmé ento ngranang cerik-ceriké usak. Dugasé ené, maan tiang nyambatang ngajak timpalé apanga bedikin mabalih film jaruh. Mara nyumunin ngomong, dapetang bibih tiangé beseh kena jagur. Timpal tiangé memanas tur ngajakin masiat. 
“Ih, panak kutu! Siepang ibané!” Makejang timpal-timpalé di kelas ngedékin. Ebok tiangé jambaka tur santunganga ka témboké. Ada ané ngetok sirah tiangé aji penggaris tur nyagur basangé kanti enek. Tiang sing bani ngalawan ulian sing bani masiat. Buku tiangé ané tunian nyilih di perpus jemaka tur kasétsét kanti benyah.
“Suud!”
Timpal-timpalé prajani magaburan ka sisi ulian Madona teka nyagjagin. Madona, anak luh ané duweg pencak silat lan dadi atlit sekolah. Makejang muaniné jerih nepukin ia ulian bayuné cara Bima. Lamun maan pedih, sakancan barang ané di arepné jemaka tur pantiganga. Suba biasa ia mantigang anak muani ulian nulungin tiang. Ia tusing demen nepukin tiang sakitina tekén timpalé di sekolah.
“Cai lua apa muani?” kéto Madona matakon.
Tiang tusing masaut. Patakonné ento ngaénang tiang elek nanging bagia. Madona lantas ngalahin tiang padidian di tengah kelasé. Makelo tiang mapineh, ngudiang tiang sing bisa cara anak muani lénan ané demen masiat. Madona kanti bani nakonang tiang luh apa muani. Diastun elek nyautin, sujatiné tiang bagia ulian ia setata nulungin tiang ri kala sakitina.
“Idupé sing pragat ulian maca buku! Precuma duweg nanging sing bisa mélanin iba padidi!” Kéto Madona ngemang munyi makulit apanga idup tiangé mandiri. Tusing makejang pragat ulian maca buku.
“Buku ané ngaénang tiang bagia!” kéto pasaut tiangé.
Madona makenyem. Tumbén jani nepukin ia ngenahang pipiné ané sujénan. Di tengah kelasé, ia setata masemu galak tur masebeng tegeh. Ia negak paling sidori ulian paling tegeha di kelas . Sesai tiang ngiwasin uli joh, ia sujatiné manis nanging kuang makenyem. Miribang tiang padidi ané taén nepukin kenyemné. Kenyem ento ngaénang tiang rumaket matimpal neked jani.
Tuah Madona timpal tiangé di sekolah. Nuju mengaso, sasai tiang ajaka ka perpustakaan kanti wadih petugasé nepukin. Lamun kemu, pasti Bu Sarinah masebeng galak ulian Pak Kumis tusing juari macelep. Mara tiang nawang, Pak Kumis lan Bu Sarinah ada rasa. Perpustakaan anggona tongos numpahang rindu. Makadua anaké ento tusing ngelah elek. Sing madaya ajaka dua taén magelut di durin rak bukuné. Tusing tawanga tiang kemu. Tiang lantas opaka tur baanga hukuman. Orahina malaib di tengah lapanganné tur  nyusut WC kanti kedas
Tiang nyeritayang unduké ento tekén Madona nanging ia tusing precaya. Tiang kadéna muani bogbog. Dadi tukang pisuh ané demen ngagosip tawah-tawah. Madona sing demen matimpal tekén muani bogbog. Tiang lantas ejohina tur tusing ajaka ngomong. Ento ngranang tiang sedih kanti ambahin gelem. Tiang sing makita ngajeng ulian inget munyiné Madona ané nyambatang tiang muani bogbog.
Ané paling ngaénang sedih ulian dugasé tiang ulang tahun, Madona majanji ngemang hadiah buku. “Buku Ngaé Bagia” ngaénang anaké milu bagia. Meled san kenehé maca bukuné ento. Kanti ngipi petengné nerima hadiahé ento. Sagétan makejang tuah di ipian. Madona ngancan ngejoh lan tusing ngemang hadiah. Ané ada, timpalé di kelas nimpug tiang aji tepung terigu lan taluh semuk. Awak tiangé mabo ané bengu lantas kasiam yéh umbahan piring a ember, kanti buku-buku di tas tiangé milu belus.
Madona sing nyak nulungin dugasé ento. Depanga awak tiangé dadianga kakedékan. Neked jumah, tiang opaka tur baanga munyi. Ngancan sakit atin tiangé. Prajani tiang ngekoh madaar ulian nasiné sing masa apa. Ento ngranang tiang gelem tur tusing ngidang masekolah. Miribang ada a minggu tusing nepukin perpus, jelék san asané. Buku-bukuné sarasa sedih nepukin tiang gelem. Ngancan uwon bayuné jumah sing maan maca buku. Jani tiang suba seger. Tiang lakar masekolah tur maca buku di perpustakaan.
Jam lima semengan tiang suba makiken laut ka sekolah. Reraman tiangé tusing nyak masaut ulian enu pedih. Tiang mula buduh tekén buku. Tiang bagia ulian bukuné bakat baca. Prajani inget “Buku Ngaé Bagia” ané taén akuina tekén Madona. Neked jani bukuné ento tusing baanga. Dugasé gelem, tiang masi tusing toliha. Miribang ia enu gedeg nepukin tiang. Lamun kenehang, apa pelih tiangé?
Nyén nawang, di perpustakaan ada “Buku Ngaé Bagia”. Uli tuni bakat geburin rak bukuné, sing ada bukuné énto. Makesiab bayuné, sagétan Bu Sarinah lan Pak Kumis macelep ka perpustakaan. Bukuné magaburan. Tiang jejeh kena hukuman. Jani suba gantiné, maan tugas nyusut WC. Aget tiang tusing tepukina. Ngénggalang tiang mengkeb di durin rak bukuné. Sagétan Pak Kumis lan Bu Sarinah milu mengkeb durin rak bukuné tur saling tumpukin ajaka dadua.
Prajani tiang pesu sambilang nekepin mua. Tiang suba pasrah lakar kena hukuman. Pak Kumis lan Bu Sarinah nyaruang tusing nepukin tiang.
“Cicing!” kéto tiang mamunyi di arepné. Basang tiangé kaliwat gedeg. Sajan jelema buduh sing ngelah papinéh. Munyin tiangé sing runguanga. Ngénggalang tiang magedi tur buku-bukuné tileh magaburan. Sing ada “Buku Ngaé Bagia”. Ané ada tuah baburon ané nyalanang indriané sakadi cicing buang.
Basang tiangé kaliwat gedeg nepukin unduké ento. Tiang suba las nerima hukuman. Depang tiang pedidi ané nawang ulian sing ada precaya.  Mara lakar macelep ka tengah kelasé, sagétan Madona malaib tur negak di betén punyan ancaké. Tiang tusing runguanga ulian enu pedih. Ia sedeng maca buku nanging yéh paningalanné ngetél. Makelo tiang nlektekang buku apa bacana ento. “Buku Ngaé Bagia!”
 “Oh, bukuné ento anggona hadiah ulang tahun tiangé. Buku ané ngranang tiang ngipi tur gelem a minggu.Tiang lakar nagih bukuné ento!”
“Ngudiang Madona ngeling maca buku?”
“Timpalé di kelas dadi milu ngeling?”
“Oh, ngudiang guru-guruné nyambat adan tiangé?”
“Mimih dewa ratu, ento ngudiang reraman tiangé ka sekolah ngeling sengi-sengi?”
“Nyén mati?”avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

1 comment: