Shanti

Olih: Kukuh Sugianto 
Sumber Gagambaran

Nyén anaké ané lekad ka mercapada tusing ngulati shanti. Makejang ajak nyaratang kahuripanné shanti, damai. Makejang ngulati kasukertan, karahajengan lan karahayuan. Kéto masi Putu Shanti. Dot sajan nemu bagia. Kéwala idupné sawai nandang sengsara. Timpal-timpalné sai ngenyék, ngorahang ipun pianak babinjat, baan méméné jat. Sawai kaenyék tekén timpal-timpalné ngaénang Shanti sawai nyakit ati. Nguda ia orahanga pianak babinjat? Mémé bapa ia ngelah jumah. Apa ané ngranaang, sanget dot tawanga.
Méméné sabilang takonina unduké ento setata mendep. Tuah nyautin aji kenyem. Kéto masi bapanné, yén takonina unduk ané patuh, masi tusing ada saut. Tuah makenyem maimbuh ngusap-ngusap ebokné ané selem.
“Da to sangetanga. I Luh mula pianak mémé lan bapa. Depang anaké ngomong ngandang nganjuh, da to sanget guguna!” Kéto sawai bapanné nuturin Putu Shanti yén nakonang unduk ipun kanti sambatanga pianak babinjat.
Kéwala ada di kenehné I Luh Shanti nyesed nakonang, nanging nadak sara bibihné caket yén suba sautina aji kenyem. Ipun tusing marasa sangsi tekén reramanné kadadua. Yapitui ia anak angkat, kal tetep sembaha cara nyembah rerama kandung. Yapitui kasujatian déwékné orahanga anak pungut, ipun tetep lakar subhakti tekén rerama, sawiréh uli cerik suba kaupapira tekén mémé lan bapanné.
“I Luh tusing dadi ngugu munyi di pisaga. I Luh mula pianak mémé. Patuh getih I Luhé ajak getih méméné baan I Luh mula mémé ané ngelekadang. Mémé mabesen tekén I Luh, da pesan ngugu munyi di sisi. Liu anaké iri tekén kulawargan i ragané mapan tusing taén magerengan. Setata rukun yapitui kantongé pepesan puyung,” méméné sawai nuturin Luh Shanti dinuju ngeling teka uli sekolahan baan waléka tekén timpal-timpalné. Saja yén suba tuturina tekén mémé lan bapanné, Luh Shanti marasa bagia. Nanging ipun ada masi rasa keciwa, nguda mémé lan bapanné tusing ngemaang tutur ané seken, nguda ia sasai sambatanga pianak babinjat tekén timpal-timpalné.
Uli cerik nganti bajang kayang jani, Luh Shanti tondén masi maan jawaban seken nguda ia sawai kasambat pianak babinjat. Ipun sawai masuluh di meka. Yén tlektek-tlektekang, muanné saja mirib tekén muan méménné. Kéwala nyang abedik tusing ada nyuang lawat bapanné. Bibih lan cunguhné masaih ajak gelah méménné. Mata lan alis tusing ada masaih tekén méméné, kéto masi tusing masaih ajak bapanné. Luh Shanti nebag, sambatanga pianak babinjat baan méméné belingina tekén muani lén, boya bapanné. Apabuin yén ipun nlektekang, alis lan matanné patuh sajan cara Ajinné Ngurah Arya, guru peshantian di banjarné. Maimbuh sabilang macepuk, Aji Ngurah Arya setata makenyem manis. Ada kleteg lén rasaanga tekén Luh Shanti dinuju macepuk ajak Aji Ngurah Arya. Ada keneh ngaukin aji, sakadi ada soulmate. “Napi Aji Ngurah Arya ané ngripta déwék tiangé, nguda yén macepuk setata kleteg bayuné malénan. Apa i mémé mamitra ngajak Ajin Ngurah Arya?” Kéto sawai krebetan kenehné dinuju macepuk ajak Ajin Gusti Ngurah Arya.
Mén Shanti uli kacarita uli bajang cerik demen mashantian. Ipun ngorahang tekén Luh Shanti, bareng sekaa shanti ngaé idupné maarti, maaji. Ulin pashantian, méméné ngaku maan sasuluh idup. Maan gegambaran lampah laku nyalanang kauripan di mercepada, sawiréh daging kakawin liu pawarah-warah, sarat tekén tutur mautama ané tusing nawang luntur, yapitui guminé suba modéren. Mén Shanti ngemaang conto, di Kakawin Bharata Yudha munggah, yén anaké demen majudi, maceki, makiu-kiu, apa buin demen togél sinah lakar kaentungang ka tengah alasé. Ané anggona conto, Panca Pandawa sané kalah majudi nglawan Satus Korawa. Ulian kalah majudi, Sang Prabu Yudisthira ngadep gumi, kéto masi ngadol rabi. “Yén suluhin carita di kakawinné ento, patuh sajan tekén idupé jani. Anaké ané kalah majudi, suba lumrah ngadep tanah carik lan tegalanné. Anaké ané kalah majudi kalilit baan utang, liu masi somahné ngadol raga apang nyidaang nulungin kurenané kelés mautang,” tuturné Mén Shanti.
Buina, ipun ngimbuhin, yén demen majudi, sinah suba lakar mapenjara. Waluya Panca Pandawa sané katundung ka tengah alasé. Yén alih kahidupanné jani, penjarané boya ja ngungsi tengah alas, nanging kakrangkéng baan jeruji besi. “Liu tutur ané ada di kakawinné ané patut palajahin. Patut tulad!”
“Mé, dadi tiang matakon?”
“Men nguda sing, sasidan-sidan mémé lakar nerangang!”
“Patakon tiangé tusing ja joh uli daging sastra kakawin.”
“Nah, mémé mategar. Kakawin ané encén takonin iluh?”
“Tiang dot nawang, kénkén kasujatianné Betari Uma sané kautus ngrereh empehen lembu putih olih Betara Siwa. Nak kénkén kasujatianné Bhatari Uma dadi tundunga turin kapastu dadi Betari Durgha, ratuning sétra?”
Mén Shanti tangkejut ningeh patakon pianakné. Uli dija pianakné nawang Kakawin Betari Uma sané kapastu dadi Betari Durgha.
“Nah, buin mani tugtugang satuanné Luh. Jani suba peteng, sirep malu buin mani apang nyidaang bangun semengan apang tusing nganti lélét masekolah. Mémé masi nugtugang matanding malu, apabuin bapan ceningé buin mani luas semengan ka Badung maburuh. Mémé matanggeh malu, Luh!”
Luh Shanti ngancan bingung ngenehang saparisolah méméné. Takonin unduk nguda ia sambatanga pianak babinjat tekén pisaga tusing taén maan jawaban. Takonin unduk Kakawin Betari Uma nadak sara ngorahang suba peteng turin nundén sirep selidan apang semengan tusing kasépan luas masekolah. “Apa mémé malaksana sakadi Betari Uma dugas kautus ngrereh empehan lembu putih ka mercepada?” Kéto krebetan kenehné Luh Shanti. Ngancan tusing maan jawaban, ngancan ipun osah, uyang.
Luh Shanti taén maan orta di pisaga ané ngorahang méméné dueg makidung. Lénan tekén munyinné ané jangih cara sunari katempuh angin, méméné masi lincah, dueg ngalih suitra. Dueg ngalih timpal. Méméné masi sai milu pacentokan pashantian, turin sasai menang. Méméné juru mamaca, Ajin Ngurah Arya juru basanné. Yén alihan cara artisé, méméné lan Ajin Ngurah Arya waluya Anang lan Syahrini.
“Ampura Biang, Anang lan Syahrini boya pasangan ngalih sénsasi?”
“Tiang tusing ada nyambatang kéto. Anang lan Syahrini ento pasangan duét ané nedeng lais, baan gendinganné luih. Sampunang artianga lén!”
Luh Shanti ngancan bingung. Maan nuduk munyi di pisaga ngaénang ipun ngancan makrebetan di keneh. Ia dot nawang kasujatian déwékné. Sawai kasambat pianak babinjat. Méméné orahanga sakadi Betari Uma. Ané mara, méméné orahanga cara pasangan duét Anang lan Syahrini. “Boya ké, Anang lan Syahrini sawai ngenah di tipi baan ngaé sénsasi. Suud magending satata madiman. Nyén sing suud mashanti i mémé ajak Ajin Gusti Ngurah Arya nglaksanaang ané patuh?”
Sabatak cihna ané bakatanga di pisaga setata adung-adungina. Shanti buin masuluh di mekanné. Alis lan matanné nyak mesib tekén duéné Ajin Gusti Ngurah Arya. “Napiké tiang pianakné Ajin Gusti Ngurah Arya, nguda muan tiangé mesib?”
Nganti semengan Luh Shanti makrebetan padidi. Tusing maan jawaban pasti. Nyén sujatin mémé lan bapanné. Yén mémé lan bapanné rerama ané ngupapira déwékné jani, nguda satata sambatanga déwékné pianak babinjat. Shanti tamis-tamis buduh minehang idupné.
Luh Shanti nadak sara inget tekén tuturné Mbah Bontok. Pisaga dajan umahné. Mbah Bontok suba cara dadongné padidi. Mbah Bontok masi sayang tekén Shanti, cara nyayangang cucu padidi. Mbah Bontok geginanné nyalanang tamba. Kasengguh balian sakti. Liu anak bekung nunas tamba ditu. Liu masi ané seger turin prasida ngelah raré.
Mbah Bontok taén nuturin Luh Shanti, méméné maan nunas tamba apanga nyidaang énggal ngelah pianak. Nanging Mbak Bontok tusing ngemaang ubad, sawalikné nundén Mén Shanti ajak Pan Shanti dugas tondén ngelah pianak Luh Shanti maadan Putu Sujani lan Ketut Kamandanu teka maubad ajak dadua. Mén Shanti ajak Pan Shanti suba makurenan molas tiban nanging tondén kapaica anak cerik. Kudang balian, kudang dokter kadén suba aliha tunasina tamba nanging tondén masi nyidaang ngelah pianak. Dugas maubad sig jumahné Mbah Bontok, Mén Shanti ajak Pan Shanti teka sibarengan. Mbah Bontok mula ngemaang uger-uger, sapasira ja rauh nunas tamba ka jeronné, untengné ané nunas raré apang rauh jangkep suami istri. Mapan ngubadin anak bekung harus tawang taluhné kadadua, sang suami wiadin istri.
Sasubanné katuréksa, Mén Shanti tusing ja bekung. Tuah taluhné Pan Shanti ané éncéhan buin bedik. Ento ané ngranayang tusing nyidayang nyimbuh biikné Mén Shanti. Teges Mbah Bontok nyambatang, Putu Sujani utawi Mén Shanti tusing bekung.
Mbak Bontok masi nyambatang, Putu Sujani maan strés mapan molas tiban makurenan tusing ngelah pianak. Dugas banjarné nuduk sekaa shanti, ditu lantas Putu Sujani milu magabung. Sasukat malajah di sekaa pashantian, strésné Putu Sujani ngancan ilang. Liu ipun maan tutur di kakawin ané palajahina. Sasukat milu pashantian, Putu Sujani sawai kajodi dadi duta ri kala ada pacentokan. Pasangan ipunné Gusti Ngurah Arya Dwipangga sané mangkin mapungkus Ajin Gusti Ngurah Arya guru pashantianné. Lénan tekén sawai milu pacentokan, Putu Sujani sareng dané Gusti Ngurah Arya Dwipangga taler sawai ngayah ring pura sané ngaturang pujawali. Sawai matemu, sawai ngayah, Putu Sujani sareng Gusti Ngurah Putu Arya Dwipangga ngancan raket. Sawai kawalék, sabilang listrik mati, miké idup. Tuah basa makulit, ané tusing liu nyidaang anak ngartiang, sajaba sekaa shanti.
Ketut Kamandanu, tusing taén cenidra tekén kurenané ané sabilang peteng luas mashanti. Ipun tusing taén némbahang, mapan pashantianné ento mautama. Apabuin kurenané sawai ngayah ka pura. Ketut Kamandanu masi liang nepukin kurenané sawiréh sasukat milu pashantian strésné ngancan ilang. Kéwala seliwah unduké, Putu Sujani dadiné jatuh ati tekén Gusti Dwipangga. Samulih uli pacentokan pashantian di PKB, ban montorné Gusti Arya Dwipangga bedah. Maimbuh ujanné bales magrudugan. Apang tusing ngilgil dingin, sang kalih laut matis di kubu, di tengah cariké. Ditu lantas, Putu Sujani lan Gusti Dwipangga kalulut tresna asih. Nganti Putu Sujani basangné misi. Suba sia bulan basangné gedé nyantung, laut lekad raré luh. Ketut Kamandanu lan Putu Sujani cumpu ngadanin raréné Putu Shanti. Mapan ipun ada sasukat Putu Sujani seleg malajahin kakawin di sekaa pashantian. Uli sekat ento, Ketut Kamandanu lan Putu Sujani kaukina Pan Shanti lan Mén Shanti. Sakadi bedaké tomplok yéh, kéto rumasat liangné Pan Shanti tekén Mén Shanti. Pan Shanti tusing nawang, pianakné ento tuah pakardin Gusti Arya Dwipangga.
“Apa saja tiang pianak babinjat, baan mémén tiangé orahanga jat. Yén bogbog, sinah muan tiangé mirib i bapa. Né adi soléh, muan tiangé mirib prarainné Ajin Gusti Ngurah Arya?”Kukuh Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments