Puisi-puisi I Madé Molog; Togog Bias

Sumber Potrekan

Togog Bias

Gaénang uli bungkulan bias ané belus
baan peluh+angkihan bendéga
Jukung ané ngancab di tutuk lancuté
Mabidak tapakdara ngelebutang matanangin uli pancer+Kantih:
''Ené togog bias ané ngememan panes matanai
Ombak ané engag di gemelan
tusing nyidang nganyudang
kenehé inguh
Miik pudak+ngas bulung+pakeh uyah
dadi saka kubuné
Ané buin akatih: awak ané rumpuh!''

Di pasisi: Bulan kapangan
Kedisé maceliek saka ukud. Anginé dadi
Ombak nyeled di tutuk palesé
Di langité: lelawah nyelebongkot di uluan buahé
Dija jani mamondok:
Rerangon reod. Dadi menéga dini
''Apa ané nyangkét di tokalé:
Santana+kawitan+ lutung
ngandang di beseg yéh mata
ané makateltel!''

Togog bias mawarna gedubang
tan pakletugang angkihan
Kupukupu matinggah ditu: Ngaé bunga
Panak naywan lekad ditu: Ngrembesin madu
Bulung masih mentik ditu

Togog bias majujuk nganti enyag
ngelemang bianglalatu
katengahing warna paling selem!

Nyén ané sebet gati ditu
nyebatang makadua limané...Jukung Kloping

''Melayar jukung kloping ngliwatin hidup
tiangé. Ngliwatin linggah telapak
tangan jroné, nganti neked tembok
pelabuhan
+ loloan + kubu ané melah!''

Tiang galma tani: nanem panes matanai
dingin sayong
+ bunga-bunga madu +
bulung
+ bungkalan kaang.
Nyén ngadén: dalem gemelan+dalem keneh
panes matanai+panes bintang
tegeh pakeberan+pelung warnan langité

Kaliwatin jukung kloping rembesan yéhé ento
Singid jalan katuju
Kalapu-lapu di ulunatiné

Kedis
+ kupukupu saka ukud lekad
uli panes gemelan, maceliek
lantas ngenah di bongkol lawaté
dija matinggah krana donné tan pacarang,
bungané tan pawarna
+ madu!

Katulis dini jukung kloping
ngambarang segara
baan warna anacaraka
alinggah patindakan
nempuh suwung
pajalane singid
''atehang tiang ngliwatin
bimasakti ané kambang di manis madu!''


No comments