Tradisi Ngajang: Gebogan, Blayag, lan Lau

Mlayagin, Sinalih tunggil krama naar balayag rikala ngajang. Doc. Penulis.
Yén di Tenganan Pegringsingan ada tradisi makaré (perang pandan) ané suba terkenal kanti ka luar Bali, di Selumbung (Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali) ada tradisi ngajang. Yadiastun tradisi ngajang ené tusing ja sa-terkenal perang pandan di Tenganan, nanging tradisiné ené unik pesan, lan buin mani puan pasti lakar terkenal.
Tradisi ngajang ené kalaksanaang ngetiban pindo rikala Ngusaba Puseh Désa Selumbung. Ngusaba Puseh kalaksanaang ngatiban cepok, lan Ida Bhatara nyejer nem dina (warsa 2017 kalaksanaang uli tanggal 1 – 7 Séptémber 2017), lan rikala ento tradisi ngajang totonan kalaksanaang. Ngajang kapertama kalaksanaang di dina kaping telu ngusaba, lan ngajang ané kaping pindo kalaksanaang di dina kaping nem utawi dina siduri. Lan rikala ngajang ené krana désané lakar ketog sémprong aud kélor tangkil ka Pura Puseh.


Ngajang. Doc. Penulis
Cara biasané utawi lumrahné, yéning idadané malali ka Désa Selumbung rikala tradisi ngajang ené kalaksanaang, semengan idadané lakar ningehang munyin kulkul désa lan kulkul banjar, lan unduké ené tuah cihna tedunan désa. Rikala kulkulé mamunyi, di jalané ka Pura Puseh, idadané lakar nepukin krama désané ané luh-luh marérod ka pura nyuun gebogan. Nah, gebogan ené tuah sinalih tunggil banten utawi serana ané ada rikala ngajang. Ngajang ené tusing ja lakar jangkep yén tusing ada gebogan. Gebogan rikala ngajang ené biasa kaorahang ajang olih kramané.
Lénan tekén gebogan, idadané masi lakar nepukin kramané nyuun utawi nampo aturan (banten) mawadah bokor misi blayag, boya ja tipat, apabuin tumpeng. Blayagé ené masi dadi ceciri rikala ngajang, lan ulian unduké totonan, liu masi anaké ané ngorahang yéning ngajang patuh tekén mlayagin. Ané dadi patakon, anggon gena ngaba blayag?
Pasauté aluh pesan: ajeng utawi daar. Sakéwala ené boya ja sakadi naar blayag di dagang blayagé, utawi naar blayag di jumah matimpal bakso. Blayagé ené lakar katunas di pura ramé-ramé. Sakéwala setondéné naar blayag ramé-ramé, ada runtutan ané kalaksanaang uli pacanangan (maturan canang utawi banten), igelan rejang, igelan péndet, kanti mabacak (ngabsé) ane kalaksanaang olih kelihan banjaré. Setondéné blayag totonan katunas, jero mangkuné lakar nyiratin (ngetisin) banten kramané. Disubané suud maketis, mara blayagé ané di banten kramané katunas (daar) ramé-ramé. Sakéwala eda masi engsap nyumbangang blayag ané lakar kadadiang pangupah rejang.


Pendet. Doc. Penulis
Sakadi anaké ané naar blayag di dagang blayagé, pasti perlu yéh, rikala naar blayag di pura ené masi perlu yéh. Yéhné tuah yéh biasa ané abana tekén kramané uli jumahné, lan ada masi tuak utawi ané sedek trend madan lau lan suba kasediaang di pura uli aturan (punia) kramané ané nuakin. Kramané ané dot tekén lau, tinggal ngaukin saye dasa (saye ngusaba) ané ngédarang lau totonan. Idadané lakar baanga temélung ané malakar aji don biu lan temélungé totonan lakar kaanggon wadah naar lau ané édaranga tekén saye dasané.


Saye Dasa rikala nglinderang lau. Doc. Penulis
Manut Kebayan Désa Pakraman Selumbung, tuak utawi sajeng utawi lau totonan tuah harus ada rikala ngajang sajabaning gebogan, blayag, miwah igelan péndét lan rejang. Sakéwala, dané ngawewehin, apang nganggon sikon rikala nunas sajeng utawi tuak utawi lau totonan. Yén suba marasa di awaké, suudang, eda kanti punyah lan malaksana patikacuh. (SSB/sup)


No comments