Ayuning di Bedugul

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Sumber Potrekan
Nyingakin sayongé tebel di Bedugul pateh sakadi nyingakin tresna sané kasaputin rindu. Makudang-kudang rindu sané sampun liwat nuju sasih kapat. Kala punika, sayongé tebel ngliwatin yéh di pasisi danuné. Kripis-kripis ujanné bales ngancan ngaénang Gedé Rasna inguh.
“Bli Dé, dadi siep?”
Gedé Rasna sing masaut. Kenehné suba joh malayang-layang. Ia iteh nyetir mobilné ané majalan madabdabang ulian macet. Biasané ia demen mabanyolan lan nutur kangin kauh. Nadak prajani ia sing mamunyi. Bibihné caket cara misi lém.
“Bli Gedé!” Putu Tiwik prajani mamedih. Alisné pecukanga. Ia lantas makraik di kuping kurenanné. Ia gedeg nepukin kurenanné sing nyak masaut. Tusing cara biasané cara crukcuké ujanan. Gedé Rasna prajani makesiab tur nginjek rem mobilné ulian tengkejut ningehang kurenanné makraik. Kadéna ada apa.
“Ada apa Luh?”
“Sing kenapa! Éncolin majalan!” saut Putu Tiwik ngadésem.
“Demen gati ngaé Bli tengkejut! Saut Gedé Rasna sambilanga ngurut tangkahné. Aget jantungné tusing kelés. Ia lantas nginjek gas mobilné apanga ngénggalang neked jumah. Kondén ada a menit majalan, sagétan Gedé Rasna buin nginjek rem.
“Macet!” Gedé Rasna ngamikmik padidina. Ia lantas matolihan ka sisi. Tepukina mobil anaké di sisi macet sing pegat-pegat. Uli ba daja neked ba delod mabaris cara lelipi. Ada bus pariwisata majéjér di sisin jalanné ngaénang anaké kéweh mentas. Ento miribang bus ané itunian ngajak rombongan ka Bedugul.
“Kanggoang madabdabang mulih nyak Luh. Bli tumbén buin ngliwat mai. Sagétan jalanné dini suba malénan. Sing cara pidan!” Gedé Rasna ngemalunin ngorta apanga kurenanné tusing pedih.
Putu Tiwik sing nyak masaut. Ia iteh ngukupang pianakné ané mara maan sirep. Kondén ada a menit, sagétan pianakné makesiab ningehang munyi klakson busé. Paningalanné nylédat bangun kapupungan tur prajani ngeling. Putu Tiwi ngénggalang nyemak susu mawadah botol apanga pianakné tusing ngeling.
Gedé Rasna makenyem nepukin kurenanné masemu galak. Buin kejepné ia ngusud pipi kurenanné apanga pedihné ilang. Ia nawang kurenanné enu pedih ulian tresna.
“Luh, ngudiang masemu dogén uli tuni? Ento tingalin pianak iragané milu ngeling ulian iraga magerengan. Precuma uli tuni iraga malali maliang-liangan. Pamuputné iluh kakéné, pragat mamedih lonto!” Gedé Rasna madabdabang mamunyi sambilanga nyetir mobilné.
Sayongé ngancan tebel di Bedugul ngaénang jalanné sambru. Gedé Rasna lantas ngidupang lampu mobilné apanga jalanné galang. Mobilné jani sinah cara majalan di duur ambuné.
“Gedeg basang tiangé Bli!” Putu Tiwik nyautin munyin kurenanné sambilanga ngusap yéh paningalan ané suba nyrékcék di pipiné.
Gedé Rasna mara mekeneh. Ia suba pelih tur ngaénang kurenanné sedih.
“Ngudiang iluh ngeling. Bli ada ngaé pelih?”
Gedé Rasna prajani nyemak tisu. Usap-usapina yéh paningalan kurenanné. Ia lantas ngiwasin kaca spion mobilné, ngalih selah lakar nyebrang. Né jani mobilné suba pesu uli parkiran sig tongosné tunian malali. Ngancan joh ngajanang mobilné ngliwatin bukit lan alas. Guminé ngancan peteng, Gedé Rasna ngancan becat mlaibang mobilné.
“Adéng-adéng Bli.” Saut Putu Tiwik. Munyiné serak ulian lebihan ngeling.
Gedé Rasna sedih. Ia nawang ia suba pelih. Nanging pelihné ento madasar. Diastun suba makurenan lan kaiket tresna suci kanti riwekasan, Gedé Rasna maprinsip ada watesan ané madan makurenan. Cén ané pantes tawang, cén sing.
Ulian watesanné ento, Putu Tiwik sesai cemburu ngajak kurenanné padidi. Ia sakadi anak buta ulian tresna. Uli nyumunin matunangan neked ngantén, rasa cemburuné ento sing nyak ilang. Kanti ngelah pianak, cemburuné ngancan ngedénan. Ngancan ngaénang Putu Tiwik buta tur kapetengan.
“Bli ngudiang sing nyautin patakon tiangé tuni?”
“Patakon ané cén luh?” saut Gedé Rasna mabalik matakon.
“Diolas Bli, da cara anak belog-belogan kéné! Tiang suba nawang, ada ané engkebang Bli uli tuni. Uli nyumunin malali ka Bedugul, sebeng Bliné suba jelék. Nyén ento Ayuning?”
“Ayuning? Nyén ento luh?”
“Bli, ibi sanja tiang ngipi makenalan ngajak anak luh jegeg. Pawukudanné ayu tur nyambat-nyambat adan Bliné. Caket bibih tiangé ulian kaliwat angob nepukin kajegégan anak eluh ento. Ento adané Ayuning Bli?”
Gedé Rasna makesiab ningehang kurenanné nyambatang ipianné ibi peteng. Makelo ia mapineh tur nyaruang ngusap peluhné ané sinah nyrékcék di muanné. Ia lantas kedék ingkel-ingkel.
“Dadi kedék Bli?”
“Bli kedék ulian ipian iluhé ento!” saut Gedé Rasna.
Putu Tiwik lantas macerita. Ipianné ento ané anggona dasar apanga galang kenehné. Uli ibi peteng, rasa cemburuné ngancan ngedénang. Apa buin sakondén matalin radio, Gedé Rasna taén nyambatang ngelah timpal luh madan i Ayu uli Bedugul. Timpal ajaka KKN dugasé kuliah pidan. Ulian ento ia ngepungin nagih malali ka Bedugul.
“Apaké ento adané Ayuning cara di ipian tiangé Bli?”
Gedé Rasna tusing masaut. Nyaruang jani ia matolihan ka kaca spion mobilné, ngalih selah lakar nyalip montor ané ada di malunné. Putu Tiwik makesiab nepukin kurenané lakar nyalip montoré di tikungan. Uli tuni kurenanné tepukina lebihan nyalip kanti pianakné ané mara matuwuh telung oton milu makesiab. Ngénggalang Putu Tiwi ngukupang pianakné apanga tusing bangun.
“Bli, tumbén jani tiang nepukin Bli wanén gati masalip-salipan ngaba mobil. Apa ulian Ayuning ento?”
Putu Tiwik ngénggalang matolihan ka spion mobilné. Toliha montor ané bakat salipa tuni. Ané negakin montoré ngajak pasangan. Ané luh magandéngan tur ngelut bangkiang ané muani.
 “Bli tingalin ja ento ané ngaba montor di durin mobilé. Mesra gati bin sada wanén ngliwatin tikungan di petengé dini. Miribang ento anak kuliahan. Bli taén magandéngan di petengé ngajak Ayuning kanti kaliwat mesra?”
Gedé Rasna tusing nyautin patakon kurenanné. Ia iteh nyetir tur nyaruang tusing ningeh apa. Di malun mobilné, tepukina jani ada truk ngaba kayu. Truké ento majalan adéng-adéng tur ngebekin jalan. Prajani Gedé Rasna nginjek rem tur ngalih selah lakar nyalip. Mara lakar nyalip, sagétan ada montor uli duri ngemalunin nyalip. Montoré ento itunian ané salipa di tikungan.
“Bli tingalin ja ento! Ané ngaba montor wanén gati. Ané luh tekek san ngisi bangkiang ané muani. Miribang pasanganné ento mara teka malali tur lakar mulih. Patuh cara iraga teka malali tur lakar mulih!” Putu Tiwik nyekenang nolih montor ané ada di malun mobilné.
“Bli, miribang pasanganné ento teka uli Bedugul. Ento tingalin ia ngaba tas krések barak magantung di stang montorné. Miribang ento misi kajukut lan stroberi mara belina di pekén Bedugul. Patuh cara iraga ané tunian mablanja di dagangé paek bucu kelod kanginan ento. Dagangé itunian maan makenyir nepukin Bli matawahan. Giginé gingsul tur setata makenyir. Miribang dagangé ento kenal ngajak Bli?”
Gedé Rasna tusing masaut.
“Bli, tegarang ceritayang amongkén kajegégan i Ayuning. Cén jegégan dagangé itunian apa i Ayuning? Diolas Bli, sautin munyi tiangé apang galang kenehé. Uli ibi, tiang marasa ada ané engkebang. Apa ento Ayuning?”
Putu Tiwik maksa kurenanné apanga masaut. Uli tuni ia sing maan jawaban ané pasti. Rasa cemburuné suba kaliwat. Uli nyumunin malali, Putu Tiwik sing pegat-pegat nakonang Ayuning. Makejang patakonné misi Ning, Ning, lan Ning. Amonto miribang rasa cemburuné kanti ngaenang Putu Tiwik buta. Buta ulian tresna.
Né jani mobilé suba neked di wates bukit. Tikunganné suba telah. Jalanné jani leser, kenceng, tur tusing ada tikungan cara itunian. Gedé Rasna  makenyem nepukin kurenanné suba sirep. Ia nawang ia pelih. Né penting jani kurenanné tusing ngeling lan matakon magenepan cara itunian.
 Guminé ngancan peteng, mobilné ngancan ngejohang uli bukit ané liwatina itunian. Lamun tusing ulian tresna, Gedé Rasna tusing lakar malali ka Bedugul. Tepukina jani pianak lan kurenanné suba sirep. Di tengah atinné, Gedé Rasna makeneh. Apaké saja ia suba pelih? Lamun pelih,  apa pelihné? Ngudiang ia tuni sing nyak nyautin patakon kurenanné? Nyén sujatiné ento Ayuning?
 Gedé Rasna makenyem di tengah atinné. Ia tusing lakar nyautin patakon kurenanné. Depang ia padidi ané nawang. Lamun kenehang ngudiang itunin Gedé Rasna marasa rindu dugasé nepukin sayongé tebel di Bedugul? Miribang ento Ayuning? Depang sayongé padidi ané nawang.
“Ayuning!”
Putu Tiwik kanti ipit di ipianné nyambat-nyambat adané Ayuning. Sanget kenehné nawang nyén sujatiné ento Ayuning.
Gedé Rasna nyaru-nyaru tusing ningeh apa. Prajani ia nginjek gas mobilné apanga énggal neked jumah. Di tengah atinné, ia suba masamaya tusing lakar nyeritayang nyén sujatiné ento Ayuning.


avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

No comments