Nuut Titi Nyujur Galang

Olih: Ni Nyoman Tri Érlianasari
 
Gagambaran Erland Sibeua
Semengan ngedas lemahé, angin ngasirsir nundunin matempung suaran kedisé manguci saling sautin, girang macanda saling keberin. Ring selagan ambuné matan ai makenyem ngawit nyunarin jagat. Makejang ngardi Luh Tantri girang tur lega pacang nulungin reramané magarapan, makedas-kedas, ngulati pakaranganné leh kedas kadi kasiramin ujan. Sesampuné wusan makedas-kedas, Luh Tantri ngajak méméné majalan madolan.. Lantas Méméné Luh Tantri ngomong tekén Luh Tantri.
“Luh jalan jani majalan ka peken, apang tusing enggal tengai!” méméné Luh Tantri mageluran sambilanga milpilang endek ané lakar adepa di peken, pinaka gaginané sawai-wai.
 “Nggih Mé, mumpung tiang sampun wusan mabersih-bersih, lan majalan jani énggalang!” Luh Tantri masaut sambilanga masuah laut gagéson majalan nugtug méménné ané majalan maluan.
Yadian peken Klungkung ané ada dangin Kerta Gosa ramé pesan, nanging Luh Tantri saréng méménné rasa-rasa ping telu suba maideran nanjaang dagangangané, kondén masih ada ané nawahin.
“Mé uling semengan nganti tengai maidehan dadi tusing ada anak melinin, Mé?” Luh Tantri masebeng sebet nadak mapangsegan.
“Kéné Luh, yadiapin daganganné tusing payu, nanging i raga patut tetep mautsaha apang mani puan nyidaang ngawangun tongos utsaha ané luung cara anaké lénan.”
“Saja, Mé, jani yadian kondén aget maan madagang, mogi-mogi mani puan nyak lais sida lantas ngawangun tongos cara pangaptin méméné.”
“Beneh saja kéto Luh, yén i raga suba ngelah tongos madagang, sinah liu ngelah langganan”. Luh Tantri mareraosan ngajak méménné sambilanga ngebatang dagangan di bucu kaja kauh, paek ajak dagang soroh rerantasan di pura.
“Buk, niki aji kuda abidang kain endeké?” saget ada nak lakar mablanja sarwi ngebit-ngebitang dagangané Luh Tantri.
“Niki ané gisin jeroné, aji satus selaé, Buk!”
“Ten dados kirangin ajiné nggih?” kéto anaké matumbasan matakon. 
“Dados Buk, malih kidik manten,” mémén Luh Tantriné masaut banban.
“Ten polih aji satus tali, Buk?”
“Ampura durung polih, yéning kayun taur sampun aji satus kalih dasa manten, pang wénten anggén pagarus.”
“Nggih yén kénten tiang durus ngambil kain endeké niki,” anaké mabelanja  maanggutan sambilanga tekek ngisi kain endek ané mawarna barak, tur nyukserahang pipis. Lantas Luh Tantri nyelepang kain endek ané payu ka plastiké apang nyak rapi.
Sayan soré, sayan ngamedikang anaké mabelanja di peken. Luh Tantri ngajak méménné maan ngadep endek tuah abidang dogén. Sedih kenehné Luh Tantri nepukin méménné. Tan rumasa yéh paningalanné ngetél inget tekén padéwékan sarwa tuna ngalih pangupa jiwa. Luh Tantri lan méménné mulih rikala guminé nyaluk sandikala. Sesampunné mabersih-bersih di natahé Luh Tantri ngalantur mabanten, nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mogi setata mangguh karahayuan sida ngalanturang swadarma.
Buin maniné, Luh Tantri ngalanturang mamargi madolan ka pasar ngajak Méméné. Disubané neked ring pasar, Luh Tantri madolan ajaka Méméné. Saking semeng ngantos tengai Luh Tantri ngajak Méméné tusing polih madolan. Lantas Luh Tantri makeneh tur ngomong tekén Méméné.
“Mé, yén sabilang wai buka kéné, sinah sayan kéweh i raga ngarebutin merta di peken méh-méhan anggon dadaaran sawai-wai lakar kuangan,” Luh Tantri cara anak ngarambang nuntur ngajak méménné rikala buin maninné abidang endekné tusing masih payu uli semengan nganti sanja.
“Saja kéto Luh, sabilang wai iraga kakéné makelo-kelo sinah i raga lakar suud nyemak gagaén madagang, Luh.” Kondén pegat raos méménné sagét ada anak matakon,“Bu, madolan napi niki?”
“Tiang madolan kain tenun endek, jero.”
“Dados deriki madolan, maguyang ring marginé?”
“Tiang madolan iriki krana nénten ngelah genah madolan. Iriki uli semengan tiang ten polih madolan. Sabilang wai tiang ten wénten anak matumbasan”.
“Nggih, yén kénten, tiang pacang matetulung sareng ragané. Tiang ngelah tongos ané ten kaanggén utawi tongos sané kosong. Yén ragané kayun, rarisang madolan ring genah tiangé!” anak ané ngarauhin teges nyumekenang.
“Ampura Jero, dados tiang uning sira ragané pacang matetulung tekén tiang?” méménné Luh Tantri matakén. 
“Tiang mawasta Putu Sekar, tiang masih saking Klungkung. Tiang niki pateh sakadi ragané madué utsaha madolan kain tenun endek. Tiang madué genah utawi kios ring tengahing pasar Klungkung anggén tiang madolan. Tiang madué kios kekalih, nanging  wawu prasida anggén genah madolan wantah asiki kémanten, durusang jeroné nganggén malih asiki pang wénten masih mersihin”.
“Nggih yén sampun kénten tiang pacang madolan irika ring kios Bu Putu Sekaré sané wénten ring tengahing pasar Klungkung,” Mémén Luh Tantri masaut sada lega tur girang kenehné kadi kasiratin tirta sanjiwani. Widhiné mula sih tekén panjak Idané.
Nginutin pajalan agama Hindu, mémén Luh Tantri ngalih padéwasa melah ngawit madagang di tongos ané pasilihanga tekén Putu Sekar. Sasampuné panumaya maseriak galang keneh Méméné Luh Tantri kadi ambuné kaampehang angin ring duur langité, manadi galang. Sayan wai sayan ngaliunang langgané teka mawastu  Luh Tantri lan méménné setata kenehné lega. Sedek Luh Tantri ngajak méménné nyayagaang dagangan, wénten anak matumbasan nakénang indik sejarah kawéntenan kain tenun endek ané wénten ring pasar Klungkung. Mémén Luh Tantri sida natesang krana mula uli cenik nyemak gaginan madagang endek.
“Klungkung yukti pinaka sinalih tunggil genah pakaryan wastra endek lan songkét cagcag. Kocap wastra endek punika ngawit kakaryanin duk abad 18. Yadiastun wastra endek punika sampun wénten wit abad ka-18, nanging wawu sida ngalimbak sesampuné zaman kemerdékaan. Akéh wénten corak utawi motifnyané. Wénten sané nyaritayang indik tokoh pawayangan sané wénten ring carita Bali, muah motif siosan. Motif punika pinaka cecirén ring wastra endek. Ring warsa 1996 ngantos warsa 2010, wastra endek punika polih janggel saantukan akéh wénten wastra sané tambis-tambis pateh tur ajin ipun mudahan. Sios ring punika sakancan sranannyané sukil rereh, yén wénten pangargannyané mael pisan. Mawit 2011 wastra endek punika mawali sida ngalimbak saantukan sané makarya sampun sida nuut motif sané onengina ring sang numbas. Napi malih pamerintah ngamedalang titah mangda arahina sabilang Wraspati pegawéné patut nganggé endek. Sekolah-sekolah taler akéh sané ngangé seragam endek.” Méméné Luh Tantri nyaritayang sada égar.
“Suksma Jero, tiang pegawé Dinas Perdagangan, katitah olih Bapak Bupati Klungkung, nyelehin napiké dagangé yukti uning ring lelintihan sejarah endek. Ngawit warsa 2016 puniki pasar Klungkung pacang katincapang dados pasar seni negepin wisata kota sané kaloktah mawasta Citytour. Yaning jeroné kirangang modal, titiang nyadia pacang ngutsahayang. Men niki nak alit jeroné ring dija ngaranjing?”
“Tiang ten ngeranjing, Bu. Tamat SMP tiang marérén saantukan ten mudué prabéa,” Luh Tantri masaut sambilanga nguntul rumasa ten sida nuut kadi pajalan timpal-timpalné ngalanturang sekolah.
“Ten dadi marérén masekolah, guminé sayan wayah i raga patut masekolah sategeh-tegehné,” pegawéné netesang.
“Tiang ten ngelah prabéa anggén nyekolahang panak tiangé, Bu!” mémén Luh Tantriné masaut.
“Da kéweh, buin mani patut ngawit masuk buin, tiang ngatehang. Indik prabéa pamerintahé lakar maang béasiswa nganti tamat.” Ningehang raos pegawéné ané teka ka tongosné madagang, Luh Tantri rumasa bingar, bingar wiréh Widhiné gumanti sih lan bingar indik buin mani lakar ngawit dadi murid buin. Yadian kasvp duang bulan wiréh timpal-timpelné suba duang bulan ngawit masuk di SMK, Luh Tantri masamaya tekén déwékné padidi lakar ngutsahayang nututin papalajahan, lakar nuut titi ngujur galang riwekasan. (*)


Ni Nyoman Tri Erlianasari,S.Pd.B
guru SDN 2 Semarapura Tengah, magenah ring Klungkung.

No comments